Księgarnia

Unie międzypaństwowe. Parlamentaryzm. Samorządność

ISBN: 978-83-7666-621-1
Rok wydania: 2020
Redakcja naukowa: Krzysztof Fokt, Michał Zwierzykowski, Wacław Uruszczak, Zdzisław Noga

Kategoria: Historia

cena: 120,00  (z VAT)

Niniejsza książka podejmuje problematykę Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ze szczególnym uwzględnieniem trzech wątków tematycznych, takich jak unie międzypaństwowe, parlamentaryzm i samorządność. W gronie jej autorów są przedstawiciele nie tylko czterech państw sukcesyjnych Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale także czterech państw będących prawnymi następcami wieloletnich jej sąsiadów oraz innych krajów, których losy w mniejszym stopniu splecione były z historią polsko-litewskiej Rzeczypospolitej.
Publikacja ta pozwala przypomnieć i uczcić dwie doniosłe rocznice, jakie obchodzone były w 2018 oraz w 2019 r., a mianowicie 550-lecie parlamentaryzmu Rzeczypospolitej oraz 450-lecie unii lubelskiej, jednoczącej Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie.
Autorzy niniejszego tomu to uczeni o uznanym już dorobku i pozycji naukowej, jak też młodzi adepci Klio, którzy biegle posługują się językiem polskim, korzystają z dorobku polskiej literatury naukowej oraz prowadzą intensywne badania źródłowe.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 528
Oprawa Twarda

Wprowadzenie

UNIE MIĘDZYPAŃSTWOWE
Wiktor Brechunenko
Od „ojczyzny miłej” do protektora Hetmańszczyzny: obraz Rzeczypospolitej
w świadomości Kozaczyzny

Robert Frost
Medicinal Herbs and Poison Plants: Reading Machiavelli in the Polish-
-Lithuanian Commonwealth, 1560–1700

Karsten Holste
Elity w okresie unii polsko-saskiej: intensyfikacja kontaktów
a retoryka odrębności

Jerzy Malec
Od unii lubelskiej do „Zaręczenia wzajemnego obojga narodów”. Z dziejów ewolucji prawnoustrojowej państwa polsko-litewskiego w XVI–XVIII w.

Witalij Michałowski
Od Krewa do Lublina. Unie w ujęciu Rusi i ich prezentacja
w historiografii ukraińskiej

Aleksandr Musin
„Czernokuństwo” – nowogrodzko-litewskie kondominium
w południowej części Ziemi Nowogrodzkiej w XV w.

Rimvydas Petrauskas
Geneza i początek unii polsko-litewskiej: czy zmiana paradygmatu
we współczesnej historiografii?

Andrzej Rachuba
Co zrealizowano z treści aktu unii lubelskiej z 1569 r.?
Wielkie Księstwo Litewskie w składzie Rzeczypospolitej

Felicia Roșu
Our Hungarian Neighbors: The Transylvanian Connection under
Stephen Báthory, 1576–1586

PARLAMENTARYZM
Martin Faber
Co to było liberum rumpo?

Jūratė Kiaupienė
Some Features of Parliamentary Culture of the Grand Duchy
of Lithuania (until the Mid-17th Century)

Monika Konrádová
Parlamentaryzm polski oczyma dyplomatów cesarskich
w drugiej połowie XVII w.

Izabela Lewandowska-Malec
Parlamentaryzm w Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako przejaw
demokracji deliberacyjnej

Catherine McKenna
The Liberum veto, born of Constitutional Crisis

Olga Morozowa
Ustrój parlamentarny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i tworzenie parlamentaryzmu na ziemiach ukraińskich

Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
Życie parlamentarne na Litwie w ostatnich latach istnienia Rzeczypospolitej: sejmiki lutowe 1794 r. w województwie brzesko-litewskim

SAMORZĄDNOŚĆ
Cristian Antim Bobicescu
Jeden sejmik za daleko. Recepcja ustroju i pojęć politycznych
Rzeczypospolitej w Mołdawii XVII w. Uwagi wstępne

Jürgen Heyde
Jewish Self-Government in Medieval Poland.
Aspects of Transcultural Communication

Andrej Macuk
Sejmiki województwa mścisławskiego za panowania Augusta ІІІ

Teresa Malinowska
Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w oczach Francuzów (XVI–XVIII w.)

Andrea Mariani
Przygotowanie do życia obywatelskiego w szkołach jezuickich
Rzeczypospolitej XVIII w.

Oleksij Vinnyczenko
Regionalne struktury polityczne i samorządowe ziem ukraińskich Rzeczypospolitej w latach 1572–1668. Różne poziomy i wzajemne relacje
(zarys ogólny)

Michał Zwierzykowski
Między sejmem a samorządem terytorialnym. Konsekwencje ustrojowe funkcjonowania sejmików dawnej Rzeczypospolitej

Spis ważniejszych skrótów

Indeks nazw geograficznych

Indeks osobowy