Regulamin

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SEJMOWEGO
z dnia 24 grudnia 2014 r

§ 1.
DEFINICJE

1. Ilekroć w Regulaminie Księgarni Internetowej Wydawnictwa Sejmowego, zwanego dalej „Regulaminem”, jest mowa o:

Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Księgarnię Internetową Wydawnictwa Sejmowego prowadzoną pod adresem ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa przez Kancelarię Sejmu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8, 02-902 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON 001103340, NIP 5260251109;
Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dokonującą zakupu w Księgarni;
Konsumencie – należy przez to rozumieć Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
Księgarni – należy przez to rozumieć prowadzoną przez Sprzedawcę w swoim portalu internetowym pod adresem https://wydawnictwo.sejm.gov.pl Księgarnię Internetową Wydawnictwa Sejmowego;
Publikacji – należy przez to rozumieć wydawnictwa książkowe w postaci drukowanej stanowiące publikacje Wydawnictwa Sejmowego, znajdujące się w ofercie Księgarni;
Kraju – należy przez to rozumieć Rzeczpospolitą Polską;
Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Terminie realizacji zamówienia – należy przez to rozumieć czas, w jakim Księgarnia skompletuje Publikacje objęte zamówieniem i przekaże Poczcie Polskiej S.A. zwanej dalej „przewoźnikiem”, w celu doręczenia Kupującemu;
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. poz. 121).

2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Publikacji Kupującym, z miejscem dostawy na terenie Kraju. Regulamin jest dostępny na stronie Księgarni także w formacie PDF dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego. Regulamin w formacie PDF umożliwia jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Kupującego.

§ 2.
PRZEPISY OGÓLNE

Sprzedawca dokonuje sprzedaży Publikacji w Księgarni na podstawie Zamówień Publikacji składanych przez Kupującego.
Oferta Księgarni ma charakter wiążący przez okres jej prezentacji w Księgarni oraz do czasu wyczerpania zapasu danej Publikacji w magazynie Sprzedawcy.
Cena zakupu Publikacji w Księgarni podana jest w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług (VAT). Cena Publikacji nie zawiera kosztów przesyłki.
Kupujący najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową na odległość zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania postanowień w nim zawartych.
Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość Sprzedawca w Księgarni udzieli Konsumentowi w sposób jasny i zrozumiały informacji o których mowa w art. 12 ustawy.
Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą:
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) Sprzedawcy: ksiegarnia@sejm.gov.pl;
telefonicznie pod numerem: +48/226941597;
pod adresem: Wydawnictwo Sejmowe, ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa.

§ 3.
ZAMÓWIENIE PUBLIKACJI

Kupujący może złożyć Zamówienie Publikacji:
poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Księgarni;
telefonicznie pod numerem: +48/226941597;
pisemnie na adres Wydawnictwo Sejmowe, ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa.
Zamówienie Publikacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 może zostać złożone przez Kupującego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Zamówienie Publikacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może zostać złożone przez Kupującego w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00.
Sprzedający zapewnia, aby Konsument w momencie składania zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, poprzez uruchomienie funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam” z uzupełnieniem „transakcja z obowiązkiem zapłaty” wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać złożone przez Kupującego w sposób rzetelny i umożliwić Sprzedawcy wysłanie Kupującemu potwierdzenia złożenia Zamówienia Publikacji.
Z chwilą złożenia przez Kupującego Zamówienia Publikacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
Po otrzymaniu przez Sprzedawcę Zamówienia Publikacji Kupujący otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie złożenia Zamówienia Publikacji.
Kupujący otrzyma potwierdzenie Zamówienia Publikacji: 1) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Kupującego w Zamówieniu Publikacji, w przypadku złożenia tego zamówienia w sposób, o którym mowa w ust.1 pkt 1; 2) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) albo pisemnie na adres do doręczeń podany przez Kupującego w Zamówieniu Publikacji, w przypadku złożenia tego zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, według wyboru Kupującego. 3) pisemnie na adres do doręczeń podany przez Kupującego w Zamówieniu Publikacji, w przypadku złożenia tego zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
Sprzedawca w potwierdzeniu Zamówienia Publikacji udzieli Konsumentowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy, w sposób odpowiadający rodzajowi użytego przez Konsumenta środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem.
Potwierdzenie złożenia Zamówienia Publikacji, zawierające dane o których mowa w ust. 9, otrzymane przez Konsumenta stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Konsument otrzyma potwierdzenie, o którym mowa w zd. 1, na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia przedmiotu umowy.
Do czasu otrzymania potwierdzenia Zamówienia Publikacji Kupujący może anulować Zamówienie Publikacji.
Zamówienia Publikacji są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymania przez Sprzedawcę.
W przypadku kontaktowania się Kupującego ze Sprzedawcą w sprawie zawartej umowy telefonicznie pod numerem: +48/226941597 opłata dla Kupującego za połączenie z tym numerem jest równa zwykłej opłacie za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący.

§ 4.
REALIZACJA UMOWY

Umowa zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę pod warunkiem dostępności danej Publikacji w magazynie Sprzedawcy w chwili złożenia Zamówienia Publikacji. Postanowienia zd. 1 nie stosuje się do Konsumenta.
W przypadku braku dostępności Publikacji w chwili złożenia Zamówienia Publikacji przez Konsumenta Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, zawiadomi Konsumenta o braku dostępności Publikacji i dokona zwrotu świadczenia Konsumenta.
W przypadku, o którym mowa w zd. 1, umowa z Konsumentem uważana jest za niezawartą.
Termin realizacji Zamówienia Publikacji wynosi od 3 do 14 dni roboczych liczonych od dnia roboczego następującego po dniu złożenia Zamówienia Publikacji.
W przypadku wystąpienia niezależnej od Sprzedawcy przemijającej przeszkody w realizacji Zamówienia Publikacji termin określony w ust. 3 może ulec przedłużeniu.
W przypadku przedłużenia terminu realizacji Zamówienia Publikacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o przyczynie przedłużenia tego terminu oraz określi nowy termin realizacji zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Kupujący może od umowy odstąpić.
Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego Zamówienia Publikacji (realizacja umowy) składa się czas realizacji Zamówienia Publikacji przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia przedmiotu umowy Kupującemu przez przewoźnika. Umowa z Konsumentem zostanie zrealizowana przez Sprzedawcę najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

§ 5.
WARUNKI DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU UMOWY 8.

Sprzedawca dostarcza przedmiot umowy co najmniej jedną paczką pocztową ekonomiczną za pośrednictwem przewoźnika. Maksymalna waga jednej paczki wynosi 10 kg.
Termin dostarczenia paczki na terenie Kraju został określony przez Sprzedawcę z uwzględnieniem tabeli Wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. poz. 545) na 5 dni roboczych. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, jest dostępne pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000545.
Ze szczegółowymi warunkami wykonywania usług przez przewoźnika Kupujący może się zapoznać za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika http://www.poczta-polska.pl.
Sprzedawca nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie paczki przez przewoźnika. Postanowienia zd. 1 nie stosuje się do Konsumenta.
Koszty dostarczenia paczki przez przewoźnika pokrywa Kupujący stosownie do wysokości opłaty określonej w poniższej Tabeli Opłat:

 

Tabela Opłat
Rodzaj płatności Wysokość opłaty przy wartości Zamówienia Publikacji do 100 zł Wysokość opłaty przy wartości Zamówienia Publikacji powyżej 100 zł
Za pobraniem 15,00 zł 25,00 zł
Przelew 8,00 zł 10,00 zł

 

6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Konsumenta z chwilą jego wydania Konsumentowi. Za wydanie przedmiotu umowy uważa się jego dostarczenie Konsumentowi albo wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.

§ 6.
ZASADY PŁATNOŚCI

Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym powoduje powstanie po stronie Kupującego obowiązku zapłaty.
Dostępne są następujące formy płatności:
za pobraniem – płatne przewoźnikowi przy doręczeniu przedmiotu umowy,
przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Wybór formy płatności należy do Kupującego. W przypadku płatności przelewem bankowym zapłaty należy dokonać najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Sprzedawca na potwierdzenie zakupu dokonanego w Księgarni wystawia dokument sprzedaży.

§ 7.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument zgodnie z art. 27 ustawy ma prawo, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia przedmiotu umowy w posiadanie przez Konsumenta lub przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone według wzoru odstąpienia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem:
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) Sprzedawcy: ksiegarnia@sejm.gov.pl albo
na adres: Wydawnictwo Sejmowe, ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa.
Sprzedawca pouczy Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o konieczności poniesienia przez Konsumenta bezpośrednich kosztów zwrotu Publikacji przy wykorzystaniu Pouczenia o odstąpieniu od umowy, które stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1.
Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty doręczenia przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
W przypadku jeżeli Konsument wybrał sposób doręczenia przedmiotu umowy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy zaoferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
Konsument ma obowiązek zwrócić Publikacje Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Publikacji przed jego upływem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Publikacji z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Publikacji, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowę uważa się za niezawartą.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Publikacji będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 8.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Publikacja ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Wada fizyczna polega na niezgodności Publikacji z umową. Publikacja jest niezgodna z umową, jeżeli w szczególności:
nie ma właściwości, które Publikacja powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
Wada prawna polega na tym, że kupiona Publikacja jest własnością osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nią w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Publikacji na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Publikacji przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zd. 1.
Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Publikacji Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
Kupujący zawiadamia Sprzedawcę o wadzie zakupionych Publikacji składając Sprzedawcy Reklamację. Reklamacja może zostać złożona według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać opis reklamowanej cechy Publikacji (wady) ze wskazaniem terminu wykrycia wady.
Reklamacje składa się:
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail) Sprzedawcy: ksiegarnia@sejm.gov.pl;
pisemnie na adres: Wydawnictwo Sejmowe, ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa;
telefonicznie pod numerem: +48/226941597 w dni robocze, w godzinach od 8:30 do 15:30.
Kupujący przekaże albo odeśle Sprzedawcy Publikacje będące przedmiotem Reklamacji na adres: Wydawnictwo Sejmowe, ul. Zagórna 3, 00-441 Warszawa.
Koszty odesłania reklamowanej Publikacji ponosi tymczasowo Kupujący.
Koszty, o których mowa w ust. 9, Sprzedawca zwraca Kupującemu na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego albo przekazem pocztowym na wskazany przez Kupującego adres, według wyboru Kupującego, niezwłocznie po otrzymaniu Publikacji i rozpatrzeniu Reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 20.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania odesłanej Publikacji przez Sprzedawcę.
W przypadku, gdy Sprzedawca nie ustosunkował się do Reklamacji w terminie wskazanym w ust. 8, uważa się, że uznał Reklamację.
W przypadku uznania Reklamacji reklamowana Publikacja zostanie wymieniona przez Sprzedawcę na egzemplarz Publikacji wolny od wad.
Jeżeli Publikacja ma wadę Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Publikacja była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca uczynił zadość obowiązkowi wymiany Publikacji na wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Publikacja ma wadę Konsument, może zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany Publikacji żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Publikacji do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Publikacji wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
Obniżona cena, o której mowa w ust. 14, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy w jakiej wartość Publikacji z wadą pozostaje do wartości Publikacji bez wad.
Kupujący nie może odstąpić od umowy z powodu wady, jeżeli wada jest nieistotna.
W przypadku gdy wymiana Publikacji na wolną od wad, nie będzie możliwa ze względu na wyczerpanie nakładu Publikacji objętej reklamacją Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego oraz dokona zwrotu równowartości uiszczonej ceny wraz z kosztami przesyłki.
W przypadku wyczerpania nakładu reklamowanej Publikacji Sprzedawca może zaoferować Kupującemu w zamian inną dostępną Publikację. Po wyrażeniu zgody przez Kupującego Sprzedawca doręczy Kupującemu inną Publikację, na własny koszt.
W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji Sprzedawca odeśle Kupującemu reklamowaną Publikację. Publikacja zostanie odesłana na koszt Kupującego.

§ 9.
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych Kupującego jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych to :
  a) korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
  b) e-mail: iod@sejm.gov.pl
  3. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego będzie odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88) w celu zawarcia i realizacji umowy. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
  4. Dane osobowe Kupującego nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono dokument finansowy.
  6. Kupującemu przysługuje:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
  c) w zakresie wynikającym z przepisów – prawo do usunięcia jak również prawo do ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych.
  7. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

§ 10.
INNE POSTANOWIENIA

Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. poz. 121). W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienia zd. 1 nie stosuje się do Konsumenta.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Księgarni i mają zastosowanie do Zamówień Publikacji złożonych po tym dniu.
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu Księgarni Internetowej Wydawnictwa Sejmowego z dnia zmienionego aneksami nr 1 z dnia 07 sierpnia 2013 r., nr 2 z dnia z dnia 10 października 2013 r. i nr 3 z dnia 24 lutego 2014 r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i opublikowania Regulaminu w Księgarni z mocą od dnia 25 grudnia 2015 r.. Dniem podpisania jest dzień 24 grudnia 2014, dniem opublikowania jest dzień 24 grudnia 2014 .

 

Sprzedaż Publikacji poza granice Kraju prowadzi: CHZ „Ars Polona” S.A. ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa,
tel.: +48/225098600, fax: +48/225098640, email: arspolona@arspolona.com.pl. CHZ „Ars Polona” S.A. prowadzi sprzedaż Publikacji zgodnie z zasadami ustalonymi przez CHZ „Ars Polona” S.A.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 odstąpienie od umowy

Załącznik nr 2 Formularz reklamacji

Załącznik nr 3 pouczenie