Księgarnia

Wojna 1919-1920. Udaremniona próba sowietyzacji Polski i Europy. The War of 1919-1920 A foiled attempt to sovieties Poland and the rest of Europe

ISBN: 978-83-7666-669-3
Rok wydania: 2020
Autor: Lech Wyszczelski
Redakcja naukowa: Dariusz Kupisz

Kategoria: Albumy

cena: 50,00  (z VAT)

Dwujęzyczny (polsko-angielski) album dla upamiętnienia 100. rocznicy bitwy warszawskiej 1920 r., bogato ilustrowany reprodukcjami historycznych zdjęć, plakatów propagandowych, malarstwa, grafiki itp. Autor opisuje przebieg wojny polsko-bolszewickiej lat 1919–1920 i ukazuje, że polskie zwycięstwo położyło kres sowieckim planom rozprzestrzenienia rewolucji na całą Europę.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 220x220
Liczba stron 300
Oprawa Twarda
Tłumaczenie Jan Weinsberg

Wstęp
Działania militarne w 1919 r.
Czy Polska mogła liczyć na międzynarodowe wsparcie polityczne i militarne?
Rok 1920 – próba realizacji planów strategicznych obu przeciwników
Walka o zachowanie wolności i suwerenności Polski czy również o zahamowanie ekspansji rewolucji na zachód Europy?
Konsolidacja społeczeństwa polskiego wobec groźby sowietyzacji
Plany stoczenia walnej bitwy
Przebieg walk na przedpolach Warszawy i nad Wkrą do 15 sierpnia 1920 r.
Bitwa o Nasielsk
Zwrot w bitwie na przedpolach Warszawy
Bitwa o Lwów
Walki na Lubelszczyźnie
Kolejne operacje Wojska Polskiego
Traktat ryski i stosunek do niego Paryża i Londynu
Bilans skutków wojny
Zakończenie
Bibliografia selektywna

CONTENTS

Foreword
Military operations in 1919
Could Poland count on international political and military support?
The year 1920 – both sides attempt to implement their strategic plans
Was it a fight to preserve Poland’s freedom and sovereignty or also to halt the spread of the communist revolution to Western Europe?
The consolidation of the Polish society in the face of the threat of sovietisation
Plans for fighting the decisive battle
The course of battles on the outskirts of Warsaw and on the Wkra River up to 15th August 1920.
The battle of Nasielsk
A turnaround in the battle on the outskirts of Warsaw
The battle of Lviv
Fights in the Lublin region
Successive operations of the Polish Army
The Treaty of Riga and how it was viewed by Paris and London
The effects of the war
Epilogue
Selective bibliography