Księgarnia

Plebiscyt górnośląski 20 marca 1921 roku. Najbardziej demokratyczna forma wyboru?

ISBN: 978-83-7666-722-5
Rok wydania: 2022
Autor: Maciej Fic

Kategoria: Historia

cena: 65,00  (z VAT)

Publikacja przedstawia syntetyczne zestawienie aktualnej wiedzy na temat plebiscytu, który odbył się 20 marca 1921 roku na Górnym Śląsku. Ukazuje jego rzeczywisty charakter, a także rolę osób niezamieszkałych na terenie plebiscytowym, jednak związanych z nim i uprawnionych do uczestnictwa w głosowaniu.
Autor, wykorzystując bogaty materiał źródłowy, pokazuje omawiane zagadnienie w szerszym kontekście, wskazując na okoliczności, które doprowadziły do włączenia w skład II Rzeczypospolitej części Górnego Śląska. Prezentowana książka ukazuje wpływ plebiscytu na ostateczne rozstrzygnięcia terytorialne, a także jego rolę w procesie uświadamiania narodowego.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 330
Oprawa Twarda

Wykaz skrótów
Wstęp
I. Górny Śląsk w polityce mocarstw po zakończeniu Wielkiej Wojny
1.1. Od prawa do samostanowienia do projektu włączenia Górnego Śląska do Polski
1.2. Plebiscyty jako panaceum na problemy narodowościowe?
1.3. Sprawa górnośląska podczas obrad konferencji paryskiej
1.4. Postanowienia traktatu wersalskiego wobec Górnego Śląska
1.5. Nie tylko dla Polski i Niemiec. Gospodarcze znaczenie terenu plebiscytowego
II. „Pokojowa okupacja”. Obecność Sprzymierzonych na Górnym Śląsku
2.1. Powołanie Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej
2.2. Działalność Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej
2.3. Obecność wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku
2.4. „Dwadzieścia dziewięć miesięcy międzysojuszniczej okupacji”
III. Prawne uregulowania dotyczące organizacji plebiscytu górnośląskiego
3.1. Formalne przygotowania do plebiscytu
3.2. Kwestia udziału w plebiscycie „emigrantów”
3.3. Regulamin plebiscytowy
IV. Aktywność przedplebiscytowa
4.1. Kontekst społeczno-polityczny akcji plebiscytowej na Górnym Śląsku
4.2. Główni gracze plebiscytowi
4.3. Adresaci działań plebiscytowych
4.4. Charakter i realizatorzy polskiej kampanii plebiscytowej
4.5. Środki i metody propagandy plebiscytowej
4.6. Społeczeństwo polskie wobec plebiscytu górnośląskiego
4.7. Obraz regionu i rywalizujących państw w kampanii plebiscytowej
4.8. Najgłośniejsze wydarzenia akcji plebiscytowej
V. Głosowanie z 20 marca 1921 roku
5.1. Obszar plebiscytowy w przeddzień plebiscytu
5.2. Przebieg głosowania
5.3. Wyniki plebiscytu i ich interpretacja
VI. Podział spornego terenu
6.1. Działania dyplomatyczne
6.2. Rozstrzygnięcia graniczne
6.3. Trudności rozgraniczenia
6.4. Przejęcie Górnego Śląska przez Niemcy i Polskę
6.5. Codzienność na górnośląskim pograniczu
Zakończenie
Spis tabel
Bibliografia
Indeks osób
Indeks nazw miejscowości