Księgarnia

Najwyższe zwierzchnictwo Prezydenta RP nad siłami zbrojnymi w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.

ISBN: 978-83-7666-547-4
Rok wydania: 2018
Autor: Michał Szewczyk

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 40,00  (z VAT)

Precyzyjne wyznaczenie funkcji, zadań i kompetencji organów państwa w obszarze obronności i bezpieczeństwa ma fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania jego suwerennego i niepodległego bytu. W prezentowanej monografii została dokonana konstytucyjnoprawna analiza najwyższego zwierzchnictwa Prezydenta RP nad siłami zbrojnymi w ujęciu teoretycznym, dogmatycznym i praktycznym, z uwzględnieniem tła historycznego oraz modelowych rozwiązań prawnych innych państw. Dodatkowo krytyczna ocena omawianych regulacji prawnych połączona została ze zgłoszeniem stosownych postulatów de lege ferenda.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 320
Oprawa Miękka

Wykaz najważniejszych skrótów
Wstęp
Rozdział I
Zasada cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi
1. Geneza i przesłanki podporządkowania wojska władzy politycznej
2. Istota oraz modele cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią
3. Prawnomiędzynarodowe standardy w zakresie cywilnego i demokratycznego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi
4. Prawne warunki, których spełnienie jest konieczne do posiadania przez państwo efektywnej cywilnej i demokratycznej kontroli nad wojskiem
4.1. Wprowadzenie zasady cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi do porządku konstytucyjnego
4.2. Zdefiniowanie zadań sił zbrojnych
4.3. Precyzyjny podział kompetencji w sprawach obronności i bezpieczeństwa między konstytucyjne organy państwowe
4.3.1. Władza ustawodawcza
4.3.2. Władza wykonawcza
4.3.3. Władza sądownicza
4.3.4. Organy usytuowane poza klasycznym podziałem władzy
4.4. Rozdzielenie dowodzenia od kierowania wojskiem
4.5. Zagwarantowanie neutralności politycznej sił zbrojnych
Rozdział II
Pozycja głowy państwa wobec sił zbrojnych w wybranych modelach ustrojowych
1. System prezydencki – Stany Zjednoczone Ameryki
2. System semiprezydencki – Republika Francuska
3. Zracjonalizowany system parlamentarno-gabinetowy – Republika Włoska
Rozdział III
Stosunek głowy państwa do sił zbrojnych w polskiej tradycji ustrojowej od 1918 r.
1. Rola głowy państwa w sprawach wojskowych w okresie II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej – zarys problemu
2. Ewolucja modelu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w okresie ustrojowej transformacji 1989–1997
2.1. Pozycja prezydenta wobec sił zbrojnych do czasu wejścia w życie małej konstytucji z 1992 r.
2.1.1. Podstawy prawne
2.1.2. Praktyka ustrojowa
2.2. Pozycja prezydenta wobec sił zbrojnych pod rządami małej konstytucji z 1992 r.
2.2.1. Podstawy prawne
2.2.2. Praktyka ustrojowa
Rozdział IV
Ogólna charakterystyka prezydenckiego najwyższego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi pod rządami konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.
1. Pozycja ustrojowa prezydenta w kontekście przyjętego systemu organów państwowych
2. Konstytucyjny katalog funkcji i zadań prezydenta
3. Status głowy państwa wobec wojska w kontekście zasad cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi oraz neutralności politycznej armii
4. Zakres podmiotowy i temporalny prezydenckiej roli ustrojowej z art. 134 ust. 1 Konstytucji RP
5. Sposób sprawowania zwierzchnictwa nad wojskiem w czasie pokoju i wojny
6. Charakter prezydenckiej funkcji wobec sił zbrojnych
7. Kategorie zwierzchnictwa, kierowania i dowodzenia – próba definicji
8. Zakres i kształt prezydenckiego najwyższego zwierzchnictwa nad armią w sytuacji sojuszniczej operacji obronnej NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
9. Rada Bezpieczeństwa Narodowego
10. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Rozdział V
Kompetencje najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych
1. Uwagi generalne
2. Uprawnienia specjalne najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych, z których może korzystać zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny
2.1. Użycie lub pobyt polskich sił zbrojnych poza granicami państwa
2.2. Pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przemieszczanie się przez to terytorium
3. Uprawnienia specjalne najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych, z których może korzystać tylko w czasie wojny
4. Uprawnienia specjalne najwyższego zwierzchnika sił zbrojnych związane ze szczególnymi zagrożeniami dla państwa innymi niż czas wojny
4.1. Stan wojny i zawarcie pokoju
4.2. Powszechna i częściowa mobilizacja oraz użycie sił zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej
4.3. Stan wojenny
4.4. Stan wyjątkowy
4.5. Ustawa o Policji
4.6. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych
Rozdział VI
Praktyka ustrojowa
1. Prezydent Aleksander Kwaśniewski jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych
2. Prezydent Lech Kaczyński jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych
3. Prezydent Bronisław Komorowski jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych
4. Prezydent Andrzej Duda jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych
Zakończenie
Bibliografia