Księgarnia

Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej

ISBN: 978-83-7666-492-7
Rok wydania: 2017
Autor: Jolanta Pawlicka

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 45,00  (z VAT)

Uproszczona procedura zmiany traktatów unijnych jest tematem relatywnie nowym, poruszającym zagadnienie ważne nie tylko z punktu widzenia naukowego, lecz także istotne dla praktyki ustrojowej Unii Europejskiej. Książka zawiera szczegółową i bardzo dokładną analizę ewolucji uproszczonych procedur zmiany traktatów od pierwszego ich zastosowania, poprzez nowe warianty wprowadzone do porządku prawnego Wspólnot, a następnie Unii Europejskiej. Szczególnie interesujące wydają się tu rozważania dotyczące kreowania w ramach procedur kładki stanowiska państw członkowskich, w tym Polski, a także wykorzystania tej regulacji w celu ustanowienia trwałego mechanizmu ratunkowego państw strefy euro, bądź do przeprowadzenia reformy ustrojowej Unii.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 326
Oprawa miękka

Wykaz akronimów
Wstęp
Rozdział 1. Pojęcie i klasyfikacja uproszczonych procedur zmiany (tzw. procedur kładki) traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Zasady zmiany wielostronnych umów międzynarodowych
1.3. Zmiana traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie i Unię Europejską
1.4. Zarys ewolucji procedur kładki w traktatach ustanawiających Wspólnoty Europejskie, a następnie stanowiących podstawę Unii Europejskiej
1.5. Wnioski
Rozdział 2. Ewolucja procedur kładki: od traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie do traktatu konstytucyjnego
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Pierwotne postanowienia traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie
1.3. Ewolucja procedur kładki na mocy tzw. traktatu o fuzji
1.4. Ewolucja procedur kładki na mocy Jednolitego aktu europejskiego
1.5. Ewolucja procedur kładki na mocy Traktatu z Maastricht
1.6. Ewolucja procedur kładki na mocy Traktatu z Amsterdamu
1.7. Ewolucja procedur kładki na mocy Traktatu z Nicei
1.8. Wnioski
Rozdział 3. Procedury kładki w pracach nad traktatem konstytucyjnym
1.1. Uwagi
1.2. Propozycje umocnienia elastyczności procedury zmian traktatów w przededniu Konwentu w sprawie przyszłości Europy
1.3. Procedury kładki w pracach Konwentu w sprawie przyszłości Europy
1.4. Procedury kładki w pracach Konferencji Międzyrządowej 2003–2004
1.5. Procedury kładki w finalnym tekście traktatu konstytucyjnego
1.6. Wnioski
Rozdział 4. Procedury kładki wprowadzone do TUE i TFUE na mocy Traktatu z
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Dyskusja nad procedurami kładki w trakcie prac nad Traktatem z Lizbony
1.3. Procedury kładki o charakterze strukturalnym
1.4. Procedury kładki ad hoc
1.5. Zmiana prawa pierwotnego na mocy aktów prawa
1.6. Wnioski
Rozdział 5. Kreowanie stanowiska przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w ramach procedur kładki
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Zmiany w prawie krajowym państw członkowskich UE związane z wejściem w życie Traktatu z Lizbony
1.3. Kreowanie stanowiska państwa członkowskiego UE w Radzie Europejskiej lub w Radzie UE w sprawie podjęcia decyzji o uruchomieniu procedur kładki
1.4. Forma zatwierdzenia decyzji Rady Europejskiej
1.5. Wnioski
Rozdział 6. Kreowanie stanowiska w Polsce w ramach procedur kładki
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Nowe regulacje krajowe dotyczące procedur kładki
1.3. Kreowanie stanowiska przedstawiciela Polski w Radzie Europejskiej lub w Radzie UE w sprawie podjęcia decyzji o uruchomieniu procedury kładki
1.4. Forma zatwierdzenia decyzji Rady Europejskiej
1.5. Procedura wyrażenia sprzeciwu przez Sejm i Senat
1.6. Wnioski
Rozdział 7. Uzupełnienie art. 136 TFUE poprzez zastosowanie procedury kładki o charakterze strukturalnym zawartej w art. 48 ust. 6 TUE
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Poszukiwanie podstawy prawnej dla stałego finansowego „mechanizmu ratunkowego” strefy euro
1.3. Dyskusja nad wyborem procedury zmiany TFUE
1.4. Osiągnięcie konsensusu politycznego w sprawie zastosowania procedury kładki zawartej w art. 48 ust. 6 TUE
1.5. Uruchomienie procedury kładki zawartej w art. 48 ust. 6 TUE
1.6. Podjęcie przez Radę Europejską decyzji 2011/199/UE i ustanowienie Europejskiego Mechanizmu Stabilności
1.7. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C 370/12 Pringle
1.8. Wnioski
Rozdział 8. Formuła zatwierdzenia decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE w Polsce i w pozostałych państwach członkowskich UE w kontekście porównawczym
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Formuła zatwierdzenia decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE w poszczególnych państwach członkowskich UE
1.3. Formuła zatwierdzenia decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE w Polsce
1.4. Orzecznictwo sądów konstytucyjnych państw członkowskich UE w sprawie zatwierdzenia decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE
1.5. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia