Księgarnia

Prawo finansowe. Wydanie drugie

ISBN: 978-83-7666-719-5
Rok wydania: 2022
Redakcja naukowa: Antoni Hanusz

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 90,00  (z VAT)

Podręcznik stanowi całościowe opracowanie wiedzy z zakresu prawa finansów publicznych, prawa podatkowego, w tym krajowego oraz międzynarodowego, prawa bankowego i dewizowego. Przeprowadzone przez zespół pracowników naukowych Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Hanusza (sędziego Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego) analiza i systematyzacja obowiązujących przepisów – także w formie tabel i rysunków – oraz opis klasyfikacyjny dokonany z uwzględnieniem związków i różnic między poszczególnymi aktami normatywnymi pozwoliły na sformułowanie krytycznych wniosków dotyczących przepisów prawa finansowego.
Książka jest skierowana do studentów prawa, administracji i ekonomii, a także słuchaczy studiów podyplomowych i osób przygotowujących się do egzaminów korporacyjnych. Opracowanie jest również przeznaczone dla praktyków, przede wszystkim pracowników administracji rządowej i samorządowej, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, prokuratorów, sędziów, radców prawnych, adwokatów oraz notariuszy.

Wydanie drugie, zmienione i uzupełnione.

Wydanie drugie, zmienione i uzupełnione
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 672
Oprawa Twarda

Wstęp

Część I. Prawo finansów publicznych

Rozdział I. Ogólne zagadnienia prawa finansowego
§ 1. Finanse publiczne i prawo finansowe
1. Pojęcie finansów
2. Pojęcie finansów prywatnych
3. Pojęcie finansów publicznych
4. Funkcje finansów publicznych
5. Prawo finansowe
6. Normy prawnofinansowe
7. Stosunek prawnofinansowy
§ 2. Źródła prawa finansów publicznych
1. Ogólna charakterystyka źródeł prawa finansów publicznych
2. Prawo krajowe jako źródło prawa finansów publicznych
3. Prawo Unii Europejskiej jako źródło prawa finansów publicznych
4. Prawo międzynarodowe jako źródło prawa finansów publicznych
§ 3. Środki publiczne i ich przeznaczenie
1. Ogólna charakterystyka środków publicznych
2. Dochody publiczne
3. Środki publiczne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
4. Przychody publiczne
5. Przeznaczenie środków publicznych
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział II. Jednostki sektora finansów publicznych
§ 1. Pojęcie sektora finansów publicznych
§ 2. Saldo sektora finansów publicznych
§ 3. Klasyfikacja jednostek sektora finansów publicznych
§ 4. Organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne jako jednostki sektora finansów publicznych
§ 5. Jednostki sektora finansów publicznych, których gospodarka finansowa oraz organizacja opierają się na przepisach ustawy o finansach publicznych
1. Jednostka budżetowa
2. Samorządowy zakład budżetowy
3. Agencja wykonawcza
4. Instytucja gospodarki budżetowej
5. Państwowy fundusz celowy
6. Charakterystyka jednostek sektora finansów publicznych, których organizacja oraz gospodarka finansowa regulowane są przepisami ustawy o finansach publicznych
§ 6. Jednostki sektora finansów publicznych działające na podstawie odrębnych ustaw
§ 7. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne jako jednostki sektora finansów publicznych
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział III. Budżet państwa
§ 1. Zagadnienia ogólne budżetu
1. Kształtowanie się instytucji budżetu
2. Funkcje budżetu
3. Metodologia sporządzenia budżetu
§ 2. Ustawa budżetowa
1. Pojęcie ustawy budżetowej
2. Budżet państwa
3. Załączniki do ustawy budżetowej
4. Inne postanowienia
§ 3. Treść budżetu państwa
1. Dochody budżetu państwa
2. Wydatki budżetu państwa
3. Deficyt budżetu państwa oraz źródła jego pokrycia
4. Budżet środków europejskich
5. Przychody i rozchody budżetu państwa
§ 4. Zasady budżetowe
1. Pojęcie zasad budżetowych
2. Zasada zupełności budżetu
3. Zasada jedności budżetowej
4. Zasada równowagi budżetowej
5. Zasada szczegółowości budżetu
6. Zasada jawności budżetu
7. Zasada uprzedniości budżetu
8. Zasada roczności budżetu
§ 5. Wieloletni Plan Finansowy Państwa
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział IV. Procedura budżetowa
§ 1. Pojęcie procedury budżetowej
§ 2. Opracowywanie projektu ustawy budżetowej
§ 3. Uchwalanie ustawy budżetowej
§ 4. Wykonanie ustawy budżetowej
1. Proces wykonywania budżetu w ogólności
2. Zasady wykonywania budżetu państwa
3. Wykonawcy budżetu państwa
4. Gromadzenie dochodów budżetowych oraz dokonywanie wydatków budżetowych
5. Dokonywanie zmian budżetu w trakcie jego wykonywania
6. Wykonywanie operacji związanych z zaciąganiem i spłatą długu publicznego
7. Operacje związane z zamknięciem rachunków bankowych
§ 5. Wykonywanie budżetu środków europejskich
§ 6. Kontrola wykonania budżetu państwa
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział V. Państwowy dług publiczny
§ 1. Pojęcie długu publicznego
1. Istota długu publicznego
2. Państwowy dług publiczny
3. Dług Skarbu Państwa
§ 2. Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
§ 3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział VI. Prawo finansów jednostek samorządu terytorialnego
§ 1. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego
§ 2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego
1. Ogólna charakterystyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego
2. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
3. Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego
4. Dotacje celowe
§ 3. Budżet jednostki samorządu terytorialnego
1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego a uchwała budżetowa
2. Dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego
3. Deficyt oraz nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego
4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego
§ 4. Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego
1. Opracowywanie projektu i podjęcie uchwały budżetowej
2. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
3. Kontrola wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
§ 5. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
Wykaz podstawowej literatury

Część II. Prawo podatkowe

Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa podatkowego
§ 1. Pojęcie prawa podatkowego
§ 2. Źródła prawa podatkowego
1. Prawo krajowe jako źródło prawa podatkowego
2. Prawo Unii Europejskiej jako źródło prawa podatkowego
3. Prawo międzynarodowe jako źródło prawa podatkowego
§ 3. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział II. Konstrukcja podatku
§ 1. Pojęcie podatku
§ 2. Elementy stałe podatku
§ 3. Elementy zmienne podatku
1. Podmiot podatku
2. Przedmiot podatku
3. Podstawa opodatkowania
4. Stawka podatkowa
5. Skala podatkowa
6. Ulgi, w tym zwolnienia oraz wyłączenia podatkowe
7. Warunki i tryb płatności podatku
§ 4. Ryczałt podatkowy
§ 5. Klasyfikacja podatków
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział III. Zobowiązania podatkowe
§ 1. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe
§ 2. Powstawanie zobowiązań podatkowych
§ 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
§ 4. Zaległość podatkowa i odsetki za zwłokę
§ 5. Nadpłata
§ 6. Przedawnienie
1. Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego
2. Przedawnienie zobowiązań podatkowych
§ 7. Wygasanie zobowiązań podatkowych
1. Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
2. Nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział IV. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
§ 1. Ogólna charakterystyka odpowiedzialności podatkowej
§ 2. Odpowiedzialność podatnika
§ 3. Odpowiedzialność płatnika i inkasenta
§ 4. Odpowiedzialność następców prawnych
§ 5. Odpowiedzialność solidarna w prawie podatkowym
§ 6. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe
1. Ogólne zasady odpowiedzialności osób trzecich
2. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka
3. Odpowiedzialność członka rodziny
4. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa
5. Odpowiedzialność jednoosobowej spółki kapitałowej oraz spółki niemającej osobowości prawnej
6. Odpowiedzialność podatkowa firmującego
7. Odpowiedzialność właściciela, samoistnego posiadacza lub użytkownika wieczystego
8. Odpowiedzialność dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości
9. Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej oraz spółki osobowej
10. Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej
11. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe innych osób prawnych
12. Odpowiedzialność likwidatorów spółek i innych osób prawnych
13. Odpowiedzialność osób prawnych przejmujących lub powstałych w wyniku podziału
14. Odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela
15. Odpowiedzialność podatnika czynnego VAT za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego na jego rzecz dostawy towarów
16. Odpowiedzialność podatnika podatku od towarów i usług za zaległości podatkowe jego dostawcy, który nie dokonał zapłaty należności na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym
17. Odpowiedzialność pełnomocnika podatnika VAT
18. Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego oraz zarządcy faktycznego
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział V. Podatek dochodowy od osób fizycznych
§ 1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 2. Podmiot podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Podatnicy
2. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
3. Łączne opodatkowanie małżonków
4. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci
5. Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci
6. Mały podatnik w podatku dochodowym od osób fizycznych
§ 3. Przedmiot podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych w ogólności
2. Pojęcie przychodu i rodzaje źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
3. Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
§ 4. Wyłączenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych
§ 5. Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych
§ 6. Skale i stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych
§ 7. Ulgi, w tym zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych
§ 8. Tryb i warunki płatności podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 9. Uproszczone formy opodatkowania osób fizycznych
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział VI. Podatek dochodowy od osób prawnych
§ 1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych
§ 2. Podmiot podatku dochodowego od osób prawnych
1. Kategorie podmiotów podatku dochodowego od osób prawnych
2. Podatkowa grupa kapitałowa
3. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
§ 3. Przedmiot podatku dochodowego od osób prawnych
1. Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych w ogólności
2. Pojęcie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych
3. Koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych
§ 4. Wyłączenia podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych
§ 5. Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych
§ 6. Skala i stawki w podatku dochodowym od osób prawnych
§ 7. Ulgi, w tym zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych
§ 8. Tryb i warunki płatności podatku dochodowego od osób prawnych
§ 9. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział VII. Podatek od sprzedaży detalicznej
§ 1. Ogólna charakterystyka podatku od sprzedaży detalicznej
§ 2. Podmiot podatku od sprzedaży detalicznej
§ 3. Przedmiot podatku od sprzedaży detalicznej
§ 4. Wyłączenia podatkowe w podatku od sprzedaży detalicznej
§ 5. Obowiązek podatkowy w podatku od sprzedaży detalicznej
§ 6. Podstawa opodatkowania w podatku od sprzedaży detalicznej
§ 7. Stawki i skala w podatku od sprzedaży detalicznej
§ 8. Warunki i tryb płatności podatku od sprzedaży detalicznej
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział VIII. Podatek od niektórych instytucji finansowych
§ 1. Ogólna charakterystyka podatku od niektórych instytucji finansowych
§ 2. Podmiot podatku od niektórych instytucji finansowych
§ 3. Przedmiot podatku od niektórych instytucji finansowych
§ 4. Podstawa opodatkowania, stawka oraz skala w podatku od niektórych instytucji finansowych
§ 5. Ulgi podatkowe, w tym zwolnienia w podatku od niektórych instytucji finansowych
§ 6. Warunki i tryb płatności w podatku od niektórych instytucji finansowych
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział IX. Podatek od towarów i usług
§ 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług
1. Istota podatków obrotowych
2. Podatek od towarów i usług jako powszechny podatek obrotowy
§ 2. Zasady konstrukcyjne podatku od towarów i usług
§ 3. Podmiot podatku od towarów i usług
§ 4. Przedmiot podatku od towarów i usług
§ 5. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług
§ 6. Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług
§ 7. Skala i stawki podatkowe w podatku od towarów i usług
§ 8. Wyłączenia i zwolnienia podatkowe w podatku od towarów i usług
§ 9. Warunki i tryb płatności w podatku od towarów i usług
§ 10. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział X. Podatek akcyzowy
§ 1. Ogólna charakterystyka podatku akcyzowego
§ 2. Podmiot podatku akcyzowego
§ 3. Przedmiot podatku akcyzowego
§ 4. Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym
§ 5. Podstawa opodatkowania, skala oraz stawki podatkowe w podatku akcyzowym
§ 6. Procedura zawieszenia poboru akcyzy a zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym
§ 7. Zwolnienia podatkowe w podatku akcyzowym
§ 8. Oznaczenie wyrobów akcyzowych w podatku akcyzowym
§ 9. Warunki i tryb płatności w podatku akcyzowym
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział XI. Podatki samorządowe
§ 1. Podatek od nieruchomości
1. Ogólna charakterystyka podatku od nieruchomości
2. Podmiot podatku od nieruchomości
3. Przedmiot podatku od nieruchomości
4. Wyłączenia podatkowe w podatku od nieruchomości
5. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
6. Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości
7. Stawki i skala podatkowa w podatku od nieruchomości
8. Zwolnienia podatkowe w podatku od nieruchomości
9. Warunki i tryb płatności w podatku od nieruchomości
§ 2. Podatek rolny oraz podatek leśny
§ 3. Podatek od środków transportowych
1. Ogólna charakterystyka podatku od środków transportowych
2. Podmiot podatku od środków transportowych
3. Przedmiot podatku od środków transportowych
4. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych
5. Podstawa opodatkowania, skala i stawki podatkowe w podatku od środków transportowych
6. Zwolnienia podatkowe w podatku od środków transportowych
7. Warunki i tryb płatności w podatku od środków transportowych
8. Zwrot podatku od środków transportowych
§ 4. Podatek od spadków i darowizn
1. Ogólna charakterystyka podatku od spadków i darowizn
2. Podmiot podatku od spadków i darowizn
3. Przedmiot podatku od spadków i darowizn
4. Wyłączenia podatkowe w podatku od spadków i darowizn
5. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn
6. Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn
7. Skale i stawki podatkowe w podatku od spadków i darowizn
8. Ulgi, w tym zwolnienia podatkowe w podatku od spadków i darowizn
9. Warunki i tryb płatności podatku od spadków i darowizn
§ 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych
1. Ogólna charakterystyka podatku od czynności cywilnoprawnych
2. Podmiot podatku od czynności cywilnoprawnych
3. Przedmiot podatku od czynności cywilnoprawnych
4. Wyłączenia podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych
5. Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych
6. Podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych
7. Skala i stawki podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych
8. Zwolnienia podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych
9. Warunki i tryb płatności podatku od czynności cywilnoprawnych
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział XII. Źródła międzynarodowego prawa podatkowego
§ 1. Pojęcie międzynarodowego prawa podatkowego
§ 2. Przyczyny podwójnego opodatkowania
§ 3. Źródła międzynarodowego prawa podatkowego
§ 4. Konwencje modelowe
§ 5. Wykładnia umów międzynarodowych
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział XIII. Zasady unikania podwójnego opodatkowania
§ 1. Zakres podmiotowy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
§ 2. Zakres przedmiotowy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
§ 3. Zakład podatkowy
§ 4. Przedsiębiorstwa powiązane
§ 5. Dochody przedsiębiorstw
§ 6. Dochody bierne
§ 7. Dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne
§ 8. Opodatkowanie majątku
§ 9. Metody unikania podwójnego opodatkowania
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział XIV. Współpraca międzynarodowa w sprawach podatkowych
§ 1. Znaczenie współpracy w międzynarodowym prawie podatkowym
§ 2. Postępowanie polubowne i arbitrażowe
§ 3. Wymiana informacji
§ 4. Pobór należności podatkowych i doręczanie pism
§ 5. Współpraca z rajami podatkowymi
Wykaz podstawowej literatury

Część III. Prawo bankowe

Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa bankowego i status prawny banków
§ 1. Charakter i zakres prawa bankowego
§ 2. Źródła prawa bankowego i ich klasyfikacja
1. Prawo krajowe jako źródło prawa bankowego
2. Prawo Unii Europejskiej jako źródło prawa bankowego
3. Prawo międzynarodowe jako źródło prawa bankowego
§ 3. Status prawny i rodzaje banków oraz innych podmiotów prowadzących działalność depozytowo-kredytową
§ 4. Zakres działalności banków
§ 5. Szczególne uprawnienia i obowiązki banków jako instytucji zaufania publicznego
1. Szczególne uprawnienia banków
2. Szczególne obowiązki banków
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział II. Narodowy Bank Polski jako centralny bank państwa
§ 1. Model bankowości centralnej
§ 2. Status ustrojowy Narodowego Banku Polskiego
§ 3. Organizacja Narodowego Banku Polskiego
§ 4. Cele Narodowego Banku Polskiego
§ 5. Funkcje Narodowego Banku Polskiego
1. Funkcja banku emisyjnego
2. Funkcja banku banków
3. Funkcja banku państwa
§ 6. Finansowanie Narodowego Banku Polskiego
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział III. Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzoru mikroostrożnościowego
§ 1. Modele nadzoru nad rynkiem finansowym
§ 2. Status ustrojowy Komisji Nadzoru Finansowego
§ 3. Organizacja Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
§ 4. Cele nadzoru nad rynkiem finansowym sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego
§ 5. Zakres nadzoru finansowego sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego
§ 6. Zadania i funkcje Komisji Nadzoru Finansowego
§ 7. Finansowanie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział IV. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako organ gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
§ 1. Modele systemów gwarantowania depozytów
§ 2. Status ustrojowy i cel działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
§ 3. Organizacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
§ 4. Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
§ 5. Zasady funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów
§ 6. Przymusowa restrukturyzacja
§ 7. Finansowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział V. Bank w formie spółki akcyjnej
§ 1. Ogólna charakterystyka banku w formie spółki akcyjnej
§ 2. Tworzenie banku w formie spółki akcyjnej
§ 3. Organy banku w formie spółki akcyjnej
§ 4. Gospodarka finansowa banku w formie spółki akcyjnej
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział VI. Bank w formie spółdzielni
§ 1. Bank spółdzielczy jako szczególny rodzaj banku
§ 2. Tworzenie banku spółdzielczego
§ 3. Organy banku spółdzielczego
§ 4. Członkostwo i gospodarka finansowa banku spółdzielczego
§ 5. Zakres działalności banku spółdzielczego
§ 6. Obowiązek zrzeszania się banków spółdzielczych i status banków zrzeszających
§ 7. System ochrony instytucjonalnej banków spółdzielczych i zrzeszenie zintegrowane banków spółdzielczych
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział VII. Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowy bank rozwoju
§ 1. Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy
§ 2. Tworzenie i organizacja Banku Gospodarstwa Krajowego
§ 3. Cele działalności i zadania Banku Gospodarstwa Krajowego
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział VIII. Działalność instytucji kredytowych i banków zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
§ 1. Ogólna charakterystyka działalności instytucji kredytowych i banków zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
§ 2. Formy i zakres prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
§ 3. Formy i zakres prowadzenia działalności przez banki zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział IX. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
§ 1. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako niebankowe podmioty prowadzące działalność depozytowo-kredytową
§ 2. Tworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
§ 3. Organy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
§ 4. Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
§ 5. Zakres działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
§ 6. Ochrona stabilności finansowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
§ 7. Gospodarka finansowa spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział X. Pojęcie czynności bankowych i ich klasyfikacja
§ 1. Pojęcie i rodzaje czynności bankowych
§ 2. Czynności bankowe a zakres działania banków
§ 3. Podmioty uprawnione do wykonywania czynności bankowych i odpowiedzialność za wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział XI. Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych
§ 1. Pojęcie i treść umowy kredytu
§ 2. Pojęcie i treść umowy pożyczki bankowej, różnice między umową pożyczki a umową kredytu
§ 3. Zdolność kredytowa jako warunek udzielenia kredytu i pożyczki oraz prawne zabezpieczenia ich zwrotności
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział XII. Prowadzenie rachunków bankowych
§ 1. Pojęcie i treść umowy rachunku bankowego, rodzaje rachunków bankowych
§ 2. Rachunek rozliczeniowy
§ 3. Rachunek oszczędnościowy
§ 4. Rachunek wspólny i rachunek powierniczy
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział XIII. Bankowe rozliczenia pieniężne
§ 1. Pojęcie i rodzaje bankowych rozliczeń pieniężnych
§ 2. Bankowe rozliczenia gotówkowe
§ 3. Bankowe rozliczenia bezgotówkowe
Wykaz podstawowej literatury

Rozdział XIV. Prawo dewizowe
§ 1. Pojęcie prawa dewizowego
§ 2. Źródła prawa dewizowego
1. Prawo krajowe jako źródło prawa dewizowego
2. Prawo Unii Europejskiej jako źródło prawa dewizowego
3. Prawo międzynarodowe jako źródło prawa dewizowego
§ 3. Podstawowe pojęcia prawa dewizowego
§ 4. Ograniczenia i obowiązki dewizowe
§ 5. Zezwolenia dewizowe
§ 6. Działalność kantorowa
§ 7. Kontrola dewizowa
Wykaz podstawowej literatury

Zakończenie

Indeks rzeczowy