Księgarnia

Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego

ISBN: 978-83-7666-375-3
Rok wydania: 2015
Autor: Krzysztof Szczucki

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 45,00  (z VAT)

Jest to pierwsza w polskiej doktrynie prawa karnego monografia podejmująca ważną i trudną jednocześnie próbę kompleksowego opracowania jego teoretycznych podstaw. Autor sięga do samej istoty oraz sensu prawa karnego, wskazując na metodę uzgodnienia prawa karnego ze standardem jego dostępności moralnej. Odwołuje się w tym względzie nie tylko do ustaleń nauki prawa karnego, ale także prawa konstytucyjnego i filozofii prawa, wykorzystując opracowaną przez siebie metodę wykładni prokonstytucyjnej prawa karnego. Książka dotyczy tak kluczowych dla prawa karnego problemów, jak wybór pomiędzy pozytywizmem a prawnonaturalizmem czy też pomiędzy komunitaryzmem a liberalizmem. Publikacja może służyć jako instrument pomocny w każdej sprawie karnej oraz karnoprawnej inicjatywie legislacyjnej. Zawiera swoiste dyrektywy generalne w zakresie stanowienia i stosowania prawa karnego.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 392
Oprawa miękka

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. Modele poszukiwania dostępności moralnej w prawie karnym
I.1. Model pragmatyczny
I.1.1. Teoria unikania wątpliwości konstytucyjnych (avoidance)
I.1.2. Teoria podzielności (severability)
I.1.3. Teoria podzielności a teoria unikania wątpliwości  konstytucyjnych
I.1.4. Wnioski
I.2. Model filozoficzny
I.2.1. Koncepcja granic kryminalizacji (Joel Feinberg)
I.2.2. Filozofia prawa karnego oparta na paradygmacie wspólnoty (Robin Antony Duff)
I.2.3. Wnioski
I.3. Model dogmatyczny
I.3.1. Struktura przestępstwa
I.3.2. Struktura normy w prawie karnym
I.3.3. Wnioski
Rozdział II. Dobra chronione w polskim prawie karnym
II.1. Ochrona wartości wspólnoty
II.2. Konstytucja RP jako źródło wiedzy o dobrach chronionych
II.3. Dobra chronione w procesie stanowienia prawa karnego
II.4. Dobra chronione w procesie stosowania prawa karnego
Rozdział III. Metoda rekonstrukcji dóbr i zakresu ich ochrony karnoprawnej z Konstytucji RP
III.1. Źródło wiedzy o dobrach
III.2. Zasady prawa u podstaw wykładni
III.3. Zasada proporcjonalności
III.3.1. Dyrektywa przydatności
III.3.2. Dyrektywa konieczności
III.3.3. Dyrektywa proporcjonalności sensu stricto
III.4. Zasada proporcjonalności w Konstytucji RP
Rozdział IV. Dobro wspólne i godność człowieka jako kryteria rozstrzygania kolizji dóbr w prawie karnym
IV.1. Godność człowieka
IV.2. Znaczenie godności człowieka w wykładni prawa
IV.3. Zakres podmiotowy godności człowieka
IV.4. Treść kategorii godności człowieka
IV.5. Dobro wspólne
IV.6. Relacja godności i dobra wspólnego
IV.7. Problem hierarchii zasad i powiązanych z nimi dóbr
IV.8. Płaszczyzny karnoprawne uwzględniania godności i dobra wspólnego
Rozdział V. Podstawy konstytucyjne wykładni dobra chronionego w prawie karnym
V.1. Znaczenie nadrzędności Konstytucji RP i jej bezpośredniego stosowania dla wykładni prokonstytucyjnej prawa karnego
V.2. Niesamoistne stosowanie Konstytucji RP
V.3. Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego
V.4. Granice wykładni zorientowanej na Konstytucję RP
V.5. Granice kognicji sądów powszechnych w zakresie badania zgodności przepisu z Konstytucją RP
V.6. Wnioski dla organów stanowienia i stosowania prawa
Rozdział VI. Obowiązki ustawodawcy i sądów wynikające z wykładni prokonstytucyjnej dóbr prawnych
VI.1. Schemat postępowania
VI.2. Przykłady zastosowania
VI.2.1. Kryminalizacja stalkingu
VI.2.2. Zgoda dysponenta dobrem
VI.2.3. Stan wyższej konieczności
Zakończenie
Wykaz omawianych orzeczeń
Bibliografia