Księgarnia

System polityczno-prawny Białorusi

ISBN: 978-83-7666-572-6
Rok wydania: 2018
Autor: Ksenia Kakareko

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 40,00  (z VAT)

Prezentowana monografia przedstawia analizę systemu prawnoustrojowego Republiki Białorusi, w tym pozycji ustrojowej, kompetencji oraz wzajemnych relacji między naczelnymi organami państwowymi, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji prezydenta. Analiza aktów normatywnych oraz ukazanie etnohistorycznych uwarunkowań kształtowania się państwowości białoruskiej pozwoliło zilustrować swoistość systemu politycznego państwa, w którym szczególną rolę pełni prezydent jako przywódca polityczny, legitymizujący reżim oraz określający jego cele i zadania. Publikacja w interesujący i inspirujący sposób przedstawia problematykę państw obszaru postradzieckiego, w tym szczególnie drażliwe zagadnienia demokratyzacji systemów skrajnie autorytarnych.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 348
Oprawa Miękka

Wstęp
Rozdział pierwszy
Etnohistoryczne uwarunkowania kształtowania się państwowości
I. Tożsamość narodowa jako podstawa bytu państwowego
II. Wyznaczniki tożsamości narodowej Białorusinów
Rozdział drugi Władza ustawodawcza
I. Pozycja ustrojowa parlamentu białoruskiego
II. System partyjny i prawa partii politycznych
III. Prawo wyborcze i system wyborczy
Rozdział trzeci
Władza wykonawcza
I. Prezydent
1. Brak tradycji ustrojowych urzędu prezydenta
2. Formowanie systemu prezydenckiego
3. Wybory prezydenta. Ordynacja wyborcza
4. Kampanie wyborcze
5. Ewolucja kompetencji prezydenta
II. Rada Ministrów
1. Dzieje kształtowania się instytucji Rady Ministrów na Białorusi
2. Rada Ministrów Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
3. Pozycja ustrojowa rządu w myśl konstytucji z 1994 r.
Rozdział czwarty
Władza sądownicza i kontrolna
I. Bilans otwarcia
II. Założenia reformy
III. Sąd Konstytucyjny
IV. Sądy powszechne
V. Prokuratura. Komitet Kontroli Państwowej
Rozdział piąty
Swoistość systemu politycznego Białorusi
I. Rola przywódcy politycznego w legitymizacji reżimu politycznego
II. Przywódca osobowy w kontekście kulturowym i społecznym
III. Legitymizacja władzy prezydenta
IV. Próba klasyfikacji białoruskiego systemu politycznego
Zakończenie
Bibliografia