Księgarnia

Państwo. Demokracja. Konstytucja

ISBN: 978-83-7666-739-3
Rok wydania: 2022
Autor: Stanisław Gebethner

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 75,00  (z VAT)

Prezentowany tom stanowi wyraz hołdu dla dzieła Profesora Stanisława Gebethnera, czołowego konstytucjonalisty i politologa, pioniera badań nad ustrojami politycznymi oraz systemami wyborczymi na ówczesnym Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórcy kilku ordynacji wyborczych (w tym do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego) oraz podstaw ustrojowych współczesnej Polski (m.in. ustawy konstytucyjnej z 1992 r. i obowiązującej Konstytucji RP z 1997 r.).
Książka zawiera 36 artykułów i studiów rozproszonych Profesora Gebethnera, których przedmiotem jest analiza zmian na polskiej scenie politycznej, zmian w prawie wyborczym oraz w regulacjach konstytucyjnych. Całość w sposób zwarty składa się na tom ukazujący genezę i ewolucję polskiego systemu politycznego począwszy od 1989 r.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 896
Oprawa Twarda

Wykaz skrótów
Wstęp
Życiorys
Doktorzy, których promotorem był Profesor Stanisław Gebethner

I. Wybory i systemy wyborcze
Wybory do Sejmu i Senatu w 1989 r. (wstępne refleksje)
Niedoskonałe wolne wybory w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1989–1990
Geneza i tło polityczno-ustrojowe wyborów prezydenckich z 1990 r.
Sejm rozczłonkowany – wytwór ordynacji wyborczej czy polaryzacji na polskiej scenie politycznej?
System wyborczy – deformacja czy reprezentacja?
Free Elections and Political Parties in Transition to Democracy in Central and Southeastern Europe
Wybory jako demokratyczny sposób kreowania organów władzy publicznej
Zasady jawności i publicznej kontroli finansowania prezydenckiej kampanii wyborczej w świetle znowelizowanej ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Wobec nowej ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu
Przyszły polski system wyborczy do Parlamentu Europejskiego w świetle prawa wspólnotowego i analizy prawnoporównawczej

II. Systemy partyjne
Partie, parlament i rząd w 10 miesięcy po wyborach
Osiemnaście miesięcy rozczłonkowanego parlamentu
Problemy finansowania partii politycznych a system wyborczy w Polsce w latach 90.
Partie i ich koalicje przed wyborami parlamentarnymi w 1997 r.
Stabilność i dynamika zmian w polskim elektoracie w latach 1991–1997
Konstytucyjna zasada jawności finansowania partii politycznych
Kolejne przegrupowanie na polskiej scenie politycznej
Uwagi o kształtowaniu pluralistycznego systemu partyjnego w Polsce po 1990 r.

III. Konstytucja
Rząd w projektach Konstytucji RP w świetle doświadczeń innych państw
Spory o procedurę uchwalenia nowej konstytucji
Referendum konstytucyjne – uwikłania społeczne i prawnoustrojowe
Rzeczpospolita w świetle postanowień rozdziału pierwszego Konstytucji RP z 1997 r.
Ustawa i rozporządzenie w nowej konstytucji a prawa i wolności obywatelskie
Co nam daje konstytucja – rozmowa z Profesorem Stanisławem Gebethnerem
Bezsilność konstytucji

IV. Instytucje polityczne
La nouvelle institution du Défenseur des Droits civiques en Pologne
Wokół postulatu ustanowienia instytucji Prezydenta PRL
Sejm – rzeczywistość czy symbol?
Direct Democracy: Country‑report on Poland
Opinia w sprawie dyskontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej
Opinia w sprawie zakresu obowiązywania zasady dyskontynuacji w odniesieniu do procedury uchwalania ustawy budżetowej

V. Systemy rządów
Kształtowanie systemu politycznego republik postradzieckich
Modele rządów a ich regulacja konstytucyjna
Regionalne zróżnicowania procesu transformacji ustrojowej w państwach
Europy Środkowej i Wschodniej

VI. Nauka o polityce
Metoda i badania porównawcze w naukach politycznych
Political Science – Poland

Pierwodruki w porządku chronologicznym