Księgarnia

Zagadnienia ochrony środowiska na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

ISBN: 978-83-7666-735-5
Rok wydania: 2022
Autor: Marieta Czekałowska

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 40,00  (z VAT)

Prezentowana publikacja jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym monografią poświęconą zagadnieniom ochrony środowiska na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dotyka obszaru prawa konstytucyjnego z uwzględnieniem szerokiego zakresu nauk społecznych oraz prawnoporównawczych. W książce zawarta jest próba ujęcia problematyki środowiska i jego ochrony, co w świetle przeprowadzenia stosownej analizy badawczej w kontekście wolności i praw jednostki składa się na jej konstytucyjny status.
Ukazana przez autorkę polemika, dotycząca konstytucyjnych regulacji dotyczących ochrony środowiska i rozstrzygania wątpliwości z nimi związanych w procesie stanowienia, jak i stosowania prawa, uzasadnia dyskusję nad treściowym kształtem obowiązującej Konstytucji RP.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 328
Oprawa Miękka

Wprowadzenie

Rozdział I

Środowisko naturalne jako wartość konstytucyjna

 1. Pojmowanie wartości konstytucyjnych
 2. Kwalifikacja „środowiska” wśród wartości konstytucyjnych
 3. Pojmowanie „środowiska” w świetle doktryny prawa i orzecznictwa

3.1. Doktryna i orzecznictwo polskie

3.2. Doktryna i orzecznictwo międzynarodowe i unijne

3.3. Doktryna i orzecznictwo w wybranych państwach europejskich

 1. Wnioski

Rozdział II

Zagadnienia konstytucyjnych regulacji prawnych podstaw ochrony środowiska w pracach nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku

 1. Zagadnienia ochrony środowiska w projektach konstytucji do 1997 roku
 2. Debata nad konstytucyjnymi zagadnieniami ochrony środowiska w trakcie prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego
 3. Wnioski

ROZDZIAŁ III

Doniosłość zagadnienia ochrony środowiska w procesie stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku

 1. Pojmowanie stosowania Konstytucji RP
 2. Nakazy ochrony środowiska jako normy konstytucyjne o złożonej treści

2.1. Normy wynikające z przepisu art. 5

2.2. Normy wynikające z przepisu art. 31 ust. 3

2.3. Normy wynikające z przepisu art. 68 ust. 4

2.5. Normy wynikające z przepisu art. 86

 1. Wnioski

ROZDZIAŁ IV

Nakazy ochrony środowiska jako podstawy do rekonstrukcji praw podmiotowych

 1. Koncepcje prawa podmiotowego w kontekście ochrony środowiska na przykładzie Konstytucji RP i wybranych ustaw – uwagi podstawowe
 2. Podmioty legitymowane do wnoszenia skarg z tytułu ochrony środowiska – uwagi na tle praktyki instytucjonalnej
 3. Ograniczenia ochrony własności oraz wolności przedsiębiorczości ze względu na ochronę środowiska – uwagi podstawowe

3.1. Ochrona własności a ochrona środowiska

3.2.  Ochrona wolności przedsiębiorczości a ochrona środowiska

 1. Odpowiedzialność władzy publicznej za naruszenia dobrostanu środowiska
 2. Problem horyzontalnego oddziaływania postanowień konstytucyjnych w kontekście ochrony środowiska
 3. Wnioski

Rozdział V

Prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska jako prawo legitymowane konstytucyjnie

 1. Prawo do informacji – uwagi podstawowe
 2. Konstytucyjne podstawy prawa do informacji o środowisku
 3. Wnioski

Wnioski końcowe

Bibliografia