Księgarnia

Status posła i senatora w opiniach BAS 2015-2020 t. I

ISBN: 978-83-7666-750-8
Rok wydania: 2022

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 85,00  (z VAT)

Książka zawiera wybór ekspertyz i opinii prawnych, które powstały na tle stosowania w toku działalności Sejmu przepisów art. 1–24 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Opracowanie stanowi kontynuację trzech wcześniejszych publikacji Biura Analiz Sejmowych dotyczących ww. materii, tj. wydania z 2001 r. zawierającego zestawienie ekspertyz i opinii prawnych z lat 1993–2001 (kadencje I–III), dwutomowego wydania z 2007 r. obejmującego analizy prawne z lat 2001–2007 (kadencje IV i V), a także trzytomowego opracowania z 2015 r. zawierającego teksty powstałe w latach 2007–2015 (kadencje VI i VII).

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 838
Oprawa Miękka
Praca zbiorowa Tak

Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 2018, poz. 1799)
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Artykuł 1
Ewelina Gierach ■ W sprawie konfliktu interesów w przypadku złożenia przez grupę posłów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego
Irena Galińska-Rączy ■ Możliwość delegowania posła przez Sejm lub Komisję Ochrony Śro-dowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do udziału w turnieju brydżowym
Irena Galińska-Rączy ■ Możliwość ustanowienia przepisów umożliwiających delegowanie przez Sejm posła do reprezentacji parlamentu w zawodach sportowych oraz sfinansowa-nie jego udziału w zawodach przez Kancelarię Sejmu
Andrzej Szmyt ■ W sprawie amnestii dla posłów
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie głosowania za nieobecnego posła
Agnieszka Tomaszewska ■ W sprawie możliwości objęcia przez posła patronatem Gdań-skiej Szkoły Wyższej
Krzysztof Skotnicki ■ W sprawie możliwości kolizji kolportowania materiałów (gazetek) informujących wyborców o wykonywaniu mandatu posła z przepisami regulującymi kampanię wyborczą do Sejmu
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie możliwości informowania o dyżurach poselskich w czasie kampanii wyborczej
Joanna M. Karolczak ■ Możliwość nagrywania i publikowania zdjęć ze spotkań z posłem
Artykuł 2
Piotr Chybalski ■ W sprawie dopuszczalności kandydowania na wicemarszałka Sejmu podczas pierwszego posiedzenia izby posła, który nie złożył ślubowania
Artykuł 3  Artykuł 4
Piotr Chybalski ■ W sprawie wsparcia posłów przez służbę prawną Kancelarii Sejmu w zakresie przygotowywania technicznego projektów ustaw i poprawek do projektów ustaw
Artykuł 5
Piotr Chybalski ■ W sprawie wniosku o pociągnięcie posła do odpowiedzialności dyscypli-narnej
Artykuł 5a
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie statusu posła pełniącego funkcję przewodni-czącego komisji sejmowej na tle art. 5a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie uprawnienia posła pozbawionego wolności do otrzymywania diety i uposażenia poselskiego
Rozdział 2. Immunitet parlamentarny
Artykuł 6  Artykuł 6a
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie zakresu uprawnień kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli wobec posłów
Piotr Chybalski ■ W sprawie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej byłego posła, członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
Piotr Chybalski ■ W sprawie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej byłego posła, członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (uzupełnienie opinii z 21 czerwca 2018 r.)
Rafał Dubowski ■ Ochrona immunitetowa posła w sprawach o ochronę dóbr osobistych (w związku z pismem posła J.Z.)
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Zakres poselskiego immunitetu materialnego
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Zakres ochrony wynikającej z immunitetu poselskiego w odniesieniu do wystąpienia poselskiego w trakcie debaty w Sejmie
Piotr Chybalski ■ W sprawie zakresu odpowiedzialności prawnej posła za treść interpelacji
Krzysztof Grajewski ■ Zakres ochrony wynikającej z art. 105 ust. 1 konstytucji w kontekście publicznych wypowiedzi posła (senatora) dokonanych w środkach masowego przekazu
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Sprawa przedstawiona w piśmie poseł J.M. z dnia 20 kwietnia 2015 r. (pisma przedprocesowe Kasy Krajowej SKOK oraz SKOK Piast)
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Ocena poprawności formalnej wniosku posła P.J., repre-zentowanego przez pełnomocnika P.Ł., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do sądowej odpowiedzialności cywilnej posła P.K.
Bogusław Przywora ■ Dopuszczalność wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez samorządy zawodowe radców prawnych i adwokatów wobec radcy prawnego lub adwo-kata będącego parlamentarzystą w związku z głosowaniem nad projektem ustawy
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Ocena udziału posłów w manifestacjach i zgromadzeniach ulicznych w kontekście praw i obowiązków wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Artykuł 7  Artykuł 7a  Artykuł 7b
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Wniosek z dnia 11 lipca 2016 r. o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności H.K., przedłożony przez oskarżycielkę subsydiarną posiłkową E.K., reprezentowaną przez pełnomocnika – adwokata Z.K.
Andrzej Sakowicz ■ Trwałość ochrony immunitetowej wynikającej z art. 105 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP oraz trybu pociągnięcia byłego posła do odpowiedzialności sądowej
Piotr Czarny ■ Wykładnia art. 105 ust. 1 konstytucji oraz art. 7b–8 w zw. z art. 6 i 6a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Ocena poprawności formalnej wniosku oskarżyciela pry-watnego J.Z., reprezentowanego przez pełnomocnika – adwokata J.T., z dnia 18 czerwca 2015 r., o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej po-sła A.M.
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Tryb postępowania z wnioskiem o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, wniesionym przez oskarżyciela po-siłkowego subsydiarnego w sytuacji, gdy sąd prawomocnie umorzył postępowanie
Piotr Chybalski ■ Ocena poprawności formalnej wniosku Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów J.K., E.K. i G.S.
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Ocena poprawności formalnej ponownego wniosku oskarżyciela subsydiarnego M.S., reprezentowanego przez adwokata M.P., o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie posła M.K. do odpowiedzialności karnej (pismo z dnia 6 września 2018 r.)
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Ocena formalna wniosku z dnia 27 lutego 2020 r. P.K., reprezentowanego przez adwokatów K.A.-N. oraz K.S., o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie poseł M.G. do cywilnej odpowiedzialności sądowej
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie pisma z dnia 1 lipca 2020 r. P.K., reprezento-wanego przez adwokat K.A.-N. i adwokata K.S., w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie posłanki na Sejm RP M.G. do cywilnej odpowiedzialności sądowej
Artykuł 7c
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Wykładnia art. 7c ust. 1a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (sposób liczenia terminu)
Artykuł 8
Artykuł 9
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Sprawa przedstawiona w piśmie przewodniczącego VII Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 19 stycznia 2016 r. dotyczącym postępowania karnego toczącego się przeciwko posłowi J.S. (sygn. akt VII Ka 962/15)
Artykuł 10
Ewelina Gierach ■ Dopuszczalność zatrzymania posła przez Straż Graniczną
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Ocena poprawności formalnej wniosku naczelnika Za-chodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie w zakresie zawierającym żądanie wyrażenia przez Sejm zgody na tymczasowe aresztowanie posła S.G.
Rafał Dubowski ■ Dopuszczalność przeszukania mieszkania posła (w związku z pismem poseł K.W.)
Artykuł 10a  Artykuł 10b
Sławomir Steinborn ■ Dopuszczalność zatrzymania prawa jazdy parlamentarzyście chro-nionemu immunitetem formalnym
Krzysztof Grajewski ■ Regulacje art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy – Prawo o ruchu drogo-wym w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami w kontekście immunitetu parlamentarnego
Artykuł 11
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Tryb postępowania z wniesionym w VIII kadencji wnio-skiem o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej po-słów N.O., A.M. i S.G.
Artykuł 12
Rozdział 3. Prawa i obowiązki posłów i senatorów w Sejmie i w Senacie
Artykuł 13  Artykuł 14
Ewelina Gierach ■ W sprawie konsekwencji braku odpowiedzi na interpelację poselską
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Możliwość składania przez posłów interpelacji w sprawach dotyczących podmiotów gospodarczych, w stosunku do których prawa z akcji (udziałów) Skarbu Państwa wykonują członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne
Beata Bińkowska-Artowicz ■ W sprawie udostępniania danych osobowych w interpelacji poselskiej
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Możliwości prawne wyegzekwowania odpowiedzi na interwencję poselską
Beata Bińkowska-Artowicz ■ W sprawie dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku braku odpowie-dzi na interpelację, zapytanie oraz interwencję poselską
Artykuł 15  Artykuł 16
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie podstaw prawnych i trybu udostępniania in-formacji Sejmowi i jego organom przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie zakresu kontroli Sejmu nad Prokuratorem Generalnym
Piotr Czarny ■ W sprawie skutków nieudzielenia posłom informacji przez organy jednostek samorządu terytorialnego
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie zakresu uprawnień poselskich wobec Komisji Nadzoru Finansowego w świetle art. 16, 19 i 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Piotr Chybalski ■ W sprawie relacji Narodowego Banku Polskiego oraz Sejmu – problemy „obowiązków informacyjnych Banku” oraz dopuszczalności stosowania względem NBP art. 16 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Ewelina Gierach ■ W sprawie pisma o podjęcie przez Marszałka Sejmu stosownej interwen-cji
Ewelina Gierach ■ W sprawie dopuszczalności żądania przez posła informacji od prezesa sądu okręgowego i prezesa sądu apelacyjnego
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie uprawnień posła wobec instytucji wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
Artykuł 17
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Status posła zawieszonego w klubie poselskim (parla-mentarnym)
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Aspekty prawne powołania klubu poselskiego składają-cego się z posłów należących do wcześniej istniejących klubu i koła poselskiego
Piotr Chybalski ■ W sprawie dopuszczalności funkcjonowania jednoosobowych zespołów parlamentarnych
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie obowiązku klubu parlamentarnego udostęp-niania informacji w trybie dostępu do informacji publicznej
Ewelina Gierach ■ W sprawie dopuszczalności członkostwa w zespołach parlamentarnych i grupach bilateralnych posłów do Parlamentu Europejskiego
Artykuł 18
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie zatrudniania pracowników posiadających wykształcenie prawnicze w celu wspierania działalności klubu poselskiego
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej przez biuro klubu po-selskiego z pracownikiem Kancelarii Sejmu
Magdalena Szczepańska ■ W sprawie zastosowania ustawy o pracowniczych planach kapi-tałowych do klubów parlamentarnych
Artykuł 19
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie możliwości uzyskania przez posła informacji o udzielonej pomocy de minimis
Adam Karczmarek ■ W sprawie stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora do niepublicznych przychodni
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie odpłatności za ustalenie numerów ksiąg wieczystych na podstawie numerów geodezyjnych
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie poselskiego prawa dostępu do informacji od spółki miejsko-powiatowej
Ewelina Gierach ■ W sprawie zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście odmowy udzielenia posłowi informacji
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie odmówienia posłowi dostępu do dokumentów i środków umożliwiających egzekwowanie przepisów art. 19 i 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie zakresu obowiązków organów samorządu terytorialnego związanych z realizacją poselskiego prawa do informacji (wybrane zagad-nienia)
Ewelina Gierach ■ W sprawie dopuszczalności obecności posła podczas prac komisji kon-kursowej
Paweł Kościelny ■ W sprawie dostępu do informacji dotyczących nadania odznaczeń pań-stwowych, wręczania odznak odznaczeń, podmiotów wnioskujących o nadanie odznaczeń oraz odznaczonych
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie dostępu posłów do tajemnicy skarbowej (sprawa podniesiona w piśmie senatora)
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie dostępu posła do nagrania z posiedzenia ra-dy gminy
Piotr Chybalski ■ W sprawie uprawnień poselskich wynikających z art. 19 oraz art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (analiza problemów szczegółowych)
Ewelina Gierach ■ W sprawie dostępu posła do informacji stanowiących tajemnicę zawo-dową w trybie procedur interpelacyjnych
Piotr Chybalski ■ W sprawie dopuszczalności uzyskiwania przez posła informacji od syn-dyka (doradcy restrukturyzacyjnego)
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie możliwości wykonywania uprawnień wynikających z art. 19 i 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wobec państwowych osób prawnych
Małgorzata Bajor-Stachańczyk ■ W sprawie interwencji poselskiej dotyczącej przygotowa-nia projektu ustawy
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Dostęp posła do informacji dotyczących danych perso-nalnych funkcjonariuszy Policji, toczącego się postępowania karnego, a także informacji niejawnych
Joanna M. Karolczak ■ Zasady wykonywania uprawnień wynikających z art. 19 i 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Piotr Chybalski ■ W sprawie poselskiego prawa pozyskiwania informacji (zagadnienia szczegółowe)
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ Zakres uprawnienia wynikającego z art. 19 ust. 1 usta-wy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (problematyka ochrony dóbr osobistych osób trzecich i tajemnic prawnie chronionych)
Artykuł 20
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie odpłatności za wypisy z operatu ewidencji gruntów
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie możliwości uzyskania zwrotu kosztów noclegu poza miejscem zamieszkania od Kancelarii Sejmu z tytułu wykonywania obowiązków wynika-jących z mandatu posła, jeśli poseł podczas wyjazdu kontroluje organizację kolonii dla dzieci ze swojego okręgu
Ewelina Gierach ■ W sprawie obowiązku udzielenia odpowiedzi na interwencję poselską
Ewelina Gierach ■ W sprawie dopuszczalnego zakresu podejmowanych przez posła działań w związku z podjętą interwencją poselską
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie poselskiego prawa do informacji w Polskim Związku Działkowców oraz zakresu udostępniania informacji przez PZD działkowcom
Irena Galińska-Rączy ■ W sprawie interwencji poselskiej dotyczącej nieterminowego wyda-nia pozwolenia na budowę
Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk ■ W sprawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Piotr Czarny ■ W sprawie uprawnień posłów wobec spółek prawa handlowego będących jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego
Małgorzata Szczypińska-Grabarczyk ■ W sprawie art. 19 i 20 ustawy o wykonywaniu man-datu posła i senatora
Irena Galińska-Rączy ■ W sprawie interpretacji art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (według pytań szczegółowych)
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie interpretacji art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu po-sła i senatora w kontekście możliwości podjęcia interwencji poselskiej u komornika sądo-wego
Piotr Chybalski ■ W sprawie dopuszczalności udziału posła, w ramach interwencji posel-skiej, w kontroli prowadzonej przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie możliwości przeprowadzenia przez posła tzw. kontroli poselskiej w spółce Energa SA
Artykuł 21
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie udostępniania osobom trzecim pism wpływa-jących do biura poselskiego
Artykuł 22
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie uprawnień posła na Sejm RP w zakresie kon-troli organów samorządowych
Piotr Czarny ■ W sprawie uprawnień posłów do uczestnictwa w sesjach sejmików oraz rad gmin i powiatów
Artykuł 23
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie możliwości ustanowienia przez posła na Sejm asystenta społecznego, który miałby działać poza granicami kraju
Irena Galińska-Rączy ■ W sprawie zawierania przez posłów umów o pracę z pracownikami biur poselskich w związku z nowelizacją art. 25 i 251 Kodeksu pracy
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie najmu lokalu na biuro poselskie
Irena Galińska-Rączy ■ W sprawie zatrudniania asystentów poselskich (według pytań szczegółowych)
Irena Galińska-Rączy ■ „Czy w świetle art. 23 ust. 4a i ust. 4b ustawy o wykonywaniu man-datu posła i senatora powoływanie asystentów przez przewodniczących komisji sejmo-wych powinno zobowiązywać do analogicznej publikacji?”
Henryk Dzwonkowski ■ W sprawie możliwości wprowadzenia regulacji pozwalających na wydzielenie w ramach ryczałtu na funkcjonowanie biura poselskiego określonej części środków z przeznaczeniem na tzw. wydatki reprezentacyjne, przy jednoczesnym wyłącze-niu z obowiązku dokumentowania faktu ich poniesienia fakturami VAT lub rachunkami
Ewelina Gierach ■ W sprawie możliwości zgłoszenia asystenta poselskiego ze skutkiem wstecznym
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie zgłoszenia do rejestru współpracowników posła osoby, z którą zawarto umowę zlecenia
Piotr Chybalski ■ W sprawie trybu udostępniania informacji publicznej o działalności biura poselskiego
Ewelina Gierach ■ W sprawie stosowania minimalnej stawki godzinowej przy zatrudnianiu przez posłów w biurach poselskich na umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług
Elżbieta Karska ■ W sprawie prawnych możliwości zatrudniania przez Kancelarię Sejmu asystentów prawnych posłów – analiza na tle przepisów stosowanych w odniesieniu do zatrudniania przez Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego akredytowanych asystentów parlamentarnych
Ewelina Gierach ■ W sprawie dopuszczalności pokrywania z ryczałtu na działalność biura poselskiego kosztów działalności tzw. mobilnego punktu do kontaktu z wyborcami
Piotr Czarny ■ W sprawie punktów doradztwa prawnego organizowanych w biurach po-selskich
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie dopuszczalności wykonywania uprawnień poselskich – w imieniu posła – przez pracownika biura poselskiego
Irena Galińska-Rączy ■ W sprawie współuczestniczenia posła i wykorzystania biura posel-skiego w akcji zbierania krwi i rejestracji dawców szpiku
Irena Galińska-Rączy ■ W sprawie możliwości udostępnienia wyborcom komputera stano-wiącego wyposażenie biura poselskiego do oddawania w tym lokalu głosów w ramach tworzenia budżetu obywatelskiego
Irena Galińska-Rączy ■ W sprawie możliwości wykorzystania lokalu biura poselskiego jako miejsca składowania darów rzeczowych w ramach akcji charytatywnej
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie uprawnień pracowników i dyrektorów biur poselskich oraz asystentów społecznych w zakresie możliwości występowania w imieniu (w zastępstwie) posła, np. na sesjach rad, przed organami administracji
Małgorzata Bajor-Stachańczyk ■ W sprawie obowiązków posłów w zakresie ochrony da-nych osobowych w związku z wejściem w życie RODO
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie wydatkowania ryczałtu poselskiego na ogłoszenia w gazecie, której właścicielem jest poseł
Irena Galińska-Rączy ■ W sprawie dopuszczalności fundowania przez Marszałka Sejmu RP lub posłów ze środków Kancelarii Sejmu nagród lub okresowych stypendiów dla wyróż-niających się uczniów lub uczestników konkursów
Ilona Szczepańska-Kulik ■ W sprawie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 23 ust. 4a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora w kontekście przepisów RODO
Irena Galińska-Rączy ■ W sprawie możliwości finansowania ze środków na prowadzenie biura poselskiego kosztu wynajmu samochodu
Joanna M. Karolczak ■ W sprawie możliwości wynajęcia pomieszczenia na biuro poselskie w budynku należącym do spółki z o.o., w której poseł posiada udziały
Wojciech Odrowąż-Sypniewski ■ W sprawie dopuszczalności wykonywania uprawnień poselskich – w imieniu posła – przez pracownika biura poselskiego (wykładnia art. 23 ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 1 i 3 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora)
Irena Galińska-Rączy ■ W sprawie możliwości wydania przez Kancelarię Sejmu zaświad-czenia o osobie zatrudnionej w biurze poselskim w charakterze społecznego współpra-cownika w VII kadencji Sejmu RP
Natalia Podraza ■ W sprawie możliwości powołania w biurze poselskim asystenta społecz-nego do spraw kobiet
Magdalena Szczepańska ■ W sprawie stosowania ustawy o pracowniczych planach kapita-łowych do posłów zatrudniających pracowników
Artykuł 24
Katarzyna Kubuj ■ W sprawie wykładni art. 24 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Joanna M. Karolczak ■ Poselskie dyżury doraźne w kontekście odpłatności za lokal

Bibliografia
Orzecznictwo