Księgarnia

Władze i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej wobec bolszewickiego zagrożenia w 1920 roku

ISBN: 978-83-7666-720-1
Rok wydania: 2022
Autor: Janusz Szczepański

Kategoria: Historia

cena: 90,00  (z VAT)

W swej najnowszej monografii prof. Janusz Szczepański przedstawił wydarzenia, które – choć rozegrały się ponad sto lat temu – zadecydowały o przyszłości Polski i Europy: o ocaleniu niepodległości Rzeczypospolitej i o udaremnieniu sowietyzacji innych krajów europejskich.
Ta obszerna, bogato udokumentowana źródłowo publikacja została poświęcona działaniom władz i postawom społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej w obliczu konieczności obrony ojczyzny przed najazdem bolszewickim. Autor opisał działalność polityków – niejednokrotnie skłóconych i głęboko podzielonych – którzy w nowych dla siebie warunkach niepodległości potrafili mimo wszystko pohamować swe ambicje polityczne w imię nadrzędnego interesu Rzeczypospolitej. Duży nacisk położono na ukazanie nastawienia różnych warstw społeczeństwa – ogromnie zubożonego i wykrwawionego przez I wojnę światową – do inwazji Armii Czerwonej. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z decyzjami parlamentu, rządu, władz wojskowych i cywilnych, dzięki którym doprowadzono do powszechnej mobilizacji społeczeństwa, które dla obrony zagrożonej niepodległości stoczyło ciężką, zwycięską walkę.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 588
Oprawa Twarda

Wykaz najczęściej stosowanych skrótów

Wstęp

Rozdział I. Wojna z bolszewicką Rosją (1919 r. – marzec 1920 r.)
1. Dwie koncepcje: federacji i inkorporacji
2. Zagrożenie ze Wschodu
3. Gra dyplomatyczna sowieckiej Rosji i Polski
4. Sytuacja na kresach północno-wschodnich
5. Stanowisko społeczeństwa oraz ugrupowań politycznych wobec wojny na wschodzie

Rozdział II. Wyprawa kijowska
1. Przygotowania do kolejnej fazy wojny na wschodzie
2. Układ Piłsudski – Petlura
3. Operacja kijowska
4. Ugrupowania polityczne i społeczeństwo wobec sojuszu z Petlurą
5. Kontrofensywa Armii Czerwonej
6. Fiasko wyprawy kijowskiej
7. Władze i społeczeństwo wobec odwrotu wojsk polskich (druga połowa maja – czerwiec 1920 r.)

Rozdział III. W kręgu decyzji Sejmu Ustawodawczego i Rady Obrony Państwa (lipiec 1920 r.)
1. Powołanie rządu Władysława Grabskiego
2. Rada Obrony Państwa
3. Kolejne działania Sejmu Ustawodawczego i partii politycznych na rzecz obronności kraju
4. Reperkusje międzynarodowe. Próby odsunięcia Józefa Piłsudskiego od władzy
5. Koalicyjny Rząd Obrony Narodowej
6. Kierownictwo resortu spraw wewnętrznych wobec bolszewickiego zagrożenia

Rozdział IV. Działalność Obywatelskich Komitetów Obrony Państwa
1. Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa
2. Wojewódzkie Komitety Obrony Państwa
3. Zaangażowanie społeczeństwa w działalność Obywatelskich Komitetów Obrony Państwa szczebla powiatowego i miejskiego

Rozdział V. Najwyższe władze wojskowe wobec bolszewickiej inwazji (lipiec 1920 r.)
1. Zmiany personalne w dowództwie Wojska Polskiego
2. Pobór powszechny
3. Walka z rozprzężeniem w szeregach wojska. Działalność propagandowa
4. Zaciąg ochotniczy
5. Wyposażenie żołnierzy. Pobór koni
6. Pierwsze boje Dywizji Ochotniczej
7. Dostawy broni i amunicji a sąsiedzi Polski
8. Straże Obywatelskie. Związek Obrony Ojczyzny
9. Przygotowania do ewakuacji

Rozdział VI. Postawy społeczeństwa wobec bolszewickiego zagrożenia (lipiec – połowa sierpnia 1920 r.)
1. Duchowieństwo
2. Ziemiaństwo
3. Sfery mieszczańsko-burżuazyjne
4. Inteligencja. Młodzież studencka i szkolna. Harcerze
5. Związki i organizacje społeczne. Rola kobiet
6. Chłopi
7. Biedota wiejska
8. Klasa robotnicza
9. Komuniści
10. Ludność żydowska
11. Ludność niemiecka i prawosławna

Rozdział VII. Budowa sowieckiego aparatu władzy
1. Galrewkom i Polrewkom
2. Bolszewickie rządy
3. Społeczeństwo wobec bolszewickich rządów

Rozdział VIII. Przed rozstrzygającym bojem (pierwsza połowa sierpnia 1920 r.)
1. Sytuacja na froncie
2. Działania obronne władz przed Bitwą Warszawską
3. Separatystyczne tendencje Wielkopolski i Pomorza
4. Przygotowania władz wojskowych do obrony stolicy
5. Plan stoczenia walnej bitwy z Armią Czerwoną
6. Warszawa w przededniu bitwy

Rozdział IX. W przełomowych dniach Bitwy Warszawskiej
1. „Warszawa nasza”
2. Klęska wojsk Michaiła Tuchaczewskiego w bitwie nad Wisłą
3. Zaangażowanie ludności cywilnej w walkę z bolszewikami
4. Ucieczka TKRP. Postawy komunistów i przedstawicieli mniejszości narodowych
5. Wroga postawa Niemiec; II powstanie śląskie
6. Rozmowy pokojowe w Mińsku
7. W kręgu decyzji Rady Obrony Państwa i Rządu Obrony Narodowej

Rozdział X. Po bolszewickim najeździe
1. Skutki społeczno-gospodarcze
2. Konsekwencje społeczno-polityczne
3. Kontrowersje wokół autorstwa planu Bitwy Warszawskiej
4. Działalność najwyższych władz Drugiej Rzeczypospolitej w końcowym okresie wojny
5. Pertraktacje pokojowe w Rydze

Zakończenie

Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks miejscowości