Księgarnia

Myśl Polityczna. Political Thought 2(13)/2022

ISSN: 2658-2295

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 40,00  (z VAT)

W numerze 2(13)/2022:

Krystyna Trembicka wspomina niedawno zmarłego Waldemara Parucha, członka Rady Naukowej „Myśli Politycznej”, i prezentuje jego publikacje. W dziale Artykuły Leszek Nowak rozprawia się z jednym z mitów głoszonych przez protagonistów demokracji liberalnej, jakoby remedium na jej obecny kryzys była epistokracja. Zauważa, że de facto oznacza ona rządy elit (merytokrację), które nierzadko formują się w wyniku samoautoryzacji. Dorota Pietrzyk-Reeves dostrzega potrzebę określenia normatywnych fundamentów demokracji liberalnej, wskazując, że same jej założenia epistemiczne znacznie utrudniają odnalezienie takich normatywnych podstaw. Piotr Grabowiec przestrzega przed coraz silniej propagowanymi fenomenami transhumanizmu i posthumanizmu, mając je za przejawy gnozy politycznej o obliczu totalizującym. Kontrapunktem wśród artykułów numeru jest tekst Marka Tracz-Trynieckiego, który omawia nieznaną dotąd polemikę A.M. Fredry z o. S. Papczyńskim nt. oceny polskiej aurea libertas i zachęca do rewizji ujęć staropolskich stosunków politycznych jako uchodzących za przedmiot troski jedynie stanu szlacheckiego. Dział Debaty zawiera zapis dyskusji, w której wzięli udział: Stanisław Filipowicz, Tomasz Homa, Dorota Pietrzyk-Reeves, Anna Krzynówek-Arndt i Arkadiusz Górnisiewicz oraz Bogdan Szlachta jako moderator, nt. autodestruktywnych wątków demokracji liberalnej. Dział Dokumenty i źródła zawiera przypisywany S.K. Potockiemu esej pt. Co znaczą wyobrażenia liberalne?, uchodzący za pierwszy polski tekst napisany w duchu liberalnym. Historyczne i kulturowe okoliczności jego powstania szkicuje Tomasz Żyro. W dziale Recenzje na czytelników czekają rekomendacje dwóch książek autorów amerykańskich: Piotr Sawczyński omawia pracę P.J. Deneena pod wymownym tytułem Dlaczego liberalizm zawiódł?, a Miłosz Ślepowroński prezentuje wywód Ch. Freimana Why It’s OK to Ignore Politics otwarcie zrywający z przekonaniem o konieczności partycypacji politycznej. Numer wieńczy analiza Rafała Łatki trzech książek o życiu kapłanów, których działalność w życiu społecznym Polski w XX w. pozostawiła trwały ślad w historii.

Rodzaj publikacji Biuletyn
Format 165x240
Oprawa Miękka
Praca zbiorowa Tak

 

Krystyna Trembicka
Prof. dr hab. Waldemar Paruch (15 września 1964 – 8 maja 2022).
In memoriam
Prof. dr hab. Waldemar Paruch (15th September 1964 – 8th May 2022).
In memoriam

ARTICLES
ARTYKUŁY

Leszek Nowak
Unenlightened Masses and Selfish Elites.
A Contribution to the Dispute over the Sources of the Crisis of Liberal Democracy
Nieoświecone masy i egoistyczne elity.
Przyczynek do sporu o źródła kryzysu demokracji liberalnej

Dorota Pietrzyk-Reeves
Normativity of Liberal Democracy
Normatywność liberalnej demokracji

Piotr Grabowiec
The Totalitarian Dimension of the Political Gnosis of Transhumanism and Posthumanism
Totalitarny wymiar gnozy politycznej transhumanizmu i posthumanizmu

Marek Tracz-Tryniecki
Andrzej Maksymilian Fredro’s Friendly Skirmish with Stanislaw Papczyński on the Evaluation of Polish Freedom. An Attempt at Reconstruction
Przyjacielska potyczka Andrzeja Maksymiliana Fredry ze Stanisławem Papczyńskim
na polu oceny polskiej wolności. Próba rekonstrukcji

DEBATES
DEBATY

From the proceedings of the Political Thought Section of Political Sciences at the Committee on Political Sciences of the Polish Academy Sciences:
Stanisław Filipowicz, Arkadiusz Górnisiewicz, Tomasz Homa, Anna Krzynówek-Arndt,
Dorota Pietrzyk-Reeves (panelists)
and Bogdan Szlachta (moderator)
Discussion entitled The Self-Poisoning of Liberal Democracy?

Z obrad Sekcji Myśli Politycznej przy Komitecie Nauk Politycznych PAN:
Stanisław Filipowicz, Arkadiusz Górnisiewicz, Tomasz Homa, Anna Krzynówek-Arndt,
Dorota Pietrzyk-Reeves (dyskutanci)
oraz Bogdan Szlachta (moderator)
Dyskusja pt. Samozatrucie demokracji liberalnej?

PRIMARY SOURCES
DOKUMENTY I ŹRÓDŁA

Tomasz Żyro (commentary)
[Stanisław Kostka Potocki], Co znaczą wyobrażenia liberalne? [“What Do Liberal Conceptions Mean?”]
Tomasz Żyro (wprowadzenie)
[Stanisław Kostka Potocki], Co znaczą wyobrażenia liberalne?

REVIEWS
RECENZJE

Piotr Sawczyński (rev.)
Patric J. Deneen, Why Liberalism Failed?
Piotr Sawczyński (rec.)
Patric J. Deneen, Dlaczego liberalizm zawiódł?

Miłosz Ślepowroński (rev.)
Christopher Freiman, Why It’s OK to Ignore Politics
Miłosz Ślepowroński (rec.)
Christopher Freiman, Why It’s OK to Ignore Politics

VARIA

Rafał Łatka
Tischner – Zieja – Blachnicki. Three Priests, Three Paths of Life, Three Biographies. Reflections on Three Books
Tischner – Zieja – Blachnicki. Trzech kapłanów, trzy drogi życia, trzy biografie.
Rozważania o trzech książkach