Księgarnia

Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowiązującym

ISBN: 978-83-7059-870-9
Rok wydania: 2008
Autor: Renata Lewicka

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 33,00  (z VAT)

Pierwsze kompleksowe opracowanie tematyki dotyczącej kontroli aktów prawotwórczych stanowionych przez organy administracji publicznej. Rozważania zawarte w książce dotyczą pojęcia kontroli oraz kryteriów jej sprawowania, kontroli wewnątrzadministracyjnej i zewnętrznej, sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny i sądy administracyjne. Autorka omawia problematykę odpowiedzialności za nieprawidłową realizację kompetencji prawotwórczych.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 280
Oprawa miękka

Wykaz zastosowanych skrótów
Wstęp
I. Charakter prawny aktów prawa powszechnie obowiązującego stanowionych przez organy administracji publicznej
1. Prawotwórstwo administracji w świetle zasady dobrej legislacji
2. Kompetencja prawodawcza organów administracji publicznej
3. Pojęcie aktu prawotwórczego administracji
4. Podsumowanie
II. Rozporządzenie jako podstawowa forma aktu prawotwórczego stanowionego przez organy administracji publicznej
1. Upoważnienie ustawowe do wydawania rozporządzeń
a) Zakres podmiotowy upoważnienia
b) Zakres przedmiotowy upoważnienia
c) Wytyczne
2. Zasady techniki prawodawczej
3. Procedura wydawania rozporządzeń
4. Problematyka ogłaszania i mocy obowiązującej rozporządzeń
5. Szczególne rodzaje rozporządzeń
6. Podsumowanie
III. Prawo miejscowe
1. Pojęcie prawa miejscowego
2. Upoważnienie ustawowe do stanowienia aktów prawa miejscowego
a) Upoważnienia o charakterze szczegółowym i blankietowym
b) Subdelegacja do stanowienia aktów prawa miejscowego
3. Rodzaje aktów prawa miejscowego
4. Rola zasad techniki prawodawczej przy stanowieniu prawa miejscowego
5. Procedura stanowienia aktów prawa miejscowego
6. Formy aktów prawa miejscowego
7. Miejsce aktów prawa miejscowego w hierarchii źródeł prawa
8. Ogłaszanie i moc obowiązująca aktów prawa miejscowego
9. Podsumowanie
IV. Założenia systemu kontroli aktów prawotwórczych administracji
1. Kontrola – pojęcie i rodzaje
2. Kontrola a nadzór
3. Kryteria kontroli
4. System kontroli aktów prawotwórczych administracji
5. Kryteria podziału rodzajów sprawowanej kontroli
a) Podział według kryteriów kontroli
b) Podział według kryterium inicjowania kontroli
c)   Podział według kryterium usytuowania podmiotów kontrolujących
6. Kontrola aktów prawotwórczych sprawowana w ramach rozstrzygania indywidualnych spraw (kontrola pośrednia)
7. Podsumowanie
IV. Kontrola wewnątrzadministracyjna aktów prawotwórczych
1. Kontrola aktów prawotwórczych sprawowana w ramach układu scentralizowanego
a) Kontrola wewnątrz administracyjna rozporządzeń
b) Kontrola wewnątrzadministracyjna aktów prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej
c) Podsumowanie
2. Kontrola aktów prawotwórczych sprawowana w ramach układu zdecentralizowanego
a) Nadzór wojewody nad aktami prawotwórczymi organów samorządu terytorialnego
b) Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad aktami prawotwórczymi organów samorządu terytorialnego
c)   Podsumowanie
3. Szczególny rodzaj kontroli wewnątrzadministracyjnej sprawowanej przez organy stanowiące gminy i powiatu
VI. Kontrola zewnętrzna aktów prawotwórczych
1. Kontrola aktów prawotwórczych administracji sprawowana przez  Trybunał Konstytucyjny
a) Kognicja Trybunału Konstytucyjnego
b) Inicjatywa kontrolna
c) Kontrola aktów prawotwórczych in abstracto i in casu
d) Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym
e) Rodzaje i skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
f) Podsumowanie
2. Kontrola aktów prawotwórczych administracji sprawowana przez sądy administracyjne
a) Kognicja sądów administracyjnych w zakresie kontroli aktów prawotwórczych administracji
b) Inicjatywa kontrolna
c) Kontrola aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy samorządu terytorialnego
d) Kontrola aktów prawa miejscowego stanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej
e) Postępowanie przed sądami administracyjnymi
f) Rodzaje i skutki orzeczeń sądów administracyjnych
g) Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia