Księgarnia

Mniejszości narodowe, etniczne i językowe III Rzeczypospolitej. Informator 2020

ISBN: 978-83-7666-683-9
Rok wydania: 2020

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 50,00  (z VAT)

Popularnonaukowa publikacja jest prezentacją rozległej wiedzy o mniejszościach narodowych, etnicznych i językowych w Polsce. Ostatni informator o mniejszościach narodowych ukazał się w 2003 r. i od tej pory na rynku wydawniczym nie pojawiła się podobna praca.
W książce zestawiono aktualne informacje na temat wszystkich mniejszości narodowych, etnicznych i językowych żyjących w Polsce. Opisano m.in.: kontekst historyczny ich funkcjonowania na ziemiach polskich, praktyki religijne i działalność kulturalną tych grup oraz dotyczące ich ustawodawstwo.
Publikacja jest skierowana zarówno do czytelników, którzy dopiero chcą poznać mniejszości narodowe, etniczne i językowe, jak i do osób zawodowo zajmujących się tymi społecznościami – posłów i senatorów, urzędników i działaczy społecznych. Autorzy zaprezentowali aktualne
i nowe dane, które nie są w tym zakresie powszechnie dostępne.
Dr Beata Machul-Telus – wieloletnia sekretarz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP
Dr hab. Lech M. Nijakowski – profesor uczelni na Uniwersytecie Warszawskim i od 2001 r. stały doradca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 268
Oprawa Miękka

Wprowadzenie

Rozdział 1. Charakterystyka ogólna mniejszości narodowych, etnicznych i językowych
1.1. Mniejszości narodowe uznawane przez państwo polskie
1.1.1. Białorusini
1.1.2. Czesi
1.1.3. Litwini
1.1.4. Niemcy
1.1.5. Ormianie
1.1.6. Rosjanie
1.1.7. Słowacy
1.1.8. Ukraińcy
1.1.9. Żydzi
1.2. Mniejszości etniczne uznawane przez państwo polskie
1.2.1. Karaimi
1.2.2. Łemkowie
1.2.3. Romowie
1.2.4. Tatarzy
1.3. Mniejszość językowa uznawana przez państwo polskie – Kaszubi

Rozdział 2. Standardy i zasady ochrony prawnej mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Europie
2.1. Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych
2.2. Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych
2.3. Traktaty dwustronne

Rozdział 3. Sytuacja prawna mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Polsce
3.1. Przepisy dotyczące udziału w życiu publicznym
3.2. Przepisy dotyczące języka
3.3. Przepisy dotyczące oświaty
3.4. Przepisy dotyczące kultury
3.5. Przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji

Rozdział 4. Instytucje realizujące politykę państwa polskiego wobec mniejszości narodowych, etnicznych i językowych

Rozdział 5. Udział przedstawicieli mniejszości w życiu politycznym
5.1. Mniejszość niemiecka
5.2. Pozostałe mniejszości

Rozdział 6. Dostęp mniejszości do środków masowego przekazu

Rozdział 7. Edukacja mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Polsce
7.1. Typy szkół i sposoby finansowania
7.2. Programy nauczania i podręczniki
7.3. Egzaminy maturalne
7.4. Kadra nauczycielska
7.5. Strategie rozwoju oświaty mniejszości w Polsce
7.6. Asystenci edukacji romskiej

Zakończenie

Spis wybranych prac oraz badań opinii publicznej na temat sytuacji mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Polsce