Księgarnia

Kontrola sejmowa w polskim prawie konstytucyjnym

ISBN: 978-83-7666-157-5
Rok wydania: 2012
Autor: Marcin Stębelski

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 46,00  (z VAT)

Książka prezentuje teoretyczną analizę działalności kontrolnej Sejmu widzianą w perspektywie ustrojowych uwarunkowań, w jakich jest ona sprawowana. Celem rozważań jest wyjaśnienie charakteru kontroli realizowanej przez organ przedstawicielski, wskazanie zakresu tej kontroli w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym oraz określenie jej istniejącego instrumentarium. Monografia, w części terminologicznej, stara się udzielić odpowiedzi na pytanie, czym jest kontrola oraz jak jest ona rozumiana w prawie konstytucyjnym. Rozważania dotyczące kontroli sejmowej prowadzone są na tle pozycji ustrojowej, zakresu zadań oraz cech Sejmu jako kontrolera (aspekt podmiotowy), a następnie w perspektywie zasad ustrojowych określających konstytucyjną tożsamość państwa (aspekt ustrojowy). Efektem tej analizy jest proponowany sposób rozumienia granic kontrolnej działalności Sejmu zarówno w odniesieniu do jej potencjalnych adresatów, jak i spraw, które mogą podlegać kontroli. W ostatniej części książki omówiono różne formy kontroli sejmowej, z uwzględnieniem niektórych elementów dotychczasowej praktyki ich wykorzystania.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 328
Oprawa Miękka

Wprowadzenie
I. Wybrane definicje kontroli
1. Językowe definicje kontroli
1.1. Kontrola jako sprawdzanie (weryfikacja)
1.2. Kontrola jako nadzór
1.3. Obcojęzyczne definicje kontroli
2. Kontrola w prawie administracyjnym
2.1. Kontrola jako element administrowania
2.2. Definicje kontroli w prawie administracyjnym
2.3. Inne typy kontroli
2.4. Kontrola a nadzór
II. Kontrola w prawie konstytucyjnym
1. Elementy kontroli na gruncie konstytucyjnym
1.1. Klasyfikacje kontroli
1.2. Termin „kontrola” w Konstytucji
1.3. Termin „stoi na straży”
1.4. Kontrolny charakter wybranych konstytucyjnych organów państwa
2. Definicje kontroli w doktrynie prawa konstytucyjnego
3. Terminy „kontrola parlamentarna” oraz „kontrola sejmowa”
4. Kontrola sejmowa a kategoria nadzoru
III. Kontrola sejmowa na tle charakterystyki Sejmu
1. Elementy charakterystyki Sejmu
1.1. Przedstawicielski charakter Sejmu
1.2. Polityczny charakter działalności sejmowej
1.3. Sposób działania Sejmu – rola opozycji
1.4. Pozycja Sejmu w systemie rządów
2. Uwarunkowania kontroli sejmowej
2.1. Kontrola sejmowa a zasada przedstawicielstwa
2.2. Kontrola sejmowa jako działalność polityczna
2.3. Kontrola sejmowa w kontekście podstawowych założeń systemu rządów
IV. Kontrola sejmowa na tle wybranych zasad ustroju państwa
1. Kontrola sejmowa w demokratycznym państwie prawnym
1.1. Kontrola sejmowa jako warunek demokratycznego państwa prawnego
1.2. Klauzula demokratycznego państwa prawnego jako granica kontroli sejmowej
2. Kontrola sejmowa na tle zasady podziału władzy
2.1. Cele i granice kontroli sejmowej wobec wymogu podziału władzy
2.2. Kontrola sejmowa wobec równowagi władzy oraz systemu hamulców
2.3. Kontrola sejmowa a wymóg współdziałania władz
3. Kontrola sejmowa w kontekście zasady suwerenności Narodu
3.1. Kontrola jako element suwerenności
3.2. Sprawowanie kontroli sejmowej w świetle zasady suwerenności Narodu
4. Kontrola sejmowa a zasada jawności życia publicznego
4.1. Elementy prawnej regulacji zasady jawności życia publicznego
4.2. Wpływ zasady jawności życia publicznego na sprawowanie kontroli sejmowej
V. Zakres kontroli sejmowej
1. Ustalenia doktryny prawa konstytucyjnego
1.1. Kontrola sensu largo i kontrola sensu stricto
1.2. Funkcja sejmowej kontroli Rady Ministrów (art. 95 ust. 2 Konstytucji)
2. Wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
2.1. Kontrola prewencyjna
2.2. Kontrola następcza
3. Zakres kontroli sejmowej na tle konstytucyjnym
3.1. Zakres kontroli w aspekcie podmiotowym
3.2. Zakres kontroli w aspekcie przedmiotowym
VI. Instrumenty kontroli sejmowej
1. Sposoby klasyfikacji instrumentów kontroli sejmowej
2. Instrumenty kontroli stosowane przez Sejm (in pleno)
2.1. Debaty sejmowe
2.2. Uchwały sejmowe
2.3. Powoływanie sejmowych komisji śledczych
3. Instrumenty kontroli stosowane przez komisje sejmowe
3.1. Komisje jako podmioty sprawujące kontrolę sejmową
3.2. Prawo żądania informacji i obecności
3.3. Rozpatrywanie spraw na posiedzeniach komisji
3.4. Dezyderaty i opinie
3.5. Kontrole i wizytacje
4. Instrumenty indywidualnej kontroli sprawowanej przez posłów
4.1. Procedury interpelacyjne
4.2. Pozostałe kontrolne uprawnienia posłów
Zakończenie
Bibliografia