Księgarnia

Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

ISBN: 978-83-7666-117-9
Rok wydania: 2011
Autor: Adam Krzywoń

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 46,00  (z VAT)

Książka jest poświęcona analizie konstytucyjnych norm, zasad i wartości, które mają wpływ na całokształt regulacji ustawowych, dotyczących podatków i innych danin publicznych. Jej celem jest objaśnienie normatywnej treści funkcjonujących w demokratycznym państwie prawnym daninowych zasad i reguł konstytucyjnych oraz podkreślenie ich szerokiego zakresu zastosowania i gwarancyjnego charakteru.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 320
Oprawa miękka

Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Rozdział pierwszy. Podstawowe pojęcia z zakresu podatków i innych danin publicznych na gruncie Konstytucji RP
I. Obowiązki człowieka i obywatela
II. Ciężary publiczne
III. Świadczenia publiczne
IV. Daniny publiczne
1. Podatki
2. Ustawa podatkowa, przepis podatkowy oraz norma podatkowa
3. Opłaty
4. Inne daniny publiczne
Rozdział drugi. Cele podatków i innych danin publicznych w demokratycznym państwie prawnym
I. Funkcje podatków
II. Fiskalne cele opodatkowania
III. Pozafiskalne cele opodatkowania
Rozdział trzeci. Wybrane materialne zasady konstytucyjne w zakresie podatków i innych danin
I. Względna swoboda ustawodawcy w kształtowaniu materialnej treści norm podatkowych
II. Zasada sprawiedliwości podatkowej
1. Powszechność opodatkowania
2. Równość opodatkowania
3. Powszechność i równość jako wyraz sprawiedliwości podatkowej
III. Konstytucyjne granice opodatkowania
1. Dobro wspólne
2. Własność i wolność działalności gospodarczej
3. Zasada proporcjonalności a ustanawianie podatków i innych danin publicznych
IV. Podatkowe regulacje konstytucyjne a prawa podmiotowe jednostek
Rozdział czwarty. Zasady poprawnej legislacji podatkowej
I. Źródło zasad poprawnej legislacji podatkowej
II. Zasada niedziałania prawa podatkowego wstecz
III. Zasada ochrony praw słusznie nabytych
IV. Zasada ochrony interesów w toku oraz nakaz stosowania daninowych przepisów przejściowych
V. Zasada odpowiedniego okresu vacatio legis
VI. Zasada określoności przepisów prawa podatkowego oraz urzędowa interpretacja ustaw podatkowych jako skutek jej braku
1. Określoność przepisów prawa podatkowego
2. Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego
Rozdział piąty. Zasada wyłączności ustawowej w sprawach podatków i innych danin publicznych
I. Uwarunkowania systemu źródeł prawa
II. Ustawowe ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności konstytucyjnych
III. Wyłączność ustawowa w sprawach daninowych przed 1997 r.
IV. Zasada wyłączności ustawy w sprawach podatków i innych danin publicznych w konstytucji z 1997 r.
1. Zasada władztwa daninowego jako zasada konstytucyjna
2. Ustawa jako podstawowa forma stanowienia norm daninowych
3. „Nakładanie” podatków i innych danin publicznych oraz „określanie” ciężarów i świadczeń publicznych
4. Konstytucyjne elementy normy podatkowej
5. Konstytucyjne elementy normy daninowej
6. Dopuszczalny zakres regulacji podustawowej w sprawach podatków i innych danin publicznych
V. Daninowe akty prawa miejscowego
Rozdział szósty. Ustawa podatkowa w systemie źródeł prawa i podatkowy proces ustawodawczy
I. Funkcjonowanie ustawy podatkowej w systemie źródeł prawa RP
II. Podatkowy proces ustawodawczy
1. Przedparlamentarne prace nad projektami ustaw podatkowych
2. Podatkowy proces ustawodawczy sensu stricto
Rozdział siódmy. Konstytucja jako wzorzec w procesie interpretacji przepisów podatkowych
I. Preferencja językowej wykładni przepisów podatkowych
II. Dopuszczalny konstytucyjnie zakres zastosowania wykładni systemowej oraz funkcjonalnej przepisów podatkowych
III. Konstytucyjne aspekty klauzuli „obejścia prawa podatkowego”
Rozdział ósmy. Kontrola konstytucyjności prawa podatkowego i jej skutki
I. Uwagi ogólne
II. Kontrola konstytucyjności prawa podatkowego dokonywana przez Trybunał Konstytucyjny i jej skutki
1. Skutki makro podatkowych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
2. Skutki mikro podatkowych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
3. Orzeczenia aplikacyjne Trybunału Konstytucyjnego i ich wpływ na sądowe rozumienie instytucji nadpłaty podatkowej
III. Kontrola konstytucyjności prawa podatkowego dokonywana przez sądy administracyjne i jej skutki
Zakończenie
Bibliografia