Księgarnia

Myśl Polityczna. Political Thought 3(14)/2022

ISSN: 2658-2295

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 40,00  (z VAT)

W numerze 3(14)/2022:

Jan Lencznarowicz rekonstruuje koncepcję państwa narodowego autorstwa niedawno zmarłego angielskiego filozofa polityki, Rogera Scrutona, który – doceniając jego istnienie – wskazywał, iż poważnie zagraża mu upowszechniająca się postawa ojkofobii, tj. niechęci do rodzimej kultury i historii. Anna Łabno odsłania fundamenty toczącego się dziś w Polsce sporu między konstytucjonalizmem dyskursu prawniczego a konstytucjonalizmem politycznym i zauważa, że opowiedzenie się za określoną koncepcją ma poważne konsekwencje w życiu społecznym. Andrzej Dziadzio omawia austriacki i niemiecki konstytucjonalizm XIX w. i zauważa ich specyfikę polegającą na utrwalaniu czynnika monarchicznego wbrew narastającym od końca XVIII stulecia tendencjom w Europie do uwzględniania w podziale władzy czynnika demokratycznego. Arkadiusz Górnisiewicz odtwarza wciąż inspirującą dyskusję, którą w dwudziestoleciu międzywojennym toczyli dwaj prawnicy: Hans Kelsen i Carl Schmitt, na temat konstytucji i jej ochrony. W dziale Dokumenty i źródła Maciej Wilmanowicz publikuje I część Dialogu o prawach władzy królewskiej u Szkotów i dzięki własnej pracy translatorskiej wprowadza wspomniane dzieło XVI-wiecznego szkockiego monarchomachy do polskiego obiegu naukowego. Numer zawiera także przygotowaną przez Szymona Orzoła recenzję książki Jakuba Krupy zawierającą analizę narracji ogólnopolskich dzienników nt. stanu wojennego. W dziale Varia znajdują się dwa teksty: Bogdan Szlachta wspomina dwie szkoły nauk politycznych, które – co zdumiewające – powstały jeszcze w okresie poprzedzającym odzyskanie przez Polskę niepodległości, aby kształcić przyszłych członków elit społeczno-politycznych, natomiast Paweł Boruta relacjonuje przebieg kolejnego ogólnopolskiego zjazdu historyków doktryn polityczno-prawnych, który odbył się w Ustce.

Rodzaj publikacji Biuletyn
Format 165x240
Oprawa Miękka
Praca zbiorowa Tak

Spis treści
nr 3(14)/2022
Table of Contents
No. 3(14)/2022

ARTYKUŁY
ARTICLES

Jan Lencznarowicz
Naród i państwo narodowe oraz ich wrogowie w ujęciu Rogera Scrutona
The Nation and the Nation-State and their Enemies as Seen by Roger Scruton

Anna Łabno
Polski konstytucjonalizm po 2015 r. – autorytarny czy polityczny?
Polish Constitutionalism after 2015 – Authoritarian or Political?

Andrzej Dziadzio
Zasada monarchiczna a suwerenność w niemieckim i austriackim
konstytucjonalizmie XIX w.
Monarchical Principle versus Sovereignty in German and Austrian Constitutionalism
of the 19th Century

DEBATY
DEBATES

Arkadiusz Górnisiewicz
Filozoficznopolityczne aspekty debaty Hansa Kelsena i Carla Schmitta o państwie,
konstytucji i jej ochronie
Philosophical-Political Aspects of the Debate between Hans Kelsen and Carl Schmitt
on the State, the Constitution, and its Protection

DOKUMENTY I ŹRÓDŁA
PRIMARY SOURCES

Maciej Wilmanowicz (wprowadzenie i tłumaczenie)
George Buchanan, Dialog o prawach władzy królewskiej u Szkotów
[część I]
George Buchanan, A Dialogue on the Law of Kingship among the Scots
[Part I]

RECENZJE
REVIEWS

Szymon Orzoł (rec.)
Jakub Krupa, Stan wojenny w narracjach prasowych. Analiza rocznicowych numerów
wybranych dzienników ogólnopolskich
Jakub Krupa, Stan wojenny w narracjach prasowych. Analiza rocznicowych numerów
wybranych dzienników ogólnopolskich [“Martial Law in Press Narratives.
Analysis of Anniversary Issues of Selected National Dailies”]

VARIA

Bogdan Szlachta
O potrzebie istnienia szkół nauk politycznych i rozwoju „patriotyzmu obywatelskiego”.
Kilka uwag po jubileuszu Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie
On the Need for Political Science Schools and the Development of “Civic Patriotism”.
Some Remarks after the Jubilee of the School of Political Science in Warsaw

Paweł Boruta
Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Doktryn Polityczno-Prawnych
pt. „Suwerenność, autonomia i podmiotowość w myśli polityczno-prawnej”
Ustka, 20–23 września 2022 r.
Summary of the National Congress of Historians of Political and Legal Doctrines:
“Sovereignty, Autonomy and Subjectivity in Political and Legal Thought”.
Ustka, 20–23 September 2022