Księgarnia

Gra polityczna w parlamencie. Anatomia zjawiska

ISBN: 978-83-7666-361-6
Rok wydania: 2015
Autor: Krzysztof Kasianiuk

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 49,00  (z VAT)

Grę polityczną trudno jest opisać i wyjaśnić, a opinie posłów na temat tego, czym ona jest, znacznie się różnią. Wydaje się ona szczególną formą działania politycznego, której specyfikacja wynika z samej natury tego działania w wielowymiarowej przestrzeni parlamentu. Pojęciem kluczowym jest niepewność co do celów oraz uwarunkowań – politycznych, instytucjonalnych i organizacyjnych – samych posłów. Posłowie przyznają, że intencjonalnie wykorzystują tę niepewność i między innymi w ten sposób uczestniczą w grze politycznej. Dzięki udziałowi w niej uzyskują szansę na zdobycie wpływu w Sejmie. Książka opiera się na wynikach badania przeprowadzonego z udziałem posłów VI kadencji.

Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 280
Oprawa miękka

Wykaz skrótów
Wstęp
1. Poselskie rozumienie gry politycznej w parlamencie
1.1. Czy(m) gra polityczna różni się od polityki?
1.1.1. Działalność parlamentarna a rozumienie polityki i gry politycznej
1.1.2. Gra polityczna jako istotny aspekt parlamentaryzmu
1.2. Poselskie definicje gry politycznej
1.2.1. Gra polityczna definiowana poprzez cele
1.2.2. Gra polityczna definiowana poprzez uwarunkowania
1.3. Poselskie percepcje roli mediów w grze politycznej
1.3.1. Media jako przeszkoda działania politycznego
1.3.2. Media jako czynnik sprzyjający działaniu politycznemu
1.4. Podsumowanie – warianty gry politycznej
1.4.1. Wariant teatralny w relacjach między politykami a społeczeństwem
1.4.2. Wariant transakcyjny w relacjach między politykami
2. Wariant teatralny – gra wokół wyboru wicemarszałka Sejmu
2.1. Wybory Marszałka Sejmu
2.1.1. Objęcie urzędu i pierwsze decyzje marszałka
2.1.2. Wybór liczby wicemarszałków
2.2. Debata nad kandydaturami i wybór członków Prezydium Sejmu
2.3. Podsumowanie
3. Wariant transakcyjny – gra wokół odwołania Rzecznika Praw Dziecka
3.1. Powołanie Ewy Sowińskiej na urząd RPD
3.2. Sprawowanie urzędu RPD przez Ewę Sowińską
3.3. Odwołanie i (lub) złożenie dymisji
3.3.1. Ocena pracy Ewy Sowińskiej
Posiedzenie komisji
Debata plenarna
3.3.2. Złożenie wniosku i projektu uchwały o odwołanie
3.3.3. Decyzje komisji o losach wniosków o odwołanie
Debata i pierwsze decyzje komisji
Druga debata w komisji
3.3.4. Końcowa debata plenarna
3.4. Podsumowanie
4. Wariant mieszany – gra wokół reformy systemu ochrony zdrowia
4.1. Inicjatywy prezydenta i premiera: Rada Gabinetowa i „biały szczyt”
4.1.1. Rada Gabinetowa w sprawie sytuacji w systemie ochrony zdrowia
4.1.2. „Biały szczyt”
4.2. Debata plenarna nad stanem systemu ochrony zdrowia
4.2.1. Diagnoza sytuacji i postulaty zmian
Finansowanie i zarządzanie
Sytuacja pacjenta
Pracownicy ochrony zdrowia
4.2.2. Informacja o dostępności do świadczeń oraz sprawozdanie NFZ
4.2.3. Informacja rządu z przebiegu realizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji ZOZ
4.2.4. Prezentacja stanowisk komisji
4.2.5. Oficjalne stanowiska klubów
4.2.6. Druga runda wypowiedzi i odpowiedź minister Ewy Kopacz
4.3. Losy reformy
4.3.1. Rekomendacje „białego szczytu”
4.3.2. Pierwsza debata nad projektami ustaw i dalsza procedura legislacyjna
4.4. Podsumowanie
Zakończenie
Nota metodologiczna
Cel badania i pytania badawcze
Definicje
Źródła i charakterystyka danych
Procedura doboru i podstawowe dane demograficzne respondentów
Bibliografia
Źródła
• Prawo obowiązujące
• Druki sejmowe i inne dokumenty procesu legislacyjnego
• Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń plenarnych i biuletyny z posiedzeń komisji
• Głosowania
• Inne dokumenty państwowe
• Dokumenty partii i klubów parlamentarnych
• Doniesienia medialne (wybór)
• Pozostałe materiały źródłowe
Opracowania
Spis tabel
Spis respondentów