Księgarnia

System wyborczy do Sejmu i Senatu po 1989 roku – ciągłość i zmiany

ISBN: 978-83-7666-186-5
Rok wydania: 2012
Autor: Michał Przywara

Kategoria: Parlamentaryzm

cena: 25,00  (z VAT)

Celem pracy jest ukazanie dynamiki systemu wyborczego do obu izb polskiego parlamentu. Rozważania zawarte w niej dotyczą przede wszystkim okresu 1989-2011, a więc czasu budowania demokratycznych instytucji wyborczych w Polsce, ich kształtowania oraz stosowania w praktyce, a także korekt i zmian. Zwieńczeniem omawianego okresu jest dokonana w 2011 r. kodyfikacja prawa wyborczego.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 320
Oprawa miękka

Wstęp
1. Rys historyczny
1.1. Ogólna charakterystyka systemu wyborczego PRL
1.2. Zmiany w prawie wyborczym Polski Ludowej
1.3. Najważniejsze instytucje prawa wyborczego Polski Ludowej
1.3.1. Zgłaszanie kandydatów na posłów
1.3.2. Zasada podwójnej większości absolutnej
1.3.3. Trzy specyficzne cechy systemu wyborczego PRL
1.4. Pozostałe podstawowe zasady prawa wyborczego PRL
Podsumowanie
1.5. Kontrakt „okrągłego stołu” i wybory roku 1989
1.5.1. Postulaty reformy prawa wyborczego w drugiej połowie lat  osiemdziesiątych
1.5.2. Główne postanowienia „okrągłego stołu” dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu
1.5.3. Ordynacja wyborcza do Senatu
Podsumowanie
2. System wyborczy w rozumieniu wąskim
2.1. System wyborczy do Sejmu
2.1.1. Zgłaszanie kandydatów na posłów
2.1.2. Technika głosowania
2.1.3. Okręgi wyborcze
2.1.4. Metody alokacji mandatów (ustalania wyników wyborów)
2.2. System wyborczy do Senatu
2.2.1. Zgłaszanie kandydatów na senatorów
2.2.2. Sposób głosowania
2.2.3. Okręgi wyborcze
2.2.4. Ustalanie wyników wyborów
3. Podstawowe zasady wyborcze
3.1. Zasada powszechności wyborów
3.2. Zasada równości wyborów
3.3. Zasada bezpośredniości wyborów
3.4. Zasada tajności głosowania
3.5. Zasada proporcjonalności wyborów
4. Efekty działania ordynacji wyborczej – konsekwencje zmian
4.1. Założenia metodologiczne
4.2. Konsekwencje zmian w systemie wyborczym
4.2.1. Zmiany w systemie wyborczym a dysproporcjonalność i reprezentatywność
4.2.2. Wpływ systemu wyborczego na system partyjny
Podsumowanie
Zakończenie
Wykaz źródeł
Spis tabel
Spis wykresów