Księgarnia

Sejmy elekcyjne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1632–1733

ISBN: 978-83-7666-702-7
Rok wydania: 2021
Autor: Tomasz Kucharski

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 117,00  (z VAT)

Monografia została poświęcona sejmom elekcyjnym – najważniejszym sejmom staropolskich bezkrólewi. Stanowiły one, z jednej strony, formę staropolskiego parlamentaryzmu o tradycyjnych funkcjach, z drugiej natomiast były powszechnymi zgromadzeniami wyborczymi szlachty, zwoływanymi w celu obrania króla. Autor starał się wykazać istnienie w Rzeczypospolitej XVII i XVIII w. konstrukcji tzw. bezkrólewi prawnych. Zgodnie z tą teorią, w okresie bezkrólewi nie dochodziło do „zamierania prawa” i władzy państwowej wskutek śmierci króla.
Zasadniczą tezą pracy było stwierdzenie pewnego sprzężenia między sejmami konwokacyjnymi i elekcyjnymi. Ponadto autor zaprezentował prawne formy działania sejmów elekcyjnych, ich uchwały, ale także pozalegislacyjne formy aktywności, czyli wszystkie istotne i wywołujące skutki prawne działania podejmowane na forum sejmu, prowadzone w celu prawidłowej realizacji jego funkcji, a niepolegające na stanowieniu norm prawnych.
Przedmiotem krytycznej refleksji autora był generalnie problem efektywności sejmów elekcyjnych, szczególnie w perspektywie specyficznych warunków ich przeprowadzania.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 436
Oprawa Twarda

Wykaz skrótów
Wstęp
Cel, założenia metodologiczne i konstrukcja pracy
Źródła i ich krytyka
Literatura
1. Bezkrólewie
1.1. Periodyzacja historycznoprawna bezkrólewi i elekcji w dawnej Polsce
1.2. Idea tzw. bezkrólewia prawnego
1.3. Królewska konfirmacja praw
1.4. Arcybiskup gnieźnieński w bezkrólewiu
1.5. Sejmy w bezkrólewiu
1.6. Funkcje staropolskich sejmów walnych a sejmy w bezkrólewiach
2. Sejm konwokacyjny jako organ pomocniczy sejmu elekcyjnego
2.1. Charakter prawny sejmu konwokacyjnego
2.2. Organizacja, czas trwania i chronologia obrad
2.3. Przebieg konwokacji
2.4. Stany sejmujące i uczestnicy
2.5. Akty konfederacji generalnych
2.6. Funkcje sejmu konwokacyjnego a sejm elekcyjny
3. Sejm elekcyjny jako staropolski sejm walny
3.1. Organizacja sejmu elekcyjnego
3.2. Czas trwania i chronologia
3.3. Stany sejmujące i uczestnicy
3.4. Przebieg sejmu elekcyjnego
3.5. Pozalegislacyjne czynności sejmów elekcyjnych niezwiązane bezpośrednio z elekcją
3.6. Uchwały sejmów elekcyjnych w sprawie obronności i podatków
4. Wybór króla i czynności z tym związane na sejmach elekcyjnych
4.1. Czynności poprzedzające i warunkujące wybór króla
4.1.1. Przysięga antykorupcyjna
4.1.2. Ekskluzja kandydata
4.1.3. Audiencje
4.2. Elekcja króla – idea i procedura
4.2.1. Zasady staropolskiego prawa wyborczego
4.2.2. Procedura elekcji
4.3. Czynności związane z ogłoszeniem i potwierdzeniem wyboru króla
4.3.1. Nominacja króla
4.3.2. Publikacja
4.3.3. Suffragia
4.3.4. Przygotowanie i wręczenie dyplomu elekcji
4.3.5. Oznajmienie króla nowo obranego
5. Uchwała o porządku elekcyjnym
5.1. Forma
5.2. Charakter prawny
5.3. Procedura
6. Uchwała w sprawie egzorbitancji
6.1. Forma
6.2. Charakter prawny egzorbitancji
6.3. Procedura
7. Uchwała w sprawie paktów konwentów
7.1. Forma
7.2. Charakter prawny (między umową a „ustawą”)
7.3. Procedura
Zakończenie
Summary
Bibliografia
Indeks osób