Księgarnia

Problem państw nieuznawanych we współczesnym świecie

ISBN: 978-83-7666-604-4
Rok wydania: 2019
Redakcja naukowa: Jan Plis, Jan Wilk, Krystian Nowak, Victoria Serzhanowa

Kategoria: Prawo i polityka

Brak w magazynie

cena: 70,00  (z VAT)

Problem powstawania państw, tworzenia ich aparatów państwowych i administracyjnych,
a także uznania ich suwerenności przez społeczność międzynarodową
to interesująca problematyka badawcza wielu dziedzin naukowych – od nauk
prawnych i politycznych po stosunki międzynarodowe.
W niniejszej monografii autorzy poszczególnych prac zaprezentowali wyniki
badań oscylujących w obszarze zagadnień związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem
państw nieuznawanych, ich statusem z perspektywy teorii państwa,
prawa konstytucyjnego i prawa międzynarodowego, w tym zagadnień dotyczących
prawa narodów do samostanowienia, kwestii autonomii jako formy pośredniej
na drodze państw nieuznawanych do secesji, wpływów procesów integracji
i globalizacji na tworzenie i funkcjonowanie państw faktycznych, dezintegracji
oraz upadku państw nieuznawanych w kontekście międzynarodowego bezpieczeństwa
regionalnego i globalnego. Obejmują one analizę przede wszystkim
aspektów prawnych związanych z powstawaniem i dalszym funkcjonowaniem
państw nieuznawanych zarówno w zakresie prawa publicznego, jak i prywatnego.
Z uwagi jednak na wieloaspektowość tych badań poddano analizie zagadnienia
z perspektywy multidyscyplinarnej z obszaru nauk politycznych, stosunków międzynarodowych,
psychologii, psychiatrii, nauk o obronności i bezpieczeństwie
oraz socjologii i kryminologii.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 402
Oprawa Twarda

Uwagi wprowadzające
Introductory remarks
Rozdział I. Determinanty powstawania państw oraz status państw nieuznawanych i innych podmiotów dążących do pełnej suwerenności
Chapter I. The Determinants of States’ Emerging and the Status of Unrecognised States and other Subjects Striving for Full Sovereignty
Artur Ławniczak
Przetrwalnikowe formy państwowości
Survival Forms of Statehood
Jan Wilk
Warunki psychologiczne integrujące społeczności w państwa
Psychological Conditions Integrating Societies into States
Rafał Czachor
Determinanty przetrwania państw pozbawionych powszechnego uznania: weryfikacja istniejących teorii
Determinants of the Survival of the States Deprived of General Recognition: Verification of the Existing Theories
Luigi Mariano Guzzo
Vatican City – the Legal Aspects of the State
Miasto Watykan – prawne aspekty państwa
Marian Grzybowski
Macedonia: państwo nieuznawane tylko z nazwy czy nie tylko?
Macedonia – Is It an Unrecognized State Only in Its Name or Not Only?
Jan Plis
Status prawny Palestyny
The Legal Status of Palestine
Krzysztof Fedorowicz
Republika Górskiego Karabachu – atrybuty państwowości a realia polityczne
The Nagorno-Karabakh Republic – the Attributes of Statehood vs. Political Realities
Andrzej Jackiewicz, Artur Olechno
Prawnoustrojowy status Krymu, 1917–2017
The Legal and Constitutional Status of Crimea, 1917–2017
Andrzej Jackiewicz, Artur Olechno
Secesja czy aneksja – uwagi na temat kryzysu krymskiego w perspektywie de facto oraz w kontekście prawa międzynarodowego
Secession or Annexation – Remarks on the Crimean Crisis in the de facto Perspective and in the Context of International Law
Viktoria Serzhanova
Status prawny Naddniestrza. Zarys problematyki
The Legal Status of Transnistria. The Outline of the Problematics
Mihaela Miruna Tudoraşcu, Ioan Gânfălean, Bogdan Manole Decebal
Transnistria between Opportunity and Legality
Naddniestrze pomiędzy możliwością a legalnością
Rozdział II. Ustroje oraz problematyka związana z funkcjonowaniem państw nieuznawanych
Chapter II. Government and Politics and the Problematics Connected with the Functioning of Unrecognized States
Andrzej Pogłódek
Ustrój polityczny Sahary Zachodniej
The Political System of Western Sahara
Bartosz Szczurowski
Prezydentura w państwach nieuznawanych. Wybrane problemy
Presidencies in Non-Recognised States. Selected Problems
Stefania Kolarz
Pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Artsakh w świetle konstytucji z 2017 roku – wybrane problemy
The Constitutional Position of the President of the Republic of Artsakh in the Light of the Constitution of 2017 – Selected Problems
Krystian Nowak
Pozycja ustrojowa Rady Bezpieczeństwa Republiki Kosowa
The Constitutional Position of the Security Council of the Republic of Kosovo
Salimya Ganiyeva
The Freedom of Movement of the Northern Cyprus Citizens to the Republic of Turkey
Swoboda przemieszczania się obywateli Cypru Północnego do Republiki Turcji
Jan Maciejewski, Aneta Urbaniak
Społeczno-polityczne uwarunkowania zaginięć osób w państwach nieuznawanych. Ujęcie socjologiczne
Social and Political Determinants of Persons’ Missing in Unrecognized States. A Sociological Approach
Rozdział III. Polityki i działania wobec państw nieuznawanych oraz regionów aspirujących do uzyskania większego zakresu samodzielności
Chapter III. Politics and Actions towards Unrecognized States and the Regions Aspiring to Acquire a Larger Range of Self-Reliance
Jerzy Jaskiernia
Podejście Rady Europy do problemu państw nieuznawanych
The Approach of the Council of Europe towards the Problem of Unrecognized States
Edyta Krzysztofik
Prawa pobytowe obywateli państw nieuznanych w Unii Europejskiej
The Residence Rights of the Citizens of Unrecongized States in the European Union
Mustafa Yasan
Efforts for the ‘European Union Direct Trade Regulation’ on the Turkish Republic of Northern Cyprus: Promises and Disappointments
Próby przyjęcia „Rozporządzenia Unii Europejskiej o handlu bezpośrednim” z Turecką Republiką Cypru Północnego: obietnice i rozczarowanie
Piotr Kapusta, Justyna Michalska
Procedura uznania państwa przez Rzeczpospolitą Polską
The Procedure of the Recognition of a State by the Republic of Poland
Ewa Tuora-Schwierskott
Status prawny obywateli państw nieuznawanych w niemieckim systemie prawnym
The Legal Status of the Citizens of Unrecognized States in the German Legal System
Michał Zbigniew Dankowski
Ustrojowo-prawne aspekty współczesnego separatyzmu Katalonii
The Constitutional and Legal Aspects of the Contemporary Separatism of Catalonia
Gabriella Mangione
Referendums for Autonomy in Lombardy and Veneto
Referenda w sprawie autonomii Lombardii i Wenecji Euganejskiej
Sylwia K. Mazur
Uznanie w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych
Recognition in the Foreign Policy of the United States