Księgarnia

Ustrojowy model zastępstwa prezydenta według postanowień Konstytucji RP z 1997 roku

ISBN: 978-83-7666-733-1
Rok wydania: 2022
Autor: Grzegorz Pastuszko

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 30,00  (z VAT)

Zamiarem niniejszej książki jest przedstawienie prawnoustrojowego modelu zastępstwa prezydenta w sprawowaniu urzędu przewidzianego w przepisach konstytucji z 1997 r. oraz sposobu uregulowania tej materii we wcześniejszych aktach konstytucyjnych.
Zawarte w publikacji rozważania mają na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: jakie czynniki wpłynęły na ostateczny kształt rozwiązań prawnych regulujących instytucję zastępstwa prezydenta w sprawowaniu urzędu w obecnej Konstytucji RP i jaki w tym udział ma ukształtowana w Polsce tradycja ustrojowa; czy i w dostateczny sposób rozwiązania te odpowiadają wyzwaniom przyszłej praktyki ustrojowej, a na ile są to rozwiązania wadliwe; jakie zaburzenia wywołuje uruchomienie zastępstwa w mechanizmie funkcjonowania władzy państwowej i co to oznacza dla systemu ustrojowego państwa.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format A5
Liczba stron 208
Oprawa Miękka

UWAGI WPROWADZAJĄCE
Rozdział I. Rys historyczny instytucji zastępstwa prezydenta w Polsce
1. Zastępstwo prezydenta w przepisach konstytucji marcowej z 1921 r.
2. Zastępstwo prezydenta w przepisach konstytucji kwietniowej z 1935 r.
3. Zastępstwo prezydenta w okresie powojennego prowizorium ustrojowego oraz w przepisach konstytucji lutowej z 1947 r.
4. Zastępstwo prezydenta w przepisach konstytucji lipcowej z 1952 r. (po nowelizacji z kwietnia 1989 r.) oraz małej konstytucji z 1992 r.
Rozdział II. Problematyka zastępstwa prezydenta w przepisach Konstytucji RP z 1997 r.
1. Zastępstwo prezydenta jako instytucjonalna emanacja zasady ciągłości władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej
2. Ogólna charakterystyka prawnych form wykonywania funkcji zastępstwa prezydenta
3. Marszałek Sejmu oraz marszałek Senatu jako wykonawcy obowiązków prezydenta
3.1. Podmiot wykonujący zastępstwo prezydenta w projektach konstytucyjnych
3.2. Stanowisko doktryny w kwestii powierzenia zastępstwa prezydenta marszałkowi Sejmu i marszałkowi Senatu
4. Przesłanki oraz tryb obejmowania zastępstwa prezydenta w sprawowaniu urzędu
4.1. Przesłanki zastępczego wykonywania obowiązków prezydenta – uwagi wstępne
4.2. Przesłanki przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez prezydenta
4.2.1. Pojęcie „przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez prezydenta” i związany z nim katalog przesłanek
4.3. Tryb obejmowania zastępstwa w wypadku zaistnienia przesłanek przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez prezydenta
4.4. Przesłanki powodujące wakat w urzędzie prezydenta
4.4.1. Śmierć prezydenta
4.4.2. Zrzeczenie się urzędu przez prezydenta
4.4.3. Stwierdzenie nieważności wyboru prezydenta lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze
4.4.4. Uznanie przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności do sprawowania urzędu przez prezydenta ze względu na stan zdrowia
4.4.5. Złożenie prezydenta z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu
4.5. Problem trybu obejmowania zastępstwa w wypadku opróżnienia lub nieobsadzenia urzędu prezydenta spowodowanego okolicznością niewymienioną w art. 131 ust. 2 konstytucji z 1997 r.
5. Ramy czasowe wykonywania zastępstwa prezydenta
5.1. Ramy czasowe wykonywania zastępstwa sede plena
5.2. Ramy czasowe wykonywania zastępstwa sede vacante
6. Kompetencje marszałka Sejmu i marszałka Senatu działających w charakterze zastępcy prezydenta
7. Zagadnienie odpowiedzialności konstytucyjnej marszałka Sejmu i marszałka Senatu z tytułu wykonywania obowiązków prezydenta
7.1. Normatywny model odpowiedzialności zastępstwa marszałka Sejmu i marszałka Senatu przed Trybunałem Stanu
7.2. Problem konstytucyjności przepisów ustawowych regulujących odpowiedzialność marszałka Sejmu i marszałka Senatu przed Trybunałem Stanu
Rozdział III. Problem zaburzeń konstytucyjnego mechanizmu władzy państwowej w okresie wykonywania zastępstwa prezydenta
1. Zagadnienie konfliktu ról marszałka Sejmu i marszałka Senatu wykonujących obowiązki prezydenta
2. Zastępstwo prezydenta a zasada trójpodziału i równoważenia się władz
2.1. Zaburzenia w sferze relacji ośrodka prezydenckiego z parlamentem
2.2. Zaburzenia w sferze relacji ośrodka prezydenckiego z Radą Ministrów
2.3. Zaburzenia w sferze relacji ośrodka prezydenckiego z sądami
3. Zastępstwo prezydenta a zasada niepołączalności stanowisk
4. Zastępstwo prezydenta a zasada parlamentarno-gabinetowego systemu rządów
WNIOSKI KOŃCOWE
BIBLIOGRAFIA