Księgarnia

Państwo prawne państwo świeckie

ISBN: 978-83-7666-171-1
Rok wydania: 2012
Autor: Michał Pietrzak

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 47,00  (z VAT)

Wybór tekstów prof. Michała Pietrzaka, historyka prawa i specjalisty prawa wyznaniowego, z ostatnich 12 lat (artykułów, ekspertyz, glos i wywiadów), publikowanych w związku z 60-leciem nieprzerwanej pracy autora na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Teksty do druku przygotowali Paweł Borecki i Czesław Janik.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 380
Oprawa miękka

Przedmowa

  1. Państwo prawne

Konstytucja 3 maja 1791 r. Między tradycyjnymi a nowoczesnymi rozwiązaniami ustrojowymi

Odrodzenie sądownictwa polskiego w 1917 r.

Idee przewodnie konstytucji z 17 marca 1921 r.

Konstytucja z 17 marca 1921 r. z perspektywy 80 lat

Stanowienie prawa w II Rzeczypospolitej według konstytucji z 1921 r. i 1935 r.

Z problematyki kodyfikacji prawa w II Rzeczypospolitej

Refleksje nad prezydenckim projektem konstytucji z 30 kwietnia 1993 r.

Trybunał Stanu

Opinia o projekcie nowelizacji ustawy o Trybunale Stanu

Opinia w sprawie powołania prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Wobec nowelizacji ordynacji wyborczych do Sejmu i Senatu

Wolność słowa

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 1984 r., III SA 1084/84, w sprawie zakazu rozpowszechniania publikacji

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 1984 r., SA/Wr 701/83

Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 1986 r.

Lustracja polska

  1. PAŃSTWO ŚWIECKIE
  2. KONSTYTUCJA

Neutralność światopoglądowa jest cechą państwa świeckiego

Państwo i Kościół w obecnej i przyszłej konstytucji polskiej

Droga do wyznaniowych przepisów konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.

Geneza konstytucyjnej zasady bezstronności władz publicznych w sprawach światopoglądowych (art. 25 ust. 2 konstytucji)

Artykuł 25 konstytucji

Artykuł 53 konstytucji

Bóg według posłów

  1. KONKORDAT

Polska droga do konkordatu z 28 lipca 1993 r.

Opinia w sprawie projektu konwencji między Stolicą Świętą i Rzecząpospolitą Polską

Uwagi nad konkordatem

Uwagi dotyczące ratyfikacji konkordatu

Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją RP konkordatu podpisanego 28 lipca 1993 r.

Opinia na temat zgodności przepisów konkordatu z konstytucją uchwaloną 2 kwietnia 1997 r.

  1. USTAWODAWSTWO WYZNANIOWE

Polskie prawo wyznaniowe wobec standardów prawa Unii Europejskiej

Prawo wyznaniowe państw postsocjalistycznych kandydujących do Unii Europejskiej wobec standardów prawa unijnego

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP z dnia 17 maja 1989 r. wraz z projektem umowy w sprawie określenia stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim oraz odpowiedź na postawione pytania

  1. PRAKTYKA STOSOWANIA PRAWA I POLITYKA WYZNANIOWA

Prawo wewnętrzne (kanoniczne) kościołów i związków wyznaniowych w polskim systemie prawnym Prawo kanoniczne chroni własność kościelną, a nie samorządową

Nierzymskokatolickie kościoły i związki wyznaniowe w Rzeczypospolitej Polskiej 1989–2000

Opinia w sprawie prawa własności Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego do nieruchomości położonej przy ul. Solec 36a w Warszawie

Opinia prawna o wniosku Zgromadzenia Braci Dolorystów z siedzibą w Józefowie przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez wojewodę częstochowskiego, o zwrot nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Sułkowskiego 3/7 i ul. Jasnogórskiej 30

Opinia prawna w sprawie roszczeń Kurii Generalnej Zakonu Paulinów do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Długiej 5 i Podwale 25

Uwagi w sprawie prawnych aspektów zawieszenia krzyża w Sali posiedzeń Sejmu RP

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 1998 r. (sygn. akt I ACa 612/98)

Ekspertyza prawna w sprawie zarządzenia ministra obrony narodowej nr 72 z 6 kwietnia 1994 r.

Polityka wyznaniowa III Rzeczypospolitej w latach 1990–2001 (próba diagnozy)