Księgarnia

Ocena i wybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności

ISBN: 978-83-7666-266-4
Rok wydania: 2013
Autor: Rafał Poździk

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 30,00  (z VAT)

Książka jest kompleksowym opracowaniem zagadnień związanych z procedurą wyboru projektów do wsparcia z funduszy unijnych. Publikacja zawiera wskazówki w zakresie zasad oceny i wyboru projektów na podstawie analizy przepisów, orzecznictwa sadów i poglądów doktryny. Przedstawiono w niej również wiele rozważań pomocnych w trakcie kontroli administracyjnej i sądowo-administracyjnej wyników postepowań konkursowych. Książka jest adresowana zarówno do praktyków, jak i teoretyków prawa, zainteresowanych procedurami wyboru projektów unijnych.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 464
Oprawa miękka

Wykaz skrótów
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Podstawy prawne oceny i wyboru projektów w prawie unijnym
1. Znaczenie polityki spójności i finansowe instrumenty jej wdrażania
1.1. Pojęcie polityki spójności
1.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
1.3. Europejski Fundusz Społeczny
1.4. Fundusz Spójności
1.5. Podsumowanie
2. Regulacje prawne obowiązujące w okresie programowania na lata 2007–2013
2.1. Wprowadzenie
2.2. Rozporządzenie ogólne
2.3. Rozporządzenie wykonawcze
2.4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1605/2002
2.5. Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1082/2006
2.6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006
2.7. Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1081/2006
2.8. Rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 1080/2006
2.9. Podsumowanie
3. Rozwiązania legislacyjne i programowe na lata 2014–2020
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Rozporządzenie PE i Rady nr 966/2012 (rozporządzenie finansowe)
3.3. Założenia nowego okresu programowania
3.4. Założenia krajowego systemu oceny i wyboru projektów na nowy okres programowania
ROZDZIAŁ II. Zasady przyznawania dofinansowania z funduszy unijnych
1. Zasady ogólne
1.1. Zasada proporcjonalności
1.2. Zasada solidarności (lojalnej współpracy)
1.3. Zasada pewności prawa
1.4. Zasada uzasadnionych oczekiwań
1.5. Zasada dobrej administracji
1.6. Orzecznictwo sądów unijnych
2. Zasady przekazywania dotacji z budżetu ogólnego UE
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Zasada należytego zarządzania finansami
2.3. Zasada równego traktowania i przejrzystości
3. Zasady wdrażania polityki spójności
4. Zasady udzielania pomocy publicznej z funduszy unijnych
4.1. Zakres przedmiotowy zakazu pomocy publicznej
4.2. Zakres podmiotowy zakazu pomocy publicznej
4.3. Pomoc de minimis
4.4. Pomoc regionalna
5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ III. Ocena i wybór projektów unijnych w Polsce w latach 2000–2006
1. Regulacje prawne
1.1. Wprowadzenie
1.2. Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju
1.2.1. Procedura oceny i wyboru projektów
1.2.2. Możliwość kontroli sądowo-administracyjnej negatywnej oceny projektu
2. Dokumenty programowe
2.1. Wprowadzenie
2.2. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
2.3. SPO Rozwój Zasobów Ludzkich
2.4. SPO-Transport
2.5. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
3. Podsumowanie
ROZDZIAŁ IV. Krajowe ramy prawne w sprawach oceny i wyboru projektów do dofinansowania w latach 2007–2013
1. Wprowadzenie
2. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Programy operacyjne i systemy ich realizacji
2.3. Status prawny dokumentów składających się na system realizacji programu operacyjnego
2.4. Minister rozwoju regionalnego i jego Wytyczne
2.5. System wdrażania programów operacyjnych
3. Charakter prawny aktu przyznania lub odmowy przyznania dofinansowania
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Akt administracyjny
3.3. Czynności cywilnoprawne
3.4. Dotacja budżetowa
3.5. Podsumowanie
4. Wyłączenie przepisów k.p.a.
5. Umowa o dofinansowanie projektu
ROZDZIAŁ V. Procedury oceny i wyboru projektów unijnych
1. Rodzaje projektów
2. Konkursowy tryb wyboru projektów
2.1. Uznanie administracyjne
2.2. Rodzaje procedur konkursowych
2.3. Kryteria wyboru projektów
2.4. Gwarancje bezstronności
2.5. Opinie ekspertów
2.6. Możliwość wzruszenia merytorycznej oceny projektu
2.7. Podsumowanie
3. Zasady mające zastosowanie w trakcie oceny projektów
3.1. Wprowadzenie
3.2. Zasada przejrzystości
3.3. Zasada równego dostępu do pomocy
3.4. Zasada formalizmu
3.5. Zasada proporcjonalności
3.6. Zasada swobodnej i obiektywnej oceny
3.7. Podsumowanie
ROZDZIAŁ VI. Kontrola administracyjna negatywnej oceny projektu
1. Procedura odwoławcza
1.1. Wprowadzenie
2. Negatywna ocena i środki prawne jej zaskarżenia
2.1. Pierwotny katalog środków zaskarżenia
2.2. Zmiany w procedurze odwoławczej obowiązujące po 20 grudnia 2008 r.
2.3. Pojęcie negatywnej oceny projektu
2.4. Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2011 r.
2.4.1. Skutki prawne dla wniesionych środków odwoławczych i skarg do sądów administracyjnych
2.4.2. Zmiana procedury odwoławczej z 2013 r.
2.5. Procedura odwoławcza w ramach PO IG
2.6. Procedura odwoławcza w ramach RPO WL
3. Standardy prawne w zakresie rozpatrywania środków odwoławczych od negatywnej oceny projektów
ROZDZIAŁ VII. Sądowo-administracyjna kontrola legalności rozstrzygnięć organów administracyjnych w sprawach oceny i wyboru projektów unijnych
1. Uwagi wstępne
2. Droga sądowo-administracyjna
2.1. Wymogi formalne skargi do sądu administracyjnego
2.2. Granice kontroli sadowo-administracyjnej
2.3. Skarga kasacyjna
2.4. Podsumowanie
Zakończenie
Załączniki
Wykaz orzeczeń sądów unijnych
Wykaz orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
Wykaz orzeczeń Sądu Najwyższego
Wykaz orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego
Wykaz orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych
Bibliografia