Księgarnia

Prawodawstwo sejmowe i królewskie za panowania Stefana Batorego (1576-1586)

ISBN: 978-83-7666-701-0
Rok wydania: 2022
Autor: Anna Karabowicz

Kategoria: Historia

cena: 110,00  (z VAT)

Publikacja w sposób obszerny omawia dzieje sejmu polskiego podczas dziesięciu lat panowania Stefana Batorego. Przedstawia proces tworzenia prawa w różnych konfiguracjach, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji króla i sejmu w ustroju polsko-litewskiego państwa, oraz poddaje analizie treść aktów prawnych uchwalonych przez sejmy, wydanych przez monarchę. Każdy zwołany w tym okresie sejm obradował w innym celu, w innych okolicznościach, inaczej przedstawiał się jego dorobek prawodawczy. Analiza poszczególnych sejmów została dokonana z perspektywy procedury legislacyjnej, podejmowanej w trakcie obrad przez wszystkie trzy stany sejmujące, a uzupełniona w dalszej kolejności o posejmową aktywność prawodawczą monarchy.
W książce zostały wykorzystane liczne materiały archiwalne, kroniki, a także bogata literatura tematu, w istotny sposób poszerzając obecny stan wiedzy na temat parlamentaryzmu epoki batoriańskiej.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 524
Oprawa Twarda

Przedmowa
Wykaz skrótów
1. Wprowadzenie
1.1. Stefan Batory jako wojewoda siedmiogrodzki
1.2. Pozycja ustrojowa sejmu i króla w Rzeczypospolitej Oboga Narodów w II połowie XVI w.
1.3. Proces tworzenia prawa w Rzeczypospolitej Oboga Narodów w II połowie XVI w.
1.3.1. Klasyfikacja aktów prawnych
1.3.2. Hierarchia aktów prawnych
CZĘŚĆ I
Zjazdy i sejmy w epoce batoriańskiej w aspekcie chronologicznym
1. Zjazdy w czasie drugiego bezkrólewia (październik 1575 r. – luty 1576 r.)
1.1. Zjazd konwokacyjny (3–4 października 1575 r.)
1.1.1. Charakter zjazdu
1.1.2. Postanowienia zjazdu
1.2. Zjazd elekcyjny (7 listopada – 15 grudnia 1575 r.)
1.2.1. Charakter zjazdu
1.2.2. Prace nad uchwałą poborową
1.2.3. Procedura elekcji i postanowienia zjazdu
1.3. Zjazd w Jędrzejowie (18 stycznia – 1 lutego 1576 r.) i w Krakowie (4–8 lutego 1576 r.)
1.3.1. Charakter zjazdu
1.3.2. Obrady i postanowienia zjazdu
2. Sejm krakowski (3 marca – 29 maja 1576 r.)
2.1. Charakterystyka sejmu
2.2. Pierwsza część obrad
2.2.1. Przyjęcie i zaprzysiężenie warunków elekcyjnych
2.2.2. Decyzje w sprawie koronacji i małżeństwa królewskiego
2.3. Druga część obrad
2.3.1. Okołokoronacyjne prawodawstwo sejmowe i królewskie
2.3.2. Prawodawstwo sejmowe i królewskie
3. Sejm toruński (18 października – 3 grudnia 1576 r.)
3.1. Przygotowanie sejmu
3.1.1. Pokoronacyjne prawodawstwo królewskie
3.1.2. Zwołanie sejmu
3.2. Obrady oraz prawodawstwo sejmowe i królewskie
4. Prawodawstwo królewskie w 1577 r.
4.1. Przygotowanie i wydanie uniwersału poborowego
4.2. Wojna z Gdańskiem i prawodawstwo królewskie
5. Pierwszy sejm warszawski (19 stycznia – 8 marca 1578 r.)
5.1. Przygotowania do sejmu
5.2. Obrady oraz prawodawstwo sejmowe i królewskie
5.3. Posejmowe prawodawstwo królewskie
6. Drugi sejm warszawski (22 listopada 1579 r. – 12 stycznia 1580 r.)
6.1. Pierwsza wyprawa moskiewska i przygotowanie sejmu
6.2. Obrady oraz prawodawstwo sejmowe i królewskie
6.3. Posejmowe prawodawstwo królewskie
7. Trzeci sejm warszawski (22 stycznia – 8 marca 1581 r.)
7.1. Druga wyprawa moskiewska i przygotowanie sejmu
7.2. Obrady oraz prawodawstwo sejmowe i królewskie
7.3. Posejmowe prawodawstwo królewskie
8. Czwarty sejm warszawski (4 października – 25 listopada 1582 r.)
8.1. Trzecia wyprawa moskiewska i przygotowanie sejmu
8.2. Obrady oraz prawodawstwo królewskie
8.3. Posejmowe prawodawstwo królewskie
9. Piąty sejm warszawski (15 stycznia – 28 lutego 1585 r.)
9.1. Przygotowanie sejmu
9.2. Obrady oraz prawodawstwo sejmowe i królewskie
9.3. Posejmowe prawodawstwo królewskie i przygotowanie szóstego sejmu warszawskiego
CZĘŚĆ II
Prawodawstwo sejmowe i królewskie w epoce batoriańskiej w aspekcie merytorycznym
1. Król
1.1. Osoba monarsza
1.2. Dobra królewskie
1.3. Obowiązki monarsze
2. Wyznania i oświata
2.1. Kościół katolicki i inne wyznania
2.2. Dochody kościelne
2.3. Szkolnictwo
3. Urzędy centralne i lokalne
3.1. Senat
3.2. Urzędnicy
4. Skarb koronny
4.1. Urzędnicy skarbowi
4.2. Podatki
4.3. Mennica
5. Wymiar sprawiedliwości
5.1. Komisje graniczne
5.2. Sądy szlacheckie I instancji
5.3. Trybunał Koronny
5.4. Prawo sądowe
6. Wojna
6.1. Bezpieczeństwo graniczne
6.2. Prowadzenie wojny
6.3. Żołnierze
7. Prowincje i lenna Rzeczypospolitej
7.1. Wielkie Księstwo Litewskie
7.2. Mazowsze
7.3. Ziemie ruskie
7.4. Prusy Królewskie i Książęce
7.5. Inflanty i Kurlandia
8. Wsie i miasta
8.1. Wsie
8.2. Miasta
Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Indeks nazw geograficznych
Indeks osób