Księgarnia

Kontrola finansowania komitetów wyborczych

ISBN: 978-83-7666-377-7
Rok wydania: 2015
Autor: Tomasz Gąsior

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 45,00  (z VAT)

Zagadnienia dotyczące kontroli finansowania komitetów wyborczych, rozumianej jako regulowanego prawem procesu, w którym uczestniczy wiele instytucji o różnym charakterze, poddane zostały w książce kompleksowej analizie z punktu widzenia różnych dziedzin nauki, a także praktyki. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy podmioty uczestniczące w kontroli finansowania komitetów wyborczych działają w sposób uporządkowany i są ze sobą powiązane w ramach „skoordynowanego systemu kontrolnego” pozwalającego eliminować błędy w finansowaniu tych komitetów.

Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 356
Oprawa miękka

Wstęp
Rozdział I. Znaczenie wyborów i ich kontroli w demokratycznym państwie prawnym
1. Uwagi wstępne
2. Znaczenie wyborów w demokratycznym państwie prawnym
3. Kampania wyborcza jako istotny etap procesu wyborczego
4. Znaczenie środków finansowych w procesie wyborczym
5. Kontrola finansowania komitetów wyborczych jako gwarancja uczciwych wyborów powszechnych
6. Konkluzje
Rozdział II. Regulacje dotyczące kontroli finansowania komitetów wyborczych
1. Uwagi wstępne
2. Konstytucyjne podstawy kontroli finansowania komitetów wyborczych
3. Przepisy Kodeksu wyborczego jako podstawa kontroli finansowania komitetów wyborczych
4. Inne niż ustawowe regulacje dotyczące kontroli finansowania komitetów wyborczych
4.1. Kodeks dobrej praktyki w sprawach wyborczych
4.2. Kodeks postępowania – Etyka i profesjonalizm w przeprowadzaniu wyborów
5. Konkluzje
Rozdział III. Finansowanie komitetów wyborczych
1. Uwagi wstępne
2. Komitety wyborcze jako podmioty podlegające kontroli
3. Zasady finansowania komitetów wyborczych
3.1. Zasada pokrywania wydatków ze źródeł własnych
3.2. Zasada pozyskiwania i wydatkowania środków jedynie na cele związane z wyborami
3.3. Zasada gromadzenia środków na rachunku bankowym
3.4. Zasada dokonywania wpłat wyłącznie w formie bezgotówkowej
3.5. Zasada pozyskiwania i wydatkowania środków w określonych ustawowo terminach
3.6. Zasada ustalania limitów wydatków komitetów wyborczych
4. Źródła finansowania komitetów wyborczych
4.1. Niedozwolone źródła finansowania komitetów wyborczych
4.2. Dozwolone źródła finansowania komitetów wyborczych
4.2.1. Źródła finansowania komitetów wyborczych partii politycznych
4.2.2. Źródła finansowania koalicyjnych komitetów wyborczych
4.2.3. Źródła finansowania komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz komitetów wyborczych wyborców
4.3. Niewymienione w Kodeksie wyborczym źródła finansowania komitetów wyborczych
5. Konkluzje
Rozdział IV. Zasada jawności a kontrola finansowania komitetów wyborczych
1. Uwagi wstępne
2. Zasada jawności finansowania kampanii wyborczych jako podstawa kontroli finansowania komitetów wyborczych
2.1. Obowiązek sprawozdawczy komitetów wyborczych
2.2. Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym
2.3. Podawanie sprawozdań do publicznej wiadomości
2.4. Prawo obywateli do uzyskiwania informacji publicznej
2.5. Szczegółowe regulacje zapewniające realizację jawności finansowania komitetów wyborczych
2.6. Sankcje finansowe i karne jako gwarancja jawności
3. Kontrola versus nadzór jako instrument zapewnienia zgodnego z prawem finansowania komitetów wyborczych
4. Kryteria i metodologia kontroli
5. Konkluzje
Rozdział V. Podmioty prawa wyborczego w kontroli finansowania komitetów wyborczych
1. Uwagi wstępne
2. Państwowa Komisja Wyborcza i jej funkcje kontrolne
2.1. Skład Państwowej Komisji Wyborczej
2.2. Zadania i kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej
2.3. Charakter prawny rozstrzygnięć Państwowej Komisji Wyborczej
2.4. Miejsce Państwowej Komisji Wyborczej w systemie organów administracji państwa
3. Komisarz wyborczy w procesie kontroli finansowania komitetów wyborczych
3.1. Konstrukcja instytucji komisarza wyborczego
3.2. Zadania i kompetencje komisarza wyborczego
4. Krajowe Biuro Wyborcze w kontroli finansowania komitetów wyborczych
4.1. Organizacja Krajowego Biura Wyborczego
4.2. Zadania Krajowego Biura Wyborczego
5. Konkluzje
Rozdział VI. Inne podmioty uprawnione do kontroli finansowania komitetów wyborczych
1. Uwagi wstępne
2. Sądy jako podmioty kontroli finansowania komitetów wyborczych
2.1. Sąd Najwyższy w kontroli finansowania komitetów wyborczych
2.2. Rola sądów powszechnych w kontroli finansowania komitetów wyborczych
3. Organy kontroli skarbowej i podatkowej w kontroli finansowania komitetów wyborczych
3.1. Organy kontroli skarbowej
3.2. Organy podatkowe
4. Udział Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w kontroli finansowania komitetów wyborczych
5. Organy ścigania w kontroli finansowania komitetów wyborczych
5.1. Uprawnienia kontrolne prokuratury
5.2. Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kontroli finansowania komitetów wyborczych
6. Najwyższa Izba Kontroli w procesie kontroli finansowania komitetów wyborczych
7. Biegli rewidenci – prywatnoprawne podmioty w kontroli finansowania komitetów wyborczych
8. Kontrola społeczna w procesie kontroli finansowania komitetów wyborczych
8.1. Społeczna kontrola zinstytucjonalizowana
8.2. Społeczna kontrola pozainstytucjonalna
9. Konkluzje
Zakończenie
Literatura i źródła
Literatura
Źródła
Regulacje prawne
• Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i sądów
Adresy stron internetowych