Księgarnia

Ewolucja instytucji dialogu społecznego w Polsce po 1989 roku

ISBN: 978-83-7666-568-9
Rok wydania: 2018
Autor: Andrzej Ogonowski

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 30,00  (z VAT)

Publikacja omawia proces powstawania oraz formułowania prawnych podstaw funkcjonowania trójstronnych instytucji dialogu społecznego w Polsce po 1989 r. oraz ich stopniowego ewoluowania wraz ze zmieniającymi się stosunkami społecznymi i gospodarczymi. W książce w sposób syntetyczny zaprezentowana jest idea dialogu społecznego, a w szczególności sposób i zakres jej konstytucjonalizacji. Praca jest również próbą usytuowania instytucji dialogu społecznego w sferze ustroju gospodarczego oraz ich określenia relacji z organami władzy publicznej i władzy wykonawczej.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 228
Oprawa Miękka

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. Konstytucjonalizacja dialogu społecznego w Polsce
1. Pojęcie dialogu społecznego
1.1. Dialog społeczny w Konstytucji RP
1.2. Odwołania do dialogu społecznego w języku prawnym i języku prawniczym
1.3. Dialog społeczny w prawodawstwie UE
1.4. Dialog społeczny w naukach społecznych
1.5. Dialog społeczny sensu largo a dialog społeczny sensu stricto
1.6. Formy i typologie dialogu społecznego
2. Oddziaływanie dialogu społecznego na wybrane normy Konstytucji RP
2.1. Dialog społeczny a zasada demokratycznego państwa prawnego
2.2. Dialog społeczny a zasada państwa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej
2.3. Dialog społeczny a zasada pomocniczości
2.4. Dialog społeczny a konstytucyjne prawo do rokowań
3. Rola dialogu społecznego w funkcjonowaniu ustroju gospodarczego RP
3.1. Społeczna gospodarka rynkowa jako podstawa ustroju gospodarczego RP
3.2. Solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych jako socjalny komponent społecznej gospodarki rynkowej
3.3. Znaczenie pojęcia „partnerzy społeczni”
3.4. „Dialog i współpraca” partnerów społecznych jako metoda kształtowania społecznej gospodarki rynkowej
Rozdział II. Geneza Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
1. Instytucje dialogu społecznego w Polsce przed 1989 r.
2. Pakt o przedsiębiorstwie państwowym w trakcie przekształcenia jako źródło powołania instytucji dialogu społecznego w Polsce
3. Działanie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w latach 1994–2001
4. Dialog społeczny i Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych w projektach konstytucyjnych
5. Dialog społeczny i Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego
5.1. Prace nad konstytucyjną regulacją ustroju gospodarczego
5.2. Prace nad konstytucyjną regulacją praw i wolności socjalnych
5.3. Prace nad konstytucyjną regulacją procedury budżetowej
5.4. Zamieszczenie odwołania do dialogu społecznego w preambule Konstytucji RP
6. Uchwalenie ustawowej regulacji dotyczącej Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
Rozdział III. Prawna regulacja Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w latach 2001–2015
1. Skład Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
2. Organizacja i tryb pracy Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
2.1. Przewodniczący KT
2.2. Prezydium KT
2.3. Posiedzenia plenarne KT
2.4. Zespoły problemowe KT
2.5. Sekretariat KT
3. Kompetencje Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
3.1. Kompetencja ogólna KT
3.2. Kompetencje szczegółowe KT
3.3. Kompetencje stron KT
4. Usytuowanie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w systemie organów władzy państwowej
4.1. KT a władza ustawodawcza
4.2. KT a władza wykonawcza
4.3. KT a władza sądownicza
5. Funkcje Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
6. Przyczyny rozwiązania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
Rozdział IV. Rada Dialogu Społecznego jako prawny następca Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
1. Powołanie Rady Dialogu Społecznego
2. Skład Rady Dialogu Społecznego
3. Organizacja i tryb działania Rady Dialogu Społecznego
4. Funkcje Rady Dialogu Społecznego
4.1. Kompetencje RDS
4.2. Kompetencje stron RDS
Zakończenie
Załączniki
Bibliografia