Księgarnia

Od wyborów do demokracji

ISBN: 978-83-7059-850-1
Rok wydania: 2008

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 48,00  (z VAT)

Książka prezentuje kompleksową analizę procesów kształtowania polityki państwa w Polsce i na Węgrzech. Wnikliwie omówione zostały istniejące mechanizmy wzmacniające odpowiedzialność rządzących za decyzje polityczne: związanie zasadami organizacji międzynarodowych, w tym w szczególności Unii Europejskiej, kontrola ze strony niezależnych od administracji publicznej instytucji, takich jak NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich czy sądy, decentralizacja administracji, a także neokorporatystyczny dialog społeczny, zwłaszcza w ramach Komisji Trójstronnej.

Tytuł oryginalny From Elections to Democracy. Building Accountable Government in Hungary and Poland
Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 310
Oprawa miękka

Przedmowa do wydania polskiego (tłum. Maciej Kisilowski)
Wstęp
Rozdział pierwszy. Odpowiedzialność za prowadzoną politykę a konsolidacja demokracji
Rozdział drugi. Różne drogi do odpowiedzialności w kształtowaniu polityki
Ograniczenia międzynarodowe
Niezależna kontrola
Delegowanie uprawnień na władze niższego szczebla i na samorządy lokalne
Neokorporacjonizm i dialog społeczny
Społeczna partycypacja w procesach kształtowania polityki
Konkluzje
Rozdział trzeci. Dziedzictwo przeszłości
Pokojowy protest
Spuścizna instytucjonalna
Stowarzyszenia obywatelskie w socjalizmie
Konkluzje
Rozdział czwarty. Odpowiedzialność zewnętrzna i Unia Europejska
Traktat czy konstytucja?
Wpływ UE na konsolidację demokracji
Wola polityczna i kompetencje: subsydiarność i delegowanie uprawnień
Legitymacja: deficyt demokracji w UE
Konkluzje
Rozdział piąty. Kontrola
Prezydentura
Trybunały konstytucyjne
Sądy administracyjne i sądy powszechne
Ombudsman
Prokuratura (oskarżyciel publiczny)
Urzędy kontroli
Niezależne instytucje a odpowiedzialność za kształtowanie polityki
Rozdział szósty. Zcentralizowana odpowiedzialność polityczna
Polska
Węgry
Ograniczenia zdecentralizowanej odpowiedzialności
Rozdział siódmy. Partycypacja społeczna w procesach kształtowania polityki. Procedury rządowe
Neokorporacjonizm i dialog społeczny
Dialog obywatelski i społeczna partycypacja w Polsce
Dialog obywatelski i społeczna partycypacja na Węgrzech
Konkluzje
Rozdział ósmy. Grupy społeczeństwa obywatelskiego. Przegląd
Partycypacja jednostkowa
Struktura organizacyjna
Rozdział dziewiąty. Organizacje ochrony środowiska na Węgrzech
Kapitał ludzki i finansowy
Wiarygodność: powszechne poparcie, dostęp do mediów i fachowość
Relacje z rządem
Konkluzje
Rozdział dziesiąty. Organizacje młodzieżowe i studenckie w Polsce
Zrzeszenie Studentów Polskich
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA)
Samorządy studenckie i Polska Rada Młodzieży
Konkluzje
Rozdział jedenasty. Konsolidacja demokracji a odpowiedzialność za kształtowanie polityki
Monitorowanie i uczestniczenie
Doświadczenia Stanów Zjednoczonych
Rekomendacje
Dodatek 1. Wywiady
Dodatek 2. European Values Study 1999/2000
Opis danych
Cechy demograficzne krajów-respondentów w ujęciu regionalnym (tabele)
A.1. Poziom wykształcenia (w proc.)
A.2. Procent mieszkających z rodzicami
A.3. Zatrudnienie (w proc.)
A.4. Rodzaj zatrudnienia (w proc.)
A.5. Skala dochodów (w proc.)
A.6. Liczba ludności miast, w których przeprowadzano wywiady (w proc.)
A.7. Status społeczno-ekonomiczny respondentów (w proc.)
A.8. Płeć respondentów (proc. mężczyzn)
A.9. Wielkość badanych grup według European Values Study 1999/2000
Cytowana literatura
Indeks
Wykaz tabel
1.1. Zainteresowanie polityką i poparcie dla demokracji w Europie (w proc.)
1.2. Aktywność polityczna jednostek w Europie, bez udziału w głosowaniach i działalności w partii politycznej (w proc.)
3.1. Zaufanie do instytucji demokratycznych (w proc.)
5.1. Instytucje egzekwowania odpowiedzialności w Polsce i na Węgrzech
6.1. Opinia publiczna o decentralizacji władzy
8.1. Członkostwo i praca wolontariuszy w organizacjach pozarządowych