Księgarnia

Kształtowanie się modelu ustrojowego służby cywilnej w Polsce

ISBN: 978-83-7666-308-1
Rok wydania: 2014
Autor: Agnieszka Łukaszczuk

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 35,00  (z VAT)

Monografia przedstawia proces kształtowania się modelu prawnego służby cywilnej w Polsce, poczynając od ustawy o państwowej służbie cywilnej z 1988 r. po obowiązującą obecnie ustawę z 2008 r. Przedmiotem analizy są warunki uchwalenia i obowiązywania pięciu kolejnych, istotnie różnych, ustaw o służbie cywilnej, w tym czterech ustaw w ciągu ostatnich dwunastu lat. Rozważania w niej zawarte stanowią próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku zmierza rozwój służby cywilnej w Polsce jakie zmiany zaszły w konstrukcjach prawnych służby i w kształcie jej charakterystycznych instytucji jaki obecnie jest charakter modelu służby cywilnej, który oscyluje między dwoma jej wariantami – systemem kariery (awansowym, zamkniętym) a systemem stanowisk (otwartym, pozycyjnym) co składa się na proces kontynuacji i negacji jej rozwoju.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 360
Oprawa miękka

Wykaz najważniejszych skrótów
Wstęp
Rozdział pierwszy. Służba cywilna II Rzeczypospolitej
I. U początku pojęcia służby cywilnej w Polsce
II. Motywy polityczno-ustrojowe uchwalenia ustawy z 1922 r. o państwowej służbie cywilnej w debacie Sejmu Ustawodawczego
III. Zasady i podstawowe instytucje ustawy o państwowej służbie cywilnej
1. Zakres obowiązywania ustawy
2. Urzędnicy. Przesłanki mianowania urzędnika
3. Stosunek służbowy urzędnika
4. Obowiązki i prawa urzędnika
5. Odpowiedzialność służbowa urzędnika
6. Status prawny państwowych funkcjonariuszy niższych
IV. Ustawa o państwowej służbie cywilnej w ocenie nauki prawa i w praktyce państwowej
V. Losy ustawy o państwowej służbie cywilnej z 1922 r. w okresie powojennym
Rozdział drugi. Restytucja służby cywilnej ustawą z dnia 5 lipca 1996 r.
I. Od socjalistycznej koncepcji pracownika administracji państwowej do urzędnika służby cywilnej
II. Prace Sejmu II kadencji nad rządowym projektem ustawy o służbie cywilnej
III. Podstawowe założenia ustawy
IV. Struktura organizacyjna służby cywilnej (organy służby cywilnej)
1. Rada Służby Cywilnej
2. Komisje służby cywilnej
3. Szef Służby Cywillnej
4. Dyrektor generalny urzędu
V. Warunki przyjęcia (kandydowania) do służby cywilneji postępowanie kwalifikacyjne
VI. Akt mianowania urzędnika służby cywilnej
VII. Zasada stabilności (trwałości) stosunku służby cywilnej
VIII. Obowiązki i uprawnienia urzędnika służby cywilnej
IX. Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników służby cywilnej
X. Polityczne losy ustawy
Rozdział trzeci. Ustawa o służbie cywilnej z 1998 r.
I. Konstytualizacja zasad ustrojowych służby cywilnej (art. 153 konstytucji)
II. Motywy uchwalenia nowej ustawy o służbie cywilnej i prace nad jej koncepcją w Sejmie III kadencji
III. Podmiotowy zakres obowiązywania ustawy
IV. Organizacja (organy) służby cywilnej
1. Szef Służby Cywilnej
2. Rada Służby Cywilnej
3. Dyrektor generalny urzędu
V. Nabór do służby cywilnej. Służba przygotowawcza
VI. Postępowanie kwalifikacyjne i mianowanie na urzędnika służby cywilnej
VII. Wyższe stanowiska w służbie cywilnej
VIII. Zmiany stosunku pracy w służbie cywilnej
IX. Obowiązki członków korpusu służby cywilnej
X. Uprawnienia członków korpusu służby cywilnej
XI. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna urzędników służby cywilnej
XII. Praktyka stosowania ustawy
Rozdział czwarty. Ustawy z 2006 r. o służbie cywilnej i o państwowym zasobie kadrowym
I. Polityczny rodowód ustaw
II. Podstawowe rozwiązania
1. Ustawa o służbie cywilnej
2. Ustawa o państwowym zasobie kadrowym
III. Prawnokonstytucyjna ocena postanowień obydwóch ustaw
IV. Ustawy z 2006 r. krokiem wstecz w procesie tworzenia służby cywilnej w Polsce
Rozdział piąty. Służba cywilna w obowiązującej ustawie z 2008 r
I. Polityczne i prawne przesłanki powrotu do całościowej koncepcji służby cywilnej. Główne problemy projektów ustaw
II. Podmiotowy zakres obowiązywania ustawy
1. Korpus służby cywilnej
2. Stosunek ustawy o służbie cywilnej z 2008 r. do ustaw z 2006 r. o służbie cywilnej oraz o państwowym zasobie kadrowym
III. Organizacja (organy) służby cywilnej a zwierzchnictwo prezesa Rady Ministrów
1. System organów służby cywilnej
2. Zwierzchnictwo prezesa Rady Ministrów
IV. Zatrudnienie w korpusie służby cywilnej
1. Warunki zatrudnienia w służbie cywilnej
2. Zatrudnianie w służbie cywilnej osób nieposiadających obywatelstwa polskiego (art. 5 ustawy)
3. Nabór do służby cywilnej: otwarty i konkurencyjny, procedura naboru
V. Postępowanie kwalifikacyjne na urzędnika służby cywilnej i mianowanie urzędnika
VI. Obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej
VII. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy z pracownikiem służby cywilnej
VIII. Obowiązki i uprawnienia członka korpusu służby cywilnej
IX. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korpusu służby cywilnej
X. Ustawa z 2008 r. o służbie cywilnej w dotychczasowej praktyce
Konkluzje
Bibliografia