Księgarnia

Polskie prawo parlamentarne

ISBN: 978-83-7666-590-0
Rok wydania: 2020
Autor: Grzegorz Pastuszko, Halina Zięba-Załucka, Małgorzata Grzesik-Kulesza

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 60,00  (z VAT)

Nowa koncepcja działania instytucji parlamentu – powstała po 1989 r. z racji zainicjowanych wówczas przekształceń systemu ustrojowego państwa – spowodowała konieczność całościowego opracowania zagadnień związanych z autonomiczną dziedziną prawa, jaką jest prawo parlamentarne.
Prezentowana publikacja o konstrukcji podręcznika podejmuje zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne prawa parlamentarnego, zawiera uwagi na temat źródeł tego prawa, miejsca parlamentu w systemie organizacji władzy państwowej, a także zasad jego funkcjonowania. Obejmuje kwestie związane z ustrojowym statusem posła i senatora, organizacją wewnętrzną oraz obradami Sejmu i Senatu, wewnętrznymi procedurami parlamentarnymi, a także udziałem polskiego parlamentu w mechanizmie instytucjonalnym Unii Europejskiej.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 232
Oprawa Twarda

Wstęp

Rozdział I. Prawo parlamentarne – uwagi wstępne
1. Geneza, pojęcie i przedmiot prawa parlamentarnego
2. Prawo parlamentarne a prawo konstytucyjne
3. Prawo parlamentarne w tradycji anglosaskiej i kontynentalnej
4. Źródła prawa parlamentarnego w Polsce
4.1. Konstytucja RP
4.2. Ustawy
4.3. Regulaminy parlamentarne
4.4. Zwyczaje parlamentarne oraz parlamentarne prawo zwyczajowe

Rozdział II. Instytucja parlamentu w Polsce
1. Geneza oraz rozwój historyczny instytucji parlamentu w Polsce
2. Konstytucyjny status oraz ustrojowa rola Sejmu, Senatu i Zgromadzenia
Narodowego w systemie organizacji władzy państwowej

Rozdział III. Zasady funkcjonowania izb polskiego parlamentu
1. Zasada autonomii
1.1. Zasada autonomii – pojęcie i geneza
1.2. Konstytucyjne przejawy zasady autonomii Sejmu, Senatu
oraz Zgromadzenia Narodowego
2. Zasada kadencyjności
2.1. Kadencja parlamentu – definicja i znaczenie
2.2. Rodzaje kadencji parlamentu
2.3. Sztywny charakter kadencji Sejmu i Senatu
2.4. Skrócenie kadencji Sejmu i Senatu
2.5. Konstytucyjne zakazy skrócenia kadencji Sejmu i Senatu
2.6. Wydłużenie kadencji Sejmu i Senatu
2.7. Skutki prawne skrócenia kadencji Sejmu i Senatu
3. Zasada dyskontynuacji
3.1. Ustrojowe korzenie zasady dyskontynuacji
3.2. Aspekty zasady dyskontynuacji
3.3. Uzasadnienie obowiązywania zasady dyskontynuacji
3.4. Zasada dyskontynuacji prac Sejmu i Senatu i wyjątki od niej
4. Zasada jawności
4.1. Geneza zasady jawności w systemie parlamentarnym
4.2. Jawność posiedzeń Sejmu, Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego
jako zasada konstytucyjna
4.3. Procedura utajnienia obrad Sejmu, Senatu oraz Zgromadzenia
Narodowego
4.4. Sposoby realizacji zasady jawności posiedzeń Sejmu i Senatu w świetle
regulacji regulaminowych
4.5. Zagadnienie jawności prac organów wewnętrznych Sejmu i Senatu
5. Zasada permanencji
5.1. Istota oraz korzenie zasady permanencji
5.2. Zasada sesyjności jako przeciwieństwo zasady permanencji
5.3. Tryb zwoływania posiedzeń Sejmu i Senatu
5.4. Sposoby odbywania oraz czas trwania posiedzeń Sejmu i Senatu
5.5. Posiedzenia Zgromadzenia Narodowego

Rozdział IV. Ustrojowy status posła i senatora
1. Konstrukcja prawna mandatu posła i senatora
2. Gwarancje sprawowania mandatu parlamentarzysty
2.1. Immunitet parlamentarny
2.2. Zagadnienie nietykalności osobistej
2.3. Zasada niepołączalności
3. Zakres praw i obowiązków posła i senatora

Rozdział V. Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu
1. Struktura organizacyjna parlamentu – uwagi ogólne
2. Organy wewnętrzne parlamentu
2.1. Cechy organu wewnętrznego izby
2.2. Organy kierownicze oraz organy pomocnicze Sejmu i Senatu
3. Organy kierownictwa wewnętrznego Sejmu i Senatu
3.1. Ustrojowe modele kierownictwa wewnętrznego we współczesnych
parlamentach
3.2. Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu
3.3. Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu
4. Organy oraz instytucje pomocnicze w Sejmie i w Senacie
4.1. Konwent Seniorów
4.2. Komisje sejmowe i komisje senackie
4.3. Sekretarze sejmowi i senaccy
5. Prawne formy organizacji posłów i senatorów na forum parlamentarnym
5.1. Kluby i koła w Sejmie i w Senacie
5.2. Grupy i zespoły posłów i senatorów w Sejmie i w Senacie

Rozdział VI. Obrady parlamentarne
1. Pojęcie obrad parlamentarnych
2. Przewodniczenie obradom Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego
3. Podmioty uprawnione do uczestniczenia w posiedzeniu Sejmu, Senatu
i Zgromadzenia Narodowego
4. Mechanizm debaty parlamentarnej
5. Policja sesyjna w Sejmie i w Senacie
6. Głosowanie w Sejmie i w Senacie

Rozdział VII. Procedury parlamentarne
1. Postępowanie ustawodawcze
2. Postępowanie uchwałodawcze
3. Postępowanie w sprawie uchwalenia wotum zaufania, wotum nieufności
i powoływania Rady Ministrów
4. Postępowanie z zawiadomieniem prezesa Rady Ministrów o zamiarze
przedłożenia prezydentowi do ratyfikacji umowy międzynarodowej,
której ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie
5. Postępowanie w sprawach sprawozdań, informacji, wniosków i uwag
organów państwowych
6. Postępowanie w sprawie petycji
7. Postępowanie w sprawach odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu
8. Postępowanie w sprawach dyscyplinarnych posłów oraz w sprawach
o pociągnięcie do odpowiedzialności za przestępstwa lub wykroczenia
albo o aresztowanie bądź zatrzymanie
9. Postępowanie w sprawach orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
10. Postępowanie dotyczące wyboru oraz powoływania organów
państwowych

Rozdział VIII. Parlament polski w kontekście procesu integracji europejskiej
1. Problem deprecjacji parlamentów narodowych w systemie
instytucjonalnym Unii Europejskiej
2. Współdziałanie Sejmu i Senatu w sprawach europejskich z innymi
podmiotami
2.1. Formy współdziałania Sejmu i Senatu z instytucjami Unii
Europejskiej
2.2. Formy współdziałania Sejmu i Senatu z Parlamentem
Europejskim oraz z parlamentami narodowymi innych państw
członkowskich
2.3. Formy współudziału Sejmu, Senatu i rządu w dziedzinie
polityki europejskiej

Literatura