Księgarnia

Procedury kontrolne w sprawach zobowiązań podatkowych

ISBN: 978-83-7666-200-8
Rok wydania: 2012
Autor: Jacek Kulicki

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 45,00  (z VAT)

Intencją autora jest przedstawienie tych wszystkich aspektów przedmiotowego i podmiotowego zakresu poszczególnych form kontroli podatkowej w Polsce oraz uregulowań proceduralnych, które przesądzają o faktycznej pozycji podmiotu kontrolowanego i organu kontrolującego. Publikacja nie jest jednak pozbawiona odniesień teoretycznych, co wydaje się rozszerzać krąg potencjalnych czytelników, którymi mogą być nie tylko podatnicy, ale również pracownicy administracji skarbowej, sędziowie orzekający w sprawach podatkowych, doradcy podatkowi, radcowie prawni i adwokaci. Książka może też służyć studentom studiów prawnych i ekonomicznych oraz pracownikom naukowym.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 304
Oprawa miękka

Wprowadzenie
Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Rozdział I. Organy kontroli i ich właściwość
1. Organy podatkowe
2. Organy kontroli skarbowej
3. Organy mające uprawnienia organów skarbowych
Rozdział II. Podmioty kontroli
1. Podmioty kontrolowane według kryterium obowiązku podatkowego
2. Podmioty kontrolowane według kryterium formy prawnej
3. Reprezentacja podmiotów kontrolowanych w toku czynności kontrolnych
Rozdział III. Przedmiotowy zakres kontroli realizowanej przez organy skarbowe
1. Ogólna charakterystyka przedmiotowego zakresu kontroli realizowanej przez organy skarbowe
2. Zakres obowiązków nałożonych przepisami prawa podatkowego
Rozdział IV. Formy prawne kontroli realizowanej przez organy skarbowe
1. Uwagi wprowadzające
2. Czynności sprawdzające
3. Kontrola podatkowa
4. Postępowanie weryfikacyjne
5. Postępowanie kontrolne
6. Szczególny nadzór podatkowy
Rozdział V. Procedury kontrolne – uregulowania wspólne
1. Uwagi wprowadzające
2. Zasady ogólne postępowania
3. Zasady doręczania pism przez organy skarbowe
4. Zasady wzywania stron i innych osób przez organ skarbowy
5. Zasady sporządzania protokołów i adnotacji
6. Zasady udostępniania akt przez organy skarbowe
7. Tryb i zasady rozstrzygania zagadnień proceduralnych w toku postępowania
8. Dowody
9. Koszty działań kontrolnych organów skarbowych
Rozdział VI. Procedury kontrolne – uregulowania szczegółowe
1. Czynności sprawdzające
2. Kontrola podatkowa
3. Postępowania weryfikacyjne
4. Postępowanie kontrolne
5. Szczególny nadzór podatkowy
Rozdział VII. Konsekwencje karne skarbowe naruszenia przepisów prawa podatkowego przez podmioty objęte działaniami kontrolnymi organów skarbowych
1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
2. Środki penalne w prawie karnym skarbowym
3. Konsekwencje karne utrudniania przeprowadzenia działań kontrolnych
Podsumowanie
Bibliografia
1. Orzeczenia sądowe
2. Wykaz aktów prawnych