Księgarnia

Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje

ISBN: 978-83-7666-440-8
Rok wydania: 2016
Redakcja naukowa: Piotr Russel

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 42,00  (z VAT)

Książka stanowi oryginalną i interesującą monografię naukową, wpisującą się w nurt analiz i badań nad bieżącymi oraz długookresowymi skutkami istotnych zmian zachodzących w sytuacji demograficznej Polski. Autorzy artykułów postawili sobie za cel szczegółowe omówienie zjawisk demograficznych, opierając swoje uwagi i wnioski na licznych danych statystycznych oraz materiałach faktograficznych. Ich uwaga została skoncentrowana na ocenie konsekwencji zmian demograficznych dla przyszłego rozwoju ekonomicznego kraju i efektywnego funkcjonowania społeczeństwa polskiego. Przede wszystkim analizom poddano wybrane konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa. W związku z tym przedmiotem badań stała się ocena sprawności i wydajności powszechnego systemu emerytalnego, wpływu zmian demograficznych dla budżetu państwa, funkcjonowania rynku pracy oraz polityki zdrowotnej.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 264
Oprawa miękka
Ilustracje 43

Wprowadzenie
Andrzej Gałązka, Zróżnicowania przestrzenne wybranych długookresowych procesów zmienności sytuacji demograficznej Polski – determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego
Iwona Roeske-Słomka, Ruch naturalny w Polsce i w europejskich państwach grupy G-7
Agnieszka Fihel, Demograficzne i społeczno-ekonomiczne skutki migracji zagranicznych
Jolanta Adamiec, Wpływ starzenia się społeczeństwa na rynek pracy
Elżbieta Malinowska-Misiąg, Konsekwencje zmian demograficznych dla budżetu państwa
Piotr Russel, Demografia a powszechny system emerytalny w Polsce
Piotr Szukalski, Polityka aktywnego starzenia się
Janusz Szymborski, Zdrowie publiczne i polityka senioralna
Bibliografia
Informacje o autorach