Księgarnia

Polszczyzna wzorcowa w praktyce zawodowej redaktorów

ISBN: 978-83-7666-647-1
Rok wydania: 2020
Autor: Tomasz Karpowicz

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 60,00  (z VAT)

Polszczyzna wzorcowa w praktyce zawodowej redaktorów to poradnik skierowany do redaktorów językowych i korektorów. Autor opisał i wyjaśnił kilkaset problemów językowych, zwłaszcza tych mających naturę ortograficzną, interpunkcyjną lub gramatyczną. Dzięki lekturze poradnika osoby zawodowo zajmujące się językowym opracowaniem tekstu autorskiego poczują większą pewność zawodową i będą umiały wyjaśnić autorowi tę czy inną zmianę. Postawienie na politykę językową popartą argumentami usprawni pracę i wydatnie odciąży pamięć. Niniejsza książka z pewnością pomoże w pracy, a czytelnicy znajdą w niej dużo rad, sugestii, podpowiedzi – zaleceń praktycznych.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 464
Oprawa Twarda

Wstęp
Część I. Zagadnienia interpunkcyjne
1. Charakter polskiej interpunkcji a praktyka piszących po polsku
2. Wewnętrzne ustalenia redakcyjne a ogólnopolska norma interpunkcyjna
3. Hiperpoprawność interpunkcyjna a praktyka zawodowa redaktorów językowych i korektorów
4. Niefortunne, szkolne formułki
5. Repetytorium interpunkcyjne: konteksty typowe
6. Repetytorium interpunkcyjne: konteksty trudniejsze
7. Funkcje kropki
7.1. Funkcja oddzielająca kropki
7.2. Kropka na końcu skrótu
7.3. Zastosowanie kropki po cyfrze
7.4. Obligatoryjne pomijanie kropki
8. Użycie średnika
9. Konteksty wymagające postawienia albo pominięcia przecinka
9.1. Użycie przecinka w zdaniu podrzędnie złożonym
9.1.1. Przecinki przy imiesłowowych równoważnikach zdania
9.1.2. Przecinki w wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych
9.1.3. Problem pozornych orzeczeń
9.2. Użycie przecinka w zdaniach współrzędnie złożonych
9.3. Użycie przecinka w zdaniu pojedynczym
9.3.4. Interpunkcja najprostszych szeregów składniowych
9.3.5. Użycie przecinka przed spójnikiem a w zdaniach pojedynczych
9.3.6. Inne utrudnienia interpunkcyjne w zdaniach pojedynczych
9.4. Wydzielanie wtrąceń lub dopowiedzeń (nie tylko) przecinkami
9.5. Inne utrudnienia dotyczące postawienia albo pominięcia przecinka
10. Zastosowanie znaku zapytania
10.1. Typowe konteksty wymagające znaku zapytania
10.2. Zbiegnięcie się znaku zapytania z innymi znakami interpunkcyjnymi
11. Zastosowanie znaku wykrzyknienia
11.1. Typowe konteksty wymagające znaku wykrzyknienia
11.2. Zbiegnięcie się znaku wykrzyknienia z innymi znakami interpunkcyjnymi
12. Zastosowanie wielokropka
12.1. Zbiegnięcie się wielokropka z innymi znakami interpunkcyjnymi
13. Zastosowanie dwukropka
13.1. Dwukropek przed wyliczeniem
13.2. Dwukropek przed cytatem
13.3. Inne konteksty właściwe dwukropkowi
14. Zastosowanie myślnika
14.1. Myślnik eliptyczny, czyli sygnalizujący powtórzenie
14.2. Myślnik wprowadzający wyjaśnienie
14.3. Myślnik porządkujący składnię
14.4. Myślnik konstruujący wyliczenia
14.5. Myślnik(i) w dialogach
14.6. Inne konteksty wymagające myślnika
14.7. Zbiegnięcie się myślnika z innymi znakami interpunkcyjnymi
15. Użycie cudzysłowu
15.1. Cudzysłów a cytaty
15.2. Inne konteksty wymagające cudzysłowu
15.3. Zbiegnięcie się cudzysłowu z innymi znakami interpunkcyjnymi
16. Zastosowanie nawiasu
16.1. Wstawka nawiasowa
16.2. Inne funkcje nawiasu
16.3. Zbiegnięcie się nawiasu z innymi znakami interpunkcyjnymi
17. Znaki nieinterpunkcyjne
17.1. Użycie apostrofu
17.2. Użycie łącznika
18. Najtrudniejsze konteksty interpunkcyjne
18.1. Interpunkcja przy wyrazach funkcyjnych niż, zamiast
18.2. Interpunkcja zdań z konstrukcjami tak, aby oraz [,] tak aby
18.3. Interpunkcja przydawek rozwiniętych
18.4. Interpunkcja szeregów przydawkowych
18.5. Interpunkcja szeregów okolicznikowych
18.6. Interpunkcja konstrukcji porównawczych
18.7. Interpunkcja przy podwojonym wyrazie czy
Część II. Zagadnienia ortograficzne
1. Natura polskiej ortografii
1.1. Zasada konwencjonalna
1.2. Zasada historyczna
1.3. Zasada morfologiczna
1.4. Zasada fonetyczna
2. Użycie wielkiej albo małej litery
2.1. Użycie wielkiej litery ze względów składniowych
2.2. Użycie wielkiej litery ze względów grzecznościowych
2.3. Użycie wielkiej litery ze względów graficznych
2.4. Użycie wielkiej litery ze względów semantycznych
2.4.1. Pisownia nazw osobowych i ich odpowiedników
2.4.2. Pisownia nazw geograficznych i administracyjnych
2.4.3. Pisownia tytułów utworów
2.4.4. Pisownia nazw obiektów miejskich
2.4.5. Pisownia nazw instytucji, urzędów oraz organizacji
2.4.6. Pisownia nazw firm i marek a pisownia nazw produktów przemysłowych
2.4.7. Pisownia innych podgrup nazw własnych
2.4.8. Pisownia przymiotników
2.5. Użycie małej litery
2.5.1. Pisownia nazw przedziałów czasowych
2.5.2. Pisownia nazw wydarzeń historycznych
2.5.3. Pisownia rzeczowników utworzonych od nazw osobowych
2.5.4. Pisownia podgrup rzeczowników osobowych
2.5.5. Pisownia podgrup nazw gatunkowych
2.5.6. Pisownia innych podgrup rzeczownikowych
2.5.7. Pisownia podgrup przymiotnikowych
2.6. Fakultatywne użycie wielkiej litery
3. Pisownia łączna lub rozdzielna
3.1. Pisownia łączna
3.1.1. Pisownia łączna cząstki nie-
3.1.1.1. Cząstka nie- w połączeniach z rzeczownikami
3.1.1.2. Cząstka nie- w połączeniach z przymiotnikami w stopniu równym
3.1.1.3. Cząstka nie- w połączeniach z przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym
3.1.1.4. Cząstka nie- w połączeniach z imiesłowami odmiennymi (przymiotnikowymi)
3.1.2. Pisownia łączna cząstki -by
Cząstka -by w połączeniach z formami czasownika
3.1.2.2. Cząstka -by w połączeniach z partykułami
3.1.2.3. Cząstka -by w połączeniach ze spójnikami
3.1.3. Pisownia łączna cząstek -że (-ż) oraz -li.
3.1.4. Pisownia zrostów a pisownia zestawień
3.1.5. Pisownia wyrażeń przyimkowych
3.1.6. Pisownia przyimków złożonych
3.1.7. Pisownia wyrażeń zaimkowych
3.1.8. Użycie łącznika w zestawieniach i złożeniach
3.2. Pisownia rozdzielna
3.2.1. Pisownia rozdzielna cząstki nie
3.2.1.1. Cząstka nie w połączeniach z formami czasownika
3.2.1.2. Cząstka nie w połączeniach z zaimkami
3.2.1.3. Cząstka nie w połączeniach z przysłówkami nieodprzymiotnikowymi
3.2.1.4. Cząstka nie w połączeniach z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym
3.2.1.5. Cząstka nie w połączeniach z innymi częściami mowy
3.2.1.6. Cząstka nie w konstrukcjach wyrażających przeciwstawienie
3.2.2. Pisownia rozdzielna cząstki by (bym, byś, byśmy itp.)
3.2.2.1. Cząstka by w połączeniach z nieosobowymi formami czasownika
3.2.2.2. Cząstka by w połączeniach z zaimkami
4. Pisownia litery h a pisownia dwuznaku ch
5. Pisownia litery ż a pisownia dwuznaku rz
6. Pisownia litery ó a pisownia litery u
7. Zapisywanie głosek nosowych
7.1. Pisownia litery ą
7.2. Pisownia litery ę
7.3. Pisownia połączeń liter om, on oraz em, en
8. Zapisywanie głosek miękkich
8.1. Wielofunkcyjność litery i
8.2. Pisownia litery i a pisownia litery j na początku wyrazu
8.3. Pisownia liter i oraz j po literach samogłoskowych
8.4. Pisownia liter i oraz j po literach spółgłoskowych
8.5. Pisownia form fleksyjnych rzeczowników zakończonych na ~ia albo ~ja
8.6. Oddawanie w zapisie upodobnień głosek pod względem miękkości
8.7. Pisownia połączeń ge, ke oraz gie, kie
8.8. Pisownia połączeń gę oraz kę
8.9. Pisownia połączeń hy, hi oraz chy, chi
9. Pisownia wybranych grup spółgłoskowych i samogłoskowych
9.1. Pisownia połączeń nz oraz ns
9.2. Pisownia połączeń gz oraz ks
9.3. Pisownia litery x
9.4. Pisownia form fleksyjnych rzeczowników zakończonych na ~eja
9.5. Pisownia form fleksyjnych rzeczowników zakończonych na ~ea
9.6. Pisownia form fleksyjnych rzeczowników zakończonych na ~ua

10. Pisownia wybranych przedrostków oraz przyrostków i zakończeń
10.1. Pisownia przedrostków z-, s-, ś-
10.2. Pisownia przedrostków wz-, wez-, ws-, wes-, wsz-, wś-
10.3. Pisownia innych przedrostków zakończonych na spółgłoskę
10.4. Pisownia rzeczowników z przyrostkiem -ba
10.5. Pisownia rzeczowników zakończonych na ~ca
10.6. Pisownia zakończenia ~ski
10.7. Pisownia zakończeń ~cki oraz ~dzki
10.8. Pisownia zakończeń ~czyzna
10.9. Pisownia zakończeń ~two
11. Pisownia zakończeń niektórych form czasownika
11.1. Zakończenie bezokolicznika jako problem ortograficzny
11.2. Pisownia zakończeń form 3. os. l poj. czasu przeszłego czasowników rodzaju męskiego
11.3. Pisownia zakończeń imiesłowów przysłówkowych uprzednich
11.4. Oboczności typu trzepoczę – trzepocę
12. Podsumowanie
Część III. Inne zagadnienia poprawności językowej
1. Błędy w odmianie wyrazów pospolitych
2. Odmiana nazwisk
3. Błędy w składni zgody
3.1. Składnia związku głównego przy podmiocie szeregowym
3.2. Skrótowce
3.3. Konflikt zgody formalnogramatycznej z realnoznaczeniową
3.4. Nazwy o charakterze metaforycznym
3.5. Rzeczowniki żeńskie odpowiadające męskim w mianowniku liczby pojedynczej
3.6. Dopowiedzenia
3.7. Apozycje
3.8. Nieuzgadnianie elementów w wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych
4. Błędy w składni rządu
5. Skróty składniowe
6. Błędy szyku w wypowiedzeniach pojedynczych
7. Błędy kompozycji w wypowiedzeniach złożonych
8. Imiesłowowe równoważniki zdania jako problem redakcyjny
9. Homonimia składniowa – norma skodyfikowana a praktyka wydawnicza
Bibliografia