Księgarnia

Skuteczność prawa zatrudnienia w Polsce

ISBN: 978-83-7666-355-5
Rok wydania: 2015
Autor: Barbara Godlewska-Bujok

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 35,00  (z VAT)

Tematem książki są wybrane aspekty kształtowania prawa zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji. Autorka wskazuje czynniki, które wpływały i wpływają na współczesny ustrój i prawo pracy, co nie zawsze bywa brane pod uwagę w procesie budowania nowych instrumentów prawnych w tym zakresie. Porusza problemy kształtowania polityki zatrudnienia nie tylko z punktu widzenia prawa, ale także stara się łączyć różne pokrewne perspektywy badawcze, m.in. socjologiczną i ekonomiczną. W literaturze prawa pracy brakuje opracowań z pogranicza prawa i polityki społecznej, inkorporujących osiągnięcia nauk społecznych, a więc trudno też znaleźć analizy dotyczące przyczyn i skutków określonych regulacji i szeroko rozumianego prawa pracy.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 192
Oprawa miękka

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1. Ustrój pracy w procesie zmian. Tło społeczno-gospodarcze zmian
1.1 Ewolucja stosunków społeczno-gospodarczych jako składowa Transformacji
1.2 Transformacja i wielopłaszczyznowość prawa
1.3 Gospodarka oparta na wiedzy. Zmiany technologiczne
1.4 Zwrot od filozofii państwa opiekuńczego do filozofii państwa wspierającego zatrudnienie
1.5 Filozofia zatrudnienia a zmiany społeczno-ekonomiczne w Polsce
1.6 Prawo pracy jako instrument polityki społecznej
1.7 Prawo do pracy. Kwestia pełnego zatrudnienia i podaży pracy
1.8 Społeczeństwo ryzyka i zatrudnienie
1.9 Ryzyka związane z rynkiem pracy
1.10 Podsumowanie
Rozdział 2. Krajowe instrumenty wspierania zatrudnienia w Polsce
2.1 Kształtowanie polityki polskiego prawa pracy przez instrumenty międzynarodowe
2.2 Strategie wspólnotowe jako wytyczne polityki wspierania zatrudnienia
2.3 Od systemu negacji do systemu pozytywnego
2.4 Ogólne założenia systemu wspierania zatrudnienia w Polsce
2.5 Instrumenty prawne wsparcia finansowego
2.6 Instrumenty prawne wspierające nawiązanie stosunków pracy
2.7 Instrumenty prawne infrastrukturalne
2.8 Instrumenty prawne wspierania kształcenia
2.9 Podsumowanie
Rozdział 3. O badaniach nad skutecznością prawa zatrudnienia
3.1 Uwagi o skuteczności prawa
3.2 Zadania polityki prawa w zakresie zatrudnienia
3.3 Normatywna realizacja polityki prawa w zakresie wspierania zatrudnienia w Polsce
3.4 Koszty pracy a instrumenty promocji zatrudnienia
3.5 Mechanizmy oceny skuteczności systemu wspierania zatrudnienia w Polsce
3.6 Nowe formy ewaluacji polityki prawa w zakresie wspierania zatrudnienia w Polsce
3.7 Dobre praktyki w kształtowaniu systemów wspierania zatrudnienia
3.8 Dynamika zmian prawnych systemu a badanie skuteczności prawa
3.9 Wnioski dla ustawodawcy
3.10 Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia