Księgarnia

Konstytucja. Prawo i praktyka

ISBN: 978-83-7666-650-1
Rok wydania: 2019

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 50,00  (z VAT)

Wydaniem tego zbioru pragniemy uczcić przypadające w roku 2019 okrągłe urodziny Pani Profesor, dając wyraz uznania i szacunku dla Jej Osoby. Zestaw publikacji profesor Marii Kruk włączonych do niniejszej książki oferuje szeroką perspektywę tematyczną. Ich tytuły intrygują i zachęcają do uważnej lektury. Mogą być źródłem refleksji i inspiracji. Przy tym bogate doświadczenie badawcze oraz w zakresie międzynarodowej i krajowej współpracy naukowej, a także w działalności eksperckiej i dydaktycznej Autorki są dodatkowym argumentem na rzecz analizy studiów ujętych w tym zbiorze.

fragment Przedmowy

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 794
Oprawa Twarda
Zapowiedź Tak

Przedmowa
Profesor Maria Kruk-Jarosz. Życie i twórczość naukowa
Wykaz publikacji Jubilatki
I. Konstytucja: charakter, treść, tworzenie
Transformacja polskiego porządku konstytucyjnego w latach 1989–1997
Między konstytucją a konstytucją
Przyczynek do rozważań o inspiracjach Konstytucji RP z 1997 r.
Nowe idee konstytucyjne. Kilka wybranych zagadnień
Konstytucyjne zasady podstawowe – ich znaczenie prawne i katalog
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. a integracja europejska – trzy płaszczyzny rozważań
Konstytucja a tożsamość narodowa
V czy VI Republika? Rozważania wstępne o kierunku zmian konstytucji francuskiej i ich znaczeniu dla doktryny polskiej
Kilka uwag o trwałości i zmianach Konstytucji RP z 1997 r. na tle 10-lecia praktyki konstytucyjnej
Propozycje zmian Konstytucji RP z 1997 r. Próba klasyfikacji
Stability and changes in the Constitution of the Republic of Poland
Czy praktyka ustrojowa wskazuje na konieczność zmian w Konstytucji?
Nowe projekty brytyjskiej konstytucji pisanej
Przyszłość konstytucji a konstytucja przyszłości (refleksje na marginesie dyskusji o zmianie polskiej ustawy zasadniczej)
II. Państwo prawa
Progrès et limites de l’ État de droit
Zasada państwa prawa w Konstytucji Republiki Czeskiej (kilka uwag z punktu widzenia doświadczenia polskiego)
Rozważania o kształtowaniu się zwyczajów i obyczajów politycznych w praktyce konstytucyjnej
Jak nie dookoła… to na przełaj lub fortelem, czyli kilka uwag o wybranych zjawiskach praktyki konstytucyjnej
Zasada równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
III. System rządów
Wprowadzenie do problematyki parlamentarnego systemu rządów
Konstytucyjny system rządów. Założenia i praktyka
Idea stabilności i efektywności rządów w Konstytucji RP z 1997 r.
Zmiany Konstytucji RP w zakresie systemu rządów: racjonalizacja czy złudzenia?
Kilka uwag o koncepcji władzy wykonawczej w Konstytucji RP z 1997 roku
Prezydent czy premier w Radzie Europejskiej? Problemy konstytucyjnoprawne
Zakres władzy prezydenta
Kontrowersje wokół instytucji kontrasygnaty na tle przepisów Małej Konstytucji
IV. Parlament
Polska nauka prawa konstytucyjnego a konstrukcja władzy ustawodawczej w Konstytucji RP – doświadczenia praktyki ustrojowej
Parlament w dobie transformacji
Le parlement dans la tradition constitutionnelle polonaise
Dylematy demokratycznych wyborów. Proporcjonalność, reprezentatywność, stabilność
Mandat przedstawicielski: klasyczna doktryna – współczesne realia
V. Integracja europejska
Model integracji europejskiej: adaptacja koncepcji klasycznych czy nowa formuła? Rozważania ustrojowo-prawne
Tryb przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i konsekwencje członkostwa dla funkcjonowania organów państwa
Rozważania o roli konstytucji europejskiej jako prawnej podstawie integracji
La constitution européenne et le débat polonais
Transparentność interesów i kodeks postępowania posłów w Parlamencie Europejskim. Kilka uwag o ewolucji przepisów
Wspomnienia uczniów