Księgarnia

Wprowadzenie do prawa

ISBN: 978-83-7666-607-5
Rok wydania: 2020
Redakcja naukowa: Bogumił Szmulik, Krzysztof Szczucki

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 80,00  (z VAT)

Wprowadzenie do prawa jest publikacją adresowaną do osób, które interesują się zagadnieniami państwa i prawa. Może także służyć jako podręcznik dla uczniów szkół średnich oraz ostatnich klas szkół podstawowych, zwłaszcza w klasach o profilach prawniczych, społeczno-prawnych i administracyjnych.
Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają, czym jest prawo i system prawny, oraz omawiają najważniejsze konstrukcje prawa cywilnego, karnego, medycznego, konstytucyjnego, administracyjnego, prawa pracy i publicznego prawa gospodarczego.
Opisy omawianych dziedzin prawa wzbogacono o punkty:
• kazusy – przykłady codziennych sytuacji pozwalające dostrzec, że prawo jest częścią życia każdego obywatela;
• ćwiczenia – nakłaniające do samodzielnego szukania informacji o prawie;
• zapamiętaj! – krótkie podsumowania na końcu każdego rozdziału, porządkujące zdobytą wiedzę.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 292
Oprawa Twarda
Praca zbiorowa Tak

Krzysztof Koźmiński, Katarzyna Julia Kowalska
O prawie
Wiele znaczeń słowa „prawo”
Prawo a sprawiedliwość. Konflikt między prawem pozytywnym
i prawem naturalnym
Rozumowania prawnicze: domniemania, fikcje prawne i założenia
kontrfaktyczne
Rozumowania prawnicze: wykładnia przepisów prawnych
Akty prawodawcze. System prawa
System prawa. Wykładnia systemowa
Prawo a czas. Niedziałanie prawa wstecz
Nieodpłatna pomoc prawna
Bogumił Szmulik, Krystian Nowak
Życie publiczne
Państwo jako organizator życia publicznego
Władza ustawodawcza
Władza wykonawcza – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Władza wykonawcza – Rada Ministrów
Władza sądownicza
Prawa człowieka i ich ochrona
Stany nadzwyczajne

 

Jan Rudnicki
Własność, umowy i szkody
Czym jest prawo cywilne
Wada rzeczy sprzedanej
Sprzedaż internetowa
Działanie prawne a wiek
Odpowiedzialność za wyrządzenie szkody
Nabycie rzeczy cudzej
Ruchomości i nieruchomości

Jan Rudnicki
Rodzina
Prawo a rodzina
Małżeństwo cywilne i wyznaniowe
Małżeństwo międzynarodowe
Testament a prawa rodziny do spadku
Testament a majątek małżonków
Mający się urodzić
Długi zmarłego
Krzysztof Szczucki
Zło i kara
Po co jest prawo karne
Przestępstwo nieumyślne
Czyny zabronione popełniane przez nieletnich
Obrona konieczna i wyższa konieczność
Niezdolny do odpowiedzialności
Kradzież – przestępstwo czy wykroczenie
Krzysztof Szczucki
Prawo a zdrowie
Pacjent autonomiczny
Obowiązkowa pomoc
Sprzeciw sumienia
Przeszczep po śmierci
Krzysztof Koźmiński
Państwo w życiu codziennym
Zasada legalizmu
Obowiązek rejestracji pojazdu. Decyzja administracyjna
Przyjęcie na studia. Obligatoryjne elementy decyzji administracyjnej
Wezwanie w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego
Dostęp do urzędowych akt spraw
Decyzja odmowna w sprawie dodatku mieszkaniowego.
Terminy. Odwołanie
Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
Zakładanie stowarzyszenia
Dostęp do informacji publicznej
Czy warto korzystać z pomocy prawnika

 

Katarzyna Julia Kowalska
Pierwsza praca
Praca na gruncie prawa
Obowiązki pracodawcy i pracownika
Urlop i zwolnienie lekarskie
Ryzyko związane z pracą
Wynagrodzenie. Praca w niedziele i święta
Odpowiedzialność pracownika za powierzone mu mienie
Krzysztof Koźmiński
Własna firma
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Działalność regulowana
Sposób reprezentacji spółki. Krajowy Rejestr Sądowy
Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych
Szkoda spowodowana niezgodnym z prawem
działaniem władzy publicznej
Prowadzenie bloga