Księgarnia

Dzieje polskiego parlamentaryzmu

ISBN: 978-83-7666-730-0
Rok wydania: 2022
Redakcja naukowa: Dariusz Kupisz

Kategoria: Historia

cena: 120,00  (z VAT)

Dzieje polskiego parlamentaryzmu to syntetyczna historia polskiego sejmu. W tej bogato ilustrowanej popularnonaukowej publikacji autorstwa dziewięciorga przedstawicieli nauk historycznych, prawnych i politycznych ukazano ewolucję polskiego parlamentaryzmu od średniowiecznych zgromadzeń aż po czasy współczesne (Sejm i Senat – odpowiednio IX i X kadencji).

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 448
Oprawa Twarda

Wstęp
(Dariusz Kupisz)

Wacław Uruszczak
Sejm walny Królestwa Polskiego w XV–XVI wieku
Polski protoparlamentaryzm – od wieców do sejmu walnego
Sejmy walne Królestwa Polskiego w latach 1382–1468
Sejmy walne w latach 1468–1572
Sejmy elekcyjne i obozowe (rokosze) za czasów Jagiellonów
Pamiętne sejmy epoki jagiellońskiej
Wskazówki bibliograficzne

Wojciech Kriegseisen
Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–1793)
Sejm Rzeczypospolitej w epoce funkcjonowania i schyłku demokracji szlacheckiej (1569–1652)
Kryzysy parlamentaryzmu szlacheckiego w drugiej połowie XVII w.
Załamanie i upadek systemu parlamentarnego Rzeczypospolitej szlacheckiej w pierwszej połowie XVIII w.
Parlament Rzeczypospolitej po utracie suwerenności (1764–1793)
Bilans
Wskazówki bibliograficzne

Małgorzata Karpińska, Stanisław Pijaj
Parlamentaryzm na ziemiach polskich w okresie porozbiorowym
Sejmy Księstwa Warszawskiego
Sejm Królestwa Polskiego 1815–1831
Sejm powstańczy 1830–1831
Sejm na emigracji
Zgromadzenie Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa
Galicyjskie sejmy: stanowy i krajowy
Sejm prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego
Polacy w sejmach pruskich i niemieckich
Polacy w parlamencie wiedeńskim
Polscy parlamentarzyści w Dumie Państwowej Imperium Rosyjskiego (1906–1917)
Wskazówki bibliograficzne

Andrzej Chojnowski
Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej (1919–1939)
Sejm w okresie powstawania niepodległego państwa (1918–1922)
Rządy parlamentu (1922–1926)
Parlament w okresie rządów Józefa Piłsudskiego (1926–1935)
Parlament w okresie obowiązywania konstytucji kwietniowej (1935–1939)
Wskazówki bibliograficzne

Rafał Habielski
Rada Narodowa oraz inne instytucje przedstawicielskie poza krajem (1939–1991)
Lata II wojny światowej
Okres powojenny (1945–1991)
Wskazówki bibliograficzne

Waldemar Grabowski
Przedstawicielstwo Polskiego Państwa Podziemnego (1939–1945)
Rada Główna Obrony Narodowej
Polityczny Komitet Porozumiewawczy (luty 1940 r. – marzec 1943 r.)
Krajowa Reprezentacja Polityczna (marzec 1943 r. – styczeń 1944 r.)
Rada Jedności Narodowej w okresie przedpowstaniowym (styczeń–lipiec 1944 r.)
Rada Jedności Narodowej w Powstaniu Warszawskim
Rada Jedności Narodowej po upadku Powstania Warszawskiego
Wskazówki bibliograficzne

Mirosław Szumiło
Fikcyjny parlamentaryzm okresu komunizmu (1944–1989)
Krajowa Rada Narodowa (1944–1947)
Sfałszowane wybory do Sejmu w styczniu 1947 r.
Sejm Ustawodawczy (1947–1952)
Sejm PRL I kadencji (1952–1956)
Wybory do Sejmu PRL w latach 1957–1985
Skład polityczny i funkcjonowanie Sejmu PRL (1957–1989)
Wskazówki bibliograficzne

Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska
Sejm i Senat III Rzeczypospolitej
Zmiana struktury parlamentu – powrót do dwuizbowości
Restytucja Senatu
Geneza małej konstytucji z 1992 r.
Ogólna charakterystyka małej konstytucji z 1992 r.
Prace nad przygotowaniem nowej konstytucji w latach 1989–1997
Ogólna charakterystyka Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Zmiany w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Parlament w dyskursie politycznym po uchwaleniu Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Wybory parlamentarne i ich polityczne konsekwencje
Frekwencja w wyborach parlamentarnych w latach 1989–2019
Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu
Kadencje Sejmu i Senatu od 1989 r.
Funkcje parlamentu
Wskazówki bibliograficzne

Wykaz skrótów