Księgarnia

Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim

ISBN: 978-83-7666-013-4
Rok wydania: 2010
Autor: Rafał Budzisz

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 24,00  (z VAT)

Publikacja porusza zagadnienia zmian dotyczących modelu organu wykonawczego gminy, jakie zachodziły praktycznie od początku reaktywowania samorządu terytorialnego w Polsce w 1999 roku. Analizowane są elementy tego modelu, tj. tryb kreacji organu, ograniczenia i zakazy dotyczące wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz wielopłaszczyznową relację między nimi a radą gminy, zadania i kompetencje, również na płaszczyźnie samorządowego prawa pracy, kształt uprawnień kontrolnych i nadzorczych wobec organu wykonawczego oraz jego odpowiedzialność. Omawiana tematyka jest wzbogacona rysem historycznym kształtowania się pozycji organu wykonawczego gminy oraz porównaniem polskiego modelu tego organu z rozwiązaniami ustrojowymi Francji i Niemiec.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 326
Oprawa miękka

Wstęp
Część I
Kształtowanie modelu organu wykonawczego samorządu gminnego w latach 1918–1950
Rozdział 1. Pozycja wójta, burmistrza i prezydenta miasta na ziemiach byłych zaborów: rosyjskiego, pruskiego i austriackiego do 23 marca 1933 roku
Rozdział 2. Pozycja wójta, burmistrza i prezydenta w systemie samorządu gminnego w świetle ustawy z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego
Rozdział 3. Samorząd gminny i jego organ wykonawczy w latach 1945–1950
Część II
Podstawowe założenia ustrojowe samorządu gminnego w świetle reformy administracji lokalnej z 1990 r. oraz czynniki wpływające na pozycję organu wykonawczego we współczesnym modelu samorządu gminnego
Rozdział 4. Podstawowe  założenia  ustrojowe współczesnego modelu samorządu gminnego w Polsce w świetle reformy administracji lokalnej z 1990 roku
Wprowadzenie
4.1. Pojęcie i podstawowe cechy gminy
4.2. Władze gminy
4.2.1. Referendum gminne
4.2.2. Rada gminy
4.2.3. Organ wykonawczy
Rozdział 5. Uzyskanie i utrata mandatu przez organ wykonawczy gminy
Wprowadzenie
5.1. Uzyskiwanie mandatu przez organ wykonawczy gminy
5.2. Utrata mandatu przez organ wykonawczy gminy
Rozdział 6. Ograniczenia i zakazy dotyczące osób pełniących funkcję organu wykonawczego w gminie
Rozdział 7. Zadania i kompetencje organu wykonawczego gminy
Rozdział 8. Pozycja wójta, burmistrza i prezydenta miasta na płaszczyźnie samorządowego prawa pracy
Rozdział 9. Kształt uprawnień kontrolnych i nadzorczych nad działalnością organu wykonawczego gminy
9.1. Kontrola
9.2. Nadzór
Rozdział 10. Zakres i rodzaje odpowiedzialności organu wykonawczego gminy
10.1. Odpowiedzialność cywilna
10.2. Odpowiedzialność karna
10.3. Odpowiedzialność administracyjna
10.4. Odpowiedzialność służbowa (dyscyplinarna)
10.5. Odpowiedzialność konstytucyjna
10.6. Odpowiedzialność polityczna
10.7. Odpowiedzialność etyczna
Część III
Pozycja organu wykonawczego w wybranych państwach Europy
Rozdział 11. Organ wykonawczy w gminie francuskiej
Rozdział 12. Zróżnicowana pozycja organu wykonawczego gminy w landach niemieckich
Zakończenie
Bibliografia
Wykaz wykorzystanej w pracy literatury
Wykaz wykorzystanego w pracy orzecznictwa
Wykaz wykorzystanych w pracy aktów prawnych