Księgarnia

Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich

ISBN: 978-83-7666-502-3
Rok wydania: 2017
Redakcja naukowa: Piotr Mikuli

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 45,00  (z VAT)

Monografia zawiera wnikliwą analizę pozycji ustrojowej i kompetencji instytucji ombudsmana w Zjednoczonym Królestwie oraz w trzech państwa Wspólnoty Narodów: Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii. Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zestaw szczególnych cech wyróżniających instytucję ombudsmana w tych państwach, zarówno w zestawieniu z klasycznym modelem nordyckim, jak i z rozwiązaniami w państwach nienależących do anglosaskiego kręgu kulturowego.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 320
Oprawa miękka

Organy typu ombudsmańskiego w Zjednoczonym Królestwie i wybranych państwach Wspólnoty Narodów — uwagi wprowadzające (Piotr Mikuli)
Rozdział I. Ewolucja modelu ombudsmana w ujęciu teoretycznoprawnym (Agnieszka Gajda)
Rozdział II. Źródło inspiracji instytucji ombudsmana – rozwiązania skandynawskie (Bartłomiej Kucia, Piotr Mikuli)
Rozdział III. Pierwszy ombudsman anglosaski: casus Nowej Zelandii (Mirosław Wróblewski)
Rozdział IV. Ombudsmani w systemie ustrojowym Zjednoczonego Królestwa (Aleksander Dańda, Piotr Mikuli)
Rozdział V. Ombudsmani w systemie ustrojowym Kanady (Aleksander Dańda)
Rozdział VI. Ombudsmani w systemie ustrojowym Australii (Mirosław Wróblewski)
Rozdział VII. W poszukiwaniu anglosaskiego modelu instytucji ombudsmana (Bartłomiej Kucia, Piotr Mikuli, Michał Podsiadło)
Summary
Wykaz skrótów
Wykaz aktów normatywnych cytowanych w pracy
Wykaz orzeczeń sądowych cytowanych w pracy
Bibliografia
Załącznik nr 1. Szablon rozwiązań instytucjonalnych dotyczących ombudsmana w państwach skandynawskich
Załącznik nr 2. Szablon kompetencji ombudsmana w państwach skandynawskich
Załącznik nr 3. Szablon rozwiązań instytucjonalnych dotyczących ombudsmana w omawianych państwach anglosaskich
Załącznik nr 4. Szablon kompetencji ombudsmana w omawianych państwach anglosaskich
Noty o autorach