Księgarnia

Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia

ISBN: 978-83-7666-609-9
Rok wydania: 2019
Redakcja naukowa: Antoni Hanusz

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 120,00  (z VAT)

Przedmiotem niniejszego opracowania są regulacje składające się na jedną z najszybciej rozwijających się w Polsce gałęzi prawa, jaką jest prawo finansowe.
Niniejsze opracowanie jest kompendium w zakresie prawa finansów publicznych, prawa podatkowego (krajowego i międzynarodowego) oraz prawa bankowego.
Dążeniem autorów jest osiągniecie celu jednocześnie poznawczego i praktycznego. Zakres pracy wynika z konieczności analizy norm prawa finansowego stanowiących obowiązujący krajowy porządek prawny oraz zawartych w prawie Unii Europejskiej i w prawie międzynarodowym.
Użyteczności opracowania sprzyja graficzne ujęcie wybranych zagadnień w formie tabel i rysunków wraz z syntetycznym komentarzem. Pomocny w procesie poznawczym jest również indeks rzeczowy, zawierający spis podstawowych terminów prawnych przytoczonych w pracy. Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu 1 października 2018 r.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 708
Oprawa Twarda

WSTĘP
CZĘŚĆ I. PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH
ROZDZIAŁ I. OGÓLNE ZAGADNIENIA PRAWA FINANSOWEGO
§ 1. Finanse publiczne i prawo finansowe
§ 2. Źródła prawa finansów publicznych
§ 3. Środki publiczne i ich przeznaczenie
ROZDZIAŁ II. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
§ 1. Pojęcie sektora finansów publicznych
§ 2. Saldo sektora finansów publicznych
§ 3. Klasyfikacja jednostek sektora finansów publicznych
§ 4. Organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki me-tropolitalne jako jednostki sektora finansów publicznych
§ 5. Jednostki sektora finansów publicznych, których gospodarka finansowa oraz organizacja opierają się na przepisach ustawy o finansach publicznych
§ 6. Jednostki sektora finansów publicznych działające na podstawie odrębnych ustaw
§ 7. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne jako jednostki sektora finansów publicznych
ROZDZIAŁ III. BUDŻET PAŃSTWA
§ 1. Zagadnienia ogólne budżetu
§ 2. Ustawa budżetowa
§ 3. Treść budżetu państwa
§ 4. Zasady budżetowe
§ 5. Wieloletni Plan Finansowy Państwa
ROZDZIAŁ IV. PROCEDURA BUDŻETOWA
§ 1. Pojęcie procedury budżetowej
§ 2. Opracowywanie projektu ustawy budżetowej
§ 3. Uchwalanie ustawy budżetowej
§ 4. Wykonanie ustawy budżetowej
§ 5. Wykonywanie budżetu środków europejskich
§ 6. Kontrola wykonania budżetu państwa
ROZDZIAŁ V. PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY
§ 1. Pojęcie długu publicznego
§ 2. Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
§ 3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne
ROZDZIAŁ VI. PRAWO FINANSÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
§ 1. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego
§ 2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego
§ 3. Budżet jednostki samorządu terytorialnego
§ 4. Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego
§ 5. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
CZĘŚĆ II. PRAWO PODATKOWE
ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAWA PODATKOWEGO
§ 1. Pojęcie prawa podatkowego
§ 2. Źródła prawa podatkowego
§ 3. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
ROZDZIAŁ II. KONSTRUKCJA PODATKU
§ 1. Pojęcie podatku
§ 2. Elementy stałe podatku
§ 3. Elementy zmienne podatku
§ 4. Ryczałt podatkowy
§ 5. Klasyfikacja podatków
ROZDZIAŁ III. ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
§ 1. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe
§ 2. Powstawanie zobowiązań podatkowych
§ 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
§ 4. Zaległość podatkowa i odsetki za zwłokę
§ 5. Nadpłata
§ 6. Przedawnienie
§ 7. Wygasanie zobowiązań podatkowych
ROZDZIAŁ IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
§ 1. Ogólna charakterystyka odpowiedzialności podatkowej
§ 2. Odpowiedzialność podatnika
§ 3. Odpowiedzialność płatnika i inkasenta
§ 4. Odpowiedzialność następców prawnych
§ 5. Odpowiedzialność solidarna w prawie podatkowym
§ 6. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe
ROZDZIAŁ V. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
§ 1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 2. Podmiot podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 3. Przedmiot podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 4. Wyłączenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych
§ 5. Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych
§ 6. Skale i stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych
§ 7. Ulgi, w tym zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych
§ 8. Tryb i warunki płatności podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 9. Uproszczone formy opodatkowania osób fizycznych
ROZDZIAŁ VI. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
§ 1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych
§ 2. Podmiot podatku dochodowego od osób prawnych
§ 3. Przedmiot podatku dochodowego od osób prawnych
§ 4. Wyłączenia podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych
§ 5. Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych
§ 6. Skala i stawki w podatku dochodowym od osób prawnych
§ 7. Ulgi, w tym zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych
§ 8. Tryb i warunki płatności podatku dochodowego od osób prawnych
ROZDZIAŁ VII. PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
§ 1. Ogólna charakterystyka podatku od sprzedaży detalicznej
§ 2. Podmiot podatku od sprzedaży detalicznej
§ 3. Przedmiot w podatku od sprzedaży detalicznej
§ 4. Wyłączenia podatkowe w podatku od sprzedaży detalicznej
§ 5. Obowiązek podatkowy w podatku od sprzedaży detalicznej
§ 6. Podstawa opodatkowania w podatku od sprzedaży detalicznej
§ 7. Stawki i skala w podatku od sprzedaży detalicznej
§ 8. Warunki i tryb płatności podatku od sprzedaży detalicznej
ROZDZIAŁ VIII. PODATEK OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
§ 1. Ogólna charakterystyka podatku od niektórych instytucji finansowych
§ 2. Podmiot podatku od niektórych instytucji finansowych
§ 3. Przedmiot podatku od niektórych instytucji finansowych
§ 4. Podstawa opodatkowania, stawka oraz skala w podatku od niektórych instytucji finansowych
§ 5. Ulgi podatkowe, w tym zwolnienia w podatku od niektórych instytucji finansowych
§ 6. Warunki i tryb płatności w podatku od niektórych instytucji finansowych
ROZDZIAŁ IX. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
§ 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług
§ 2. Zasady konstrukcyjne podatku od towarów i usług
§ 3. Podmiot podatku od towarów i usług
§ 4. Przedmiot podatku od towarów i usług
§ 5. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług
§ 6. Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług
§ 7. Skala i stawki podatkowe w podatku od towarów i usług
§ 8. Wyłączenia i zwolnienia podatkowe w podatku od towarów i usług
§ 9. Warunki i tryb płatności w podatku od towarów i usług
§ 10. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług
ROZDZIAŁ X. PODATEK AKCYZOWY
§ 1. Ogólna charakterystyka podatku akcyzowego
§ 2. Podmiot podatku akcyzowego
§ 3. Przedmiot podatku akcyzowego
§ 4. Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym
§ 5. Podstawa opodatkowania, skala oraz stawki podatkowe w podatku akcyzowym
§ 6. Procedura zawieszenia poboru akcyzy a zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym
§ 7. Zwolnienia podatkowe w podatku akcyzowym
§ 8. Oznaczenie wyrobów akcyzowych w podatku akcyzowym
§ 9. Warunki i tryb płatności w podatku akcyzowym
ROZDZIAŁ XI. PODATKI SAMORZĄDOWE
§ 1. Podatek od nieruchomości
§ 2. Podatek rolny oraz podatek leśny
§ 3. Podatek od środków transportowych
§ 4. Podatek od spadków i darowizn
§ 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych
ROZDZIAŁ XII. ŹRÓDŁA MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PODATKOWEGO
§ 1. Pojęcie międzynarodowego prawa podatkowego
§ 2. Przyczyny podwójnego opodatkowania
§ 3. Źródła międzynarodowego prawa podatkowego
§ 4. Konwencje modelowe
§ 5. Wykładnia umów międzynarodowych
ROZDZIAŁ XIII. ZASADY UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
§ 1. Zakres podmiotowy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
§ 2. Zakres przedmiotowy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
§ 3. Zakład podatkowy
§ 4. Przedsiębiorstwa powiązane
§ 5. Dochody przedsiębiorstw
§ 6. Dochody bierne
§ 7. Dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne
§ 8. Opodatkowanie majątku
§ 9. Metody unikania podwójnego opodatkowania
ROZDZIAŁ XIV. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W SPRAWACH PODATKOWYCH
§ 1. Znaczenie współpracy w międzynarodowym prawie podatkowym
§ 2. Postępowanie polubowne i arbitrażowe
§ 3. Wymiana informacji
§ 4. Pobór należności podatkowych i doręczanie pism
§ 5. Współpraca z rajami podatkowymi
CZĘŚĆ III. PRAWO BANKOWE
ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAWA BANKOWEGO I STATUS PRAWNY BANKÓW
§ 1. Charakter i zakres prawa bankowego
§ 2. Źródła prawa bankowego i ich klasyfikacja
§ 3. Status prawny i rodzaje banków oraz innych podmiotów prowadzących działalność depozyto-wo-kredytową
§ 4. Zakres działalności banków
§ 5. Szczególne uprawnienia i obowiązki banków jako instytucji zaufania publicznego
ROZDZIAŁ II. NARODOWY BANK POLSKI
§ 1. Rola banku centralnego
§ 2. Sieć bezpieczeństwa finansowego
§ 3. Zadania banku centralnego jako elementu sieci bezpieczeństwa finansowego
§ 4. Status ustrojowy Narodowego Banku Polskiego
§ 5. Niezależność Narodowego Banku Polskiego
§ 6. Organy Narodowego Banku Polskiego
§ 7. Cele działania Narodowego Banku Polskiego
§ 8. Zadania Narodowego Banku Polskiego
§ 9. Funkcje Narodowego Banku Polskiego
§ 10. Instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego
§ 11. Współpraca Narodowego Banku Polskiego w ramach Europejskiego Systemu Banków Central-nych
§ 12. Współpraca Narodowego Banku Polskiego z międzynarodowymi instytucjami finansowymi
ROZDZIAŁ III. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
§ 1. Modele nadzoru nad rynkiem finansowym
§ 2. Status ustrojowy Komisji Nadzoru Finansowego
§ 3. Skład i organizacja Komisji Nadzoru Finansowego
§ 4. Cele nadzoru nad rynkiem finansowym sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego
§ 5. Zakres nadzoru finansowego sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego
§ 6. Zadania i funkcje Komisji Nadzoru Finansowego
§ 7. Finansowanie Komisji Nadzoru Finansowego
ROZDZIAŁ IV. BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
§ 1. Modele systemów gwarantowania depozytów
§ 2. Status ustrojowy i cel działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
§ 3. Skład i organizacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
§ 4. Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
§ 5. Zasady funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów
§ 6. Przymusowa restrukturyzacja
§ 7. Finansowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
ROZDZIAŁ V. BANKI W FORMIE SPÓŁKI AKCYJNEJ
§ 1. Spółka akcyjna jako forma organizacyjno-prawna prowadzenia działalności bankowej
§ 2. Tworzenie i organizacja banków w formie spółki akcyjnej
§ 3. Gospodarka finansowa banku w formie spółki akcyjnej
§ 4. Ograniczenia w obrocie akcjami banku w formie spółki akcyjnej
§ 5. Formy zrzeszenia banków w formie spółki akcyjnej
§ 6. Procesy transformacyjne banków w formie spółki akcyjnej
§ 7. Plan naprawy oraz wczesna interwencja, likwidacja i upadłość banków
ROZDZIAŁ VI. BANKI W FORMIE SPÓŁDZIELNI
§ 1. Bank spółdzielczy jako szczególny rodzaj banku
§ 2. Tworzenie banku spółdzielczego
§ 3. Organy banku spółdzielczego
§ 4. Członkostwo i gospodarka finansowa banku spółdzielczego
§ 5. Zakres działalności banku spółdzielczego
§ 6. Obowiązek zrzeszania się banków spółdzielczych i status banków zrzeszających
§ 7. System ochrony instytucjonalnej banków spółdzielczych i zrzeszenie zintegrowane banków spółdzielczych
ROZDZIAŁ VII. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO JAKO PAŃSTWOWY BANK ROZWOJU
§ 1. Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy
§ 2. Tworzenie i organizacja Banku Gospodarstwa Krajowego
§ 3. Cele działalności i zadania Banku Gospodarstwa Krajowego
ROZDZIAŁ VIII. DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KREDYTOWYCH I BANKÓW ZAGRANICZNYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
§ 1. Ogólna charakterystyka działalności instytucji kredytowych i banków zagranicznych na tery-torium Rzeczypospolitej Polskiej
§ 2. Formy i zakres prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe na terytorium Polski
§ 3. Formy i zakres prowadzenia działalności przez banki zagraniczne na terytorium Polski
ROZDZIAŁ IX. SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWE
§ 1. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako niebankowe podmioty prowadzące dzia-łalność depozytowo-kredytową
§ 2. Tworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
§ 3. Organy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
§ 4. Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
§ 5. Zakres działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
§ 6. Ochrona stabilności finansowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
§ 7. Gospodarka finansowa spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
ROZDZIAŁ X. POJĘCIE CZYNNOŚCI BANKOWYCH I ICH KLASYFIKACJA
§ 1. Pojęcie czynności bankowych
§ 2. Podmioty uprawnione do czynności bankowych
§ 3. Rodzaje czynności bankowych
§ 4. Inna działalność banków
§ 5. Odpowiedzialność cywilna i karna związana z wykonywaniem czynności bankowych
ROZDZIAŁ XI. UMOWA KREDYTU I POŻYCZKI BANKOWEJ
§ 1. Umowa kredytu
§ 2. Umowa pożyczki bankowej
ROZDZIAŁ XII. UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO
§ 1. Pojęcie i rodzaje umowy rachunku bankowego
§ 2. Umowa rachunku rozliczeniowego
§ 3. Umowa rachunku lokat terminowych
§ 4. Umowa rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku terminowych lokat oszczędnościowych
§ 5. Umowa rachunku powierniczego
ROZDZIAŁ XIII. UDZIELANIE I POTWIERDZANIE GWARANCJI BANKOWYCH ORAZ PORĘCZEŃ
§ 1. Pojęcie gwarancji bankowej
§ 2. Potwierdzanie gwarancji bankowych
§ 3. Udzielanie i potwierdzanie poręczeń
ROZDZIAŁ XIV. OTWIERANIE I POTWIERDZANIE AKREDYTYW
§ 1. Pojęcie i rodzaje akredytyw
§ 2. Akredytywa dokumentowa
§ 3. Akredytywa zabezpieczająca standby
§ 4. Akredytywa pieniężna
ROZDZIAŁ XV. EMITOWANIE BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ NABYWANIE I ZBYWANIE WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH
§ 1. Emitowanie bankowych papierów wartościowych
§ 2. Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych
ROZDZIAŁ XVI. BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE
§ 1. Pojęcie i rodzaje bankowych rozliczeń pieniężnych
§ 2. Gotówkowe rozliczenia bankowe
§ 3. Bezgotówkowe rozliczenia bankowe
ZAKOŃCZENIE
INDEKS RZECZOWY